Lista Rodzajów Zasobów

Niniejszy rodział zawiera listę funkcji, które tworzą, wykorzystują lub są destruktorami zasobów PHP. Aby określić, czy dana zmienna jest identyfikatorem zasobów, używa się funkcji is_resource(), natomiast funkcją get_resource_type() można sprawdzić, do jakiego rodzaju zasobów należy dany identyfikator.

Rodzaje Zasobów
Nazwa Zasobu Tworzony przez Wykorzysytwany przez Niszczony przez Opis
bzip2 bzopen() bzerrno(), bzerror(), bzerrstr(), bzflush(), bzread(), bzwrite() bzclose() Plik Bzip2
cubrid connection cubrid_connect() cubrid_connect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_close() cubrid_disconnect() Łącze do bazy CUBRID
persistent cubrid connection cubrid_pconnect() cubrid_pconnect_with_url() cubrid_col_get() cubrid_col_size() cubrid_commit() cubrid_drop() cubrid_execute() cubrid_get_autocommit() cubrid_get_charset() cubrid_get_class_name() cubrid_get_db_parameter() cubrid_get_server_info() cubrid_get() cubrid_insert_id() cubrid_is_instance() cubrid_lob_export() cubrid_lob_get() cubrid_lob_send() cubrid_lock_read() cubrid_lock_write() cubrid_prepare() cubrid_put() cubrid_rollback() cubrid_schema() cubrid_seq_drop() cubrid_seq_insert() cubrid_seq_put() cubrid_set_add() cubrid_set_autocommit() cubrid_set_db_parameter() cubrid_set_drop() cubrid_affected_rows() cubrid_client_encoding() cubrid_errno() cubrid_error() cubrid_list_dbs() cubrid_ping() cubrid_query() cubrid_real_escape_string() cubrid_lob2_new() Trwałe łącze do bazy CUBRID
cubrid request cubrid_prepare() cubrid_execute() cubrid_query() cubrid_unbuffered_query() cubrid_bind() cubrid_column_names() cubrid_column_types() cubrid_current_oid() cubrid_execute() cubrid_free_result() cubrid_get_query_timeout() cubrid_move_cursor() cubrid_next_result() cubrid_num_cols() cubrid_num_rows() cubrid_set_query_timeout() cubrid_data_seek() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_field() cubrid_fetch_lengths() cubrid_fetch_object() cubrid_fetch_row() cubrid_field_flags() cubrid_field_len() cubrid_field_name() cubrid_field_seek() cubrid_field_table() cubrid_field_type() cubrid_num_fields() cubrid_result() cubrid_lob2_bind() cubrid_close_prepare() cubrid_close_request() Zapytanie CUBRID
cubrid lob cubrid_lob_get() cubrid_lob_export() cubrid_lob_send() cubrid_lob_size() cubrid_lob_close() Brak
cubrid lob2 cubrid_lob2_new() cubrid_fetch() cubrid_fetch_row() cubrid_fetch_array() cubrid_fetch_assoc() cubrid_fetch_object() cubrid_lob2_export() cubrid_lob2_import() cubrid_lob2_read() cubrid_lob2_write() cubrid_lob2_tell() cubrid_lob2_tell64() cubrid_lob2_seek() cubrid_lob2_seek64() cubrid_lob2_size() cubrid_lob2_size64() cubrid_lob2_close() Brak
curl curl_copy_handle(), curl_init() curl_init(), curl_exec() curl_close() Sesja Curl
dba dba_open() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() dba_close() Łącze do bazy danych DBA
dba persistent dba_popen() dba_delete(), dba_exists(), dba_fetch(), dba_firstkey(), dba_insert(), dba_nextkey(), dba_optimize(), dba_replace(), dba_sync() Brak Trwałe łącze do bazy danych DBA
dbase dbase_open() dbase_pack(), dbase_add_record(), dbase_replace_record(), dbase_delete_record(), dbase_get_record(), dbase_get_record_with_names(), dbase_numfields(), dbase_numrecords() dbase_close() Łącze do bazy danych Dbase
dbx_link_object dbx_connect() dbx_query() dbx_close() Połączenie dbx
dbx_result_object dbx_query() Brak Wynik dbx
xpath context
xpath object
fbsql link fbsql_change_user(), fbsql_connect() fbsql_autocommit(), fbsql_blob_size(), fbsql_clob_size(), fbsql_commit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_blob(), fbsql_create_db(), fbsql_create_clob(), fbsql_data_seek(), fbsql_database_password(), fbsql_database(), fbsql_db_query(), fbsql_db_status(), fbsql_drop_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_get_autostart_info(), fbsql_hostname(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs(), fbsql_password(), fbsql_read_blob(), fbsql_read_clob(), fbsql_rollback(), fbsql_select_db(), fbsql_set_password(), fbsql_set_transaction(), fbsql_start_db(), fbsql_stop_db(), fbsql_username() fbsql_close() Łącze do bazy danych fbsql
fbsql plink fbsql_change_user(), fbsql_pconnect() fbsql_autocommit(), fbsql_change_user(), fbsql_create_db(), fbsql_data_seek(), fbsql_db_query(), fbsql_drop_db(), fbsql_select_db(), fbsql_errno(), fbsql_error(), fbsql_insert_id(), fbsql_list_dbs() Brak Trwałe łącze do bazy danych fbsql
fbsql result fbsql_db_query(), fbsql_list_dbs(), fbsql_query(), fbsql_list_fields(), fbsql_list_tables(), fbsql_tablename() fbsql_affected_rows(), fbsql_fetch_array(), fbsql_fetch_assoc(), fbsql_fetch_field(), fbsql_fetch_lengths(), fbsql_fetch_object(), fbsql_fetch_row(), fbsql_field_flags(), fbsql_field_name(), fbsql_field_len(), fbsql_field_seek(), fbsql_field_table(), fbsql_field_type(), fbsql_next_result(), fbsql_num_fields(), fbsql_num_rows(), fbsql_result(), fbsql_num_rows() fbsql_free_result() Wynik fbsql
fdf fdf_open() fdf_create(), fdf_save(), fdf_get_value(), fdf_set_value(), fdf_next_field_name(), fdf_set_ap(), fdf_set_status(), fdf_get_status(), fdf_set_file(), fdf_get_file(), fdf_set_flags(), fdf_set_opt(), fdf_set_submit_form_action(), fdf_set_javascript_action() fdf_close() Plik FDF
ftp ftp_connect(), ftp_ssl_connect() ftp_login(), ftp_pwd(), ftp_cdup(), ftp_chdir(), ftp_mkdir(), ftp_rmdir(), ftp_nlist(), ftp_rawlist(), ftp_systype(), ftp_pasv(), ftp_get(), ftp_fget(), ftp_put(), ftp_fput(), ftp_size(), ftp_mdtm(), ftp_rename(), ftp_delete(), ftp_site(), ftp_alloc(), ftp_chmod(), ftp_exec(), ftp_get_option(), ftp_nb_continue(), ftp_nb_fget(), ftp_nb_fput(), ftp_nb_get(), ftp_nb_put(), ftp_raw(), ftp_set_option() ftp_close() Strumień FTP
gd imagecreate(), imagecreatefromgd(), imagecreatefromgd2(), imagecreatefromgd2part(), imagecreatefromgif(), imagecreatefromjpeg(), imagecreatefrompng(), imagecreatefromwbmp(), imagecreatefromstring(), imagecreatetruecolor() imagecreatefromxbm(), imagecreatefromxpm(), imagecreatetruecolor(), imagerotate() imagearc(), imagechar(), imagecharup(), imagecolorallocate(), imagecolorat(), imagecolorclosest(), imagecolorexact(), imagecolorresolve(), imagegammacorrect(), imagegammacorrect(), imagecolorset(), imagecolorsforindex(), imagecolorstotal(), imagecolortransparent(), imagecopy(), imagecopyresized(), imagedashedline(), imagefill(), imagefilledpolygon(), imagefilledrectangle(), imagefilltoborder(), imagegif(), imagepng(), imagejpeg(), imagewbmp(), imageinterlace(), imageline(), imagepolygon(), imagepstext(), imagerectangle(), imagerotate(), imagesetpixel(), imagestring(), imagestringup(), imagesx(), imagesy(), imagettftext(), imagefilledarc(), imageellipse(), imagefilledellipse(), imagecolorclosestalpha(), imagecolorexactalpha(), imagecolorresolvealpha(), imagecopymerge(), imagecopymergegray(), imagecopyresampled(), imagetruecolortopalette(), imagesetbrush(), imagesettile(), imagesetthickness(), image2wbmp(), imagealphablending(), imageantialias(), imagecolorallocatealpha(), imagecolorclosesthwb(), imagecolordeallocate(), imagecolormatch(), imagefilter(), imagefttext(), imagegd(), imagegd2(), imageistruecolor(), imagelayereffect(), imagepalettecopy(), imagesavealpha(), imagesetstyle(), imagexbm() imagedestroy() Biblioteka graficzna GD
gd font imageloadfont() imagechar(), imagecharup(), imagefontheight() Brak Font dla biblioteki GD
gd PS encoding
Font gd PS imagepsloadfont() imagepstext(), imagepsslantfont(), imagepsextendfont(), imagepsencodefont(), imagepsbbox() imagepsfreefont() Font PS dla GD
GMP integer gmp_init() gmp_intval(), gmp_strval(), gmp_add(), gmp_sub(), gmp_mul(), gmp_div_q(), gmp_div_r(), gmp_div_qr(), gmp_div(), gmp_mod(), gmp_divexact(), gmp_cmp(), gmp_neg(), gmp_abs(), gmp_sign(), gmp_fact(), gmp_sqrt(), gmp_sqrtrm(), gmp_perfect_square(), gmp_pow(), gmp_powm(), gmp_prob_prime(), gmp_gcd(), gmp_gcdext(), gmp_invert(), gmp_legendre(), gmp_jacobi(), gmp_random(), gmp_and(), gmp_or(), gmp_xor(), gmp_setbit(), gmp_clrbit(), gmp_scan0(), gmp_scan1(), gmp_popcount(), gmp_hamdist() Brak Liczba GMP
imap imap_open() imap_append(), imap_body(), imap_check(), imap_createmailbox(), imap_delete(), imap_deletemailbox(), imap_expunge(), imap_fetchbody(), imap_fetchstructure(), imap_headerinfo(), imap_header(), imap_headers(), imap_listmailbox(), imap_getmailboxes(), imap_get_quota(), imap_status(), imap_listsubscribed(), imap_set_quota(), imap_set_quota(), imap_getsubscribed(), imap_mail_copy(), imap_mail_move(), imap_num_msg(), imap_num_recent(), imap_ping(), imap_renamemailbox(), imap_reopen(), imap_subscribe(), imap_undelete(), imap_unsubscribe(), imap_scanmailbox(), imap_mailboxmsginfo(), imap_fetchheader(), imap_uid(), imap_msgno(), imap_search(), imap_fetch_overview() imap_close() Łącze do serwerów IMAP, POP3
ingres ingres_connect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() ingres_close() Łącze do bazy danych ingresII
ingres persistent ingres_pconnect() ingres_query(), ingres_num_rows(), ingres_num_fields(), ingres_field_name(), ingres_field_type(), ingres_field_nullable(), ingres_field_length(), ingres_field_precision(), ingres_field_scale(), ingres_fetch_array(), ingres_fetch_row(), ingres_fetch_object(), ingres_rollback(), ingres_commit(), ingres_autocommit() Brak Trwałe łącze do bazy danych ingresII
interbase blob
interbase link ibase_connect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() ibase_close() Łącze do bazy danych Interbase
interbase link persistent ibase_pconnect() ibase_query(), ibase_prepare(), ibase_trans() Brak Trwałe łącze do bazy danych Interbase
interbase query ibase_prepare() ibase_execute() ibase_free_query() Zapytanie Interbase
interbase result ibase_query() ibase_fetch_row(), ibase_fetch_object(), ibase_field_info(), ibase_num_fields() ibase_free_result() Wynik Interbase
interbase transaction ibase_trans() ibase_commit() ibase_rollback() Transakcja Interbase
ldap link ldap_connect(), ldap_search() ldap_count_entries(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry() ldap_close() Połączenie ldap
ldap result ldap_read() ldap_add(), ldap_compare(), ldap_bind(), ldap_count_entries(), ldap_delete(), ldap_errno(), ldap_error(), ldap_first_attribute(), ldap_first_entry(), ldap_get_attributes(), ldap_get_dn(), ldap_get_entries(), ldap_get_values(), ldap_get_values_len(), ldap_get_option(), ldap_list(), ldap_modify(), ldap_mod_add(), ldap_mod_replace(), ldap_next_attribute(), ldap_next_entry(), ldap_mod_del(), ldap_set_option(), ldap_unbind() ldap_free_result() Wynik poszukiwania ldap
ldap result entry
SWFAction
SWFBitmap
SWFButton
SWFDisplayItem
SWFFill
SWFFont
SWFGradient
SWFMorph
SWFMovie
SWFShape
SWFSprite
SWFText
SWFTextField
mnogosearch agent
mnogosearch result
msql link msql_connect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() msql_close() Łącze do bazy danych mSQL
msql link persistent msql_pconnect() msql(), msql_create_db(), msql_createdb(), msql_drop_db(), msql_drop_db(), msql_select_db(), msql_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych mSQL
msql query msql_db_query(), msql_list_dbs(), msql_list_fields(), msql_list_tables(), msql_query() msql(), msql_affected_rows(), msql_data_seek(), msql_dbname(), msql_fetch_array(), msql_fetch_field(), msql_fetch_object(), msql_fetch_row(), msql_field_seek(), msql_field_table(), msql_field_type(), msql_field_flags(), msql_field_len(), msql_field_type(), msql_num_fields(), msql_num_rows(), msql_numfields(), msql_numrows(), msql_result() msql_free_result(), msql_free_result() Rezultat mSQL
mssql link mssql_connect() mssql_query(), mssql_select_db() mssql_close() Łącze do bazy danych Microsoft SQL Server
mssql link persistent mssql_pconnect() mssql_query(), mssql_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych Microsoft SQL Server
mssql result mssql_query() mssql_data_seek(), mssql_fetch_array(), mssql_fetch_field(), mssql_fetch_object(), mssql_fetch_row(), mssql_field_length(), mssql_field_name(), mssql_field_seek(), mssql_field_type(), mssql_num_fields(), mssql_num_rows(), mssql_result() mssql_free_result() Rezultat Microsoft SQL Server
mysql link mysql_connect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_processes(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() mysql_close() Łącze do bazy danych MySQL
mysql link persistent mysql_pconnect() mysql_affected_rows(), mysql_change_user(), mysql_create_db(), mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_db_query(), mysql_drop_db(), mysql_errno(), mysql_error(), mysql_insert_id(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_result(), mysql_select_db(), mysql_tablename(), mysql_get_host_info(), mysql_get_proto_info(), mysql_get_server_info() Brak Trwałe łącze do bazy danych MySQL
mysql result mysql_db_query(), mysql_list_dbs(), mysql_list_fields(), mysql_list_tables(), mysql_query(), mysql_unbuffered_query() mysql_data_seek(), mysql_db_name(), mysql_fetch_array(), mysql_fetch_assoc(), mysql_fetch_field(), mysql_fetch_lengths(), mysql_fetch_object(), mysql_fetch_row(), mysql_fetch_row(), mysql_field_flags(), mysql_field_name(), mysql_field_len(), mysql_field_seek(), mysql_field_table(), mysql_field_type(), mysql_num_fields(), mysql_num_rows(), mysql_result(), mysql_tablename() mysql_free_result() Rezultat MySQL
oci8 collection oci_new_collection() OCI-Collection::append(), OCI-Collection::assign(), OCI-Collection::assignElem(), OCI-Collection::getElem(), OCI-Collection::max(), OCI-Collection::size(), OCI-Collection::trim() OCI-Collection::free() Kolekcja Oracle
oci8 connection oci_connect(), oci_pconnect(), oci_new_connect() oci_commit(), oci_error(), oci_new_cursor(), oci_parse(), oci_password_change(), oci_rollback(), oci_server_version(), oci_set_action(), oci_set_client_identifier(), oci_set_client_info(), oci_set_module_name() oci_close() Łącze z bazą Oracle
oci8 lob oci_new_descriptor() OCI-Lob::append(), OCI-Lob::close(), OCI-Lob::eof(), OCI-Lob::erase(), OCI-Lob::export(), OCI-Lob::flush(), OCI-Lob::getBuffering(), OCI-Lob::import(), OCI-Lob::load(), OCI-Lob::read(), OCI-Lob::rewind(), OCI-Lob::save(), OCI-Lob::saveFile(), OCI-Lob::seek(), OCI-Lob::setBuffering(), OCI-Lob::size(), OCI-Lob::tell(), OCI-Lob::truncate(), OCI-Lob::write(), OCI-Lob::writeTemporary(), OCI-Lob::writeToFile(), oci_lob_copy(), oci_lob_is_equal() OCI-Lob::free() Obiekt large Oracle
oci8 statement oci_parse(), oci_new_cursor() oci_bind_array_by_name(), oci_bind_by_name(), oci_cancel(), oci_define_by_name(), oci_error() oci_execute(), oci_fetch_all(), oci_fetch_array(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object(), oci_fetch_row(), oci_fetch(), oci_field_is_null(), oci_field_name(), oci_field_precision(), oci_field_scale(), oci_field_size(), oci_field_type_raw(), oci_field_type(), oci_num_fields(), oci_num_rows(), oci_result(), oci_set_prefetch(), oci_statement_type() oci_free_statement() Kursor Oracle
odbc link odbc_connect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() odbc_close() Łącze do bazy danych ODBC
odbc link persistent odbc_pconnect() odbc_autocommit(), odbc_commit(), odbc_error(), odbc_errormsg(), odbc_exec(), odbc_tables(), odbc_tableprivileges(), odbc_do(), odbc_prepare(), odbc_columns(), odbc_columnprivileges(), odbc_procedurecolumns(), odbc_specialcolumns(), odbc_rollback(), odbc_setoption(), odbc_gettypeinfo(), odbc_primarykeys(), odbc_foreignkeys(), odbc_procedures(), odbc_statistics() Brak Trwałe łącze do bazy danych ODBC
odbc result odbc_prepare() odbc_binmode(), odbc_cursor(), odbc_execute(), odbc_fetch_into(), odbc_fetch_row(), odbc_field_name(), odbc_field_num(), odbc_field_type(), odbc_field_len(), odbc_field_precision(), odbc_field_scale(), odbc_longreadlen(), odbc_num_fields(), odbc_num_rows(), odbc_result(), odbc_result_all(), odbc_setoption() odbc_free_result() Rezultat ODBC
birdstep link
birdstep result
OpenSSL key openssl_get_privatekey(), openssl_get_publickey() openssl_sign(), openssl_seal(), openssl_open(), openssl_verify() openssl_free_key() Klucz OpenSSL
OpenSSL X.509 openssl_x509_read() openssl_x509_parse(), openssl_x509_checkpurpose() openssl_x509_free() Klucz Publiczny
pdf document pdf_new() pdf_add_bookmark(), pdf_add_launchlink(), pdf_add_locallink(), pdf_add_note(), pdf_add_pdflink(), pdf_add_weblink(), pdf_arc(), pdf_attach_file(), pdf_begin_page(), pdf_circle(), pdf_clip(), pdf_closepath(), pdf_closepath_fill_stroke(), pdf_closepath_stroke(), pdf_concat(), pdf_continue_text(), pdf_curveto(), pdf_end_page(), pdf_endpath(), pdf_fill(), pdf_fill_stroke(), pdf_findfont(), pdf_get_buffer(), pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_get_parameter(), pdf_get_value(), pdf_lineto(), pdf_moveto(), pdf_open_ccitt(), pdf_open_file(), pdf_open_image_file(), pdf_place_image(), pdf_rect(), pdf_restore(), pdf_rotate(), pdf_save(), pdf_scale(), pdf_setdash(), pdf_setflat(), pdf_setfont(), pdf_setgray(), pdf_setgray_fill(), pdf_setgray_stroke(), pdf_setlinecap(), pdf_setlinejoin(), pdf_setlinewidth(), pdf_setmiterlimit(), pdf_setpolydash(), pdf_setrgbcolor(), pdf_setrgbcolor_fill(), pdf_setrgbcolor_stroke(), pdf_set_border_color(), pdf_set_border_dash(), pdf_set_border_style(), pdf_set_char_spacing(), pdf_set_duration(), pdf_set_font(), pdf_set_horiz_scaling(), pdf_set_parameter(), pdf_set_text_pos(), pdf_set_text_rendering(), pdf_set_value(), pdf_set_word_spacing(), pdf_show(), pdf_show_boxed(), pdf_show_xy(), pdf_skew(), pdf_stringwidth(), pdf_stroke(), pdf_translate(), pdf_add_thumbnail(), pdf_arcn(), pdf_begin_pattern(), pdf_begin_template(), pdf_end_pattern(), pdf_end_template(), pdf_initgraphics(), pdf_makespotcolor(), pdf_set_info(), pdf_setcolor(), pdf_setmatrix(), pdf_open_memory_image() pdf_close(), pdf_delete() Dokument PDF
pdf image pdf_open_image(), pdf_open_image_file(), pdf_open_memory_image() pdf_get_image_height(), pdf_get_image_width(), pdf_open_CCITT(), pdf_place_image() pdf_close_image() Obrazek w pliku PDF
pdf object
pdf outline
pgsql large object pg_lo_open() pg_lo_open(), pg_lo_create(), pg_lo_read(), pg_lo_read_all(), pg_lo_seek(), pg_lo_tell(), pg_lo_unlink(), pg_lo_write() pg_lo_close() Wielki Obiekt PostgreSQL
pgsql link pg_connect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() pg_close() Łącze do bazy danych PostgreSQL
pgsql link persistent pg_pconnect() pg_affected_rows(), pg_query(), pg_send_query(), pg_get_result(), pg_connection_busy(), pg_connection_reset(), pg_connection_status(), pg_last_error(), pg_last_notice(), pg_lo_create(), pg_lo_export(), pg_lo_import(), pg_lo_open(), pg_lo_unlink(), pg_host(), pg_port(), pg_dbname(), pg_options(), pg_copy_from(), pg_copy_to(), pg_end_copy(), pg_put_line(), pg_tty(), pg_trace(), pg_untrace(), pg_set_client_encoding(), pg_client_encoding(), pg_metadata(), pg_convert(), pg_insert(), pg_select(), pg_delete(), pg_update() Brak Trwałe łącze do bazy danych PostgreSQL
pgsql result pg_execute(), pg_query(), pg_query_params(), pg_get_result() pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_fetch_result(), pg_fetch_row(), pg_field_is_null(), pg_field_name(), pg_field_num(), pg_field_prtlen(), pg_field_size(), pg_field_type(), pg_last_oid(), pg_num_fields(), pg_num_rows(), pg_result_error(), pg_result_status() pg_free_result() Rezultat PostgreSQL
pgsql string
printer
printer brush
printer font
printer pen
pspell pspell_new(), pspell_new_config(), pspell_new_personal() pspell_add_to_personal(), pspell_add_to_session(), pspell_check(), pspell_clear_session(), pspell_config_ignore(), pspell_config_mode(), pspell_config_personal(), pspell_config_repl(), pspell_config_runtogether(), pspell_config_save_repl(), pspell_save_wordlist(), pspell_store_replacement(), pspell_suggest() Brak Słownik pspell
pspell config pspell_config_create() pspell_new_config() Brak Konfiguracja pspell
shmop shmop_open() shmop_read(), shmop_write(), shmop_size(), shmop_delete() shmop_close() Uchwyt współdzielonego bloku pamięci (od PHP 7.0.0)
sockets file descriptor set socket() accept_connect(), bind(), connect(), listen(), read(), write() close() Gniazdo
sockets i/o vector
stream opendir() readdir(), rewinddir() closedir() Obsługa katalogów
stream fopen(), tmpfile() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), flock(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread(), fseek(), ftell(), fstat(), ftruncate(), set_file_buffer(), rewind() fclose() Obsługa plików
stream popen(), fsockopen(), pfsockopen() feof(), fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() pclose() Uchwyt procesów
socket fflush(), fgetc(), fgetcsv(), fgets(), fgetss(), fpassthru(), fputs(), fwrite(), fread() fclose() Uchwyt gnizada
sybase-db link sybase_connect() sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Łącze do bazy danych Sybase wykorzystujące bibliotekę DB
sybase-db link persistent sybase_pconnect() sybase_query(), sybase_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych Sybase wykorzystujące bibliotekę DB
sybase-db result sybase_query(), sybase_unbuffered_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Rezultat Sybase przy wykorzystaniu biblioteki DB
sybase-ct link sybase_connect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() sybase_close() Łącze do bazy danych Sybase przy wykorzystaniu biblioteki CT
sybase-ct link persistent sybase_pconnect() sybase_affected_rows(), sybase_query(), sybase_select_db() Brak Trwałe łącze do bazy danych Sybase przy wykorzystaniu biblioteki CT
sybase-ct result sybase_query() sybase_data_seek(), sybase_fetch_array(), sybase_fetch_field(), sybase_fetch_object(), sybase_fetch_row(), sybase_field_seek(), sybase_num_fields(), sybase_num_rows(), sybase_result() sybase_free_result() Rezultat Sybase przy wykorzystaniu biblioteki CT
sysvsem sem_get() sem_acquire() sem_release() Semafor System V
sysvshm shm_attach() shm_remove(), shm_put_var(), shm_get_var(), shm_remove_var() shm_detach() Pamięć współdzielona System V
wddx wddx_packet_start() wddx_add_vars() wddx_packet_end() Pakiet WDDX
xml xml_parser_create(), xml_parser_create_ns() xml_set_object(), xml_set_element_handler(), xml_set_character_data_handler(), xml_set_processing_instruction_handler(), xml_set_default_handler(), xml_set_unparsed_entity_decl_handler(), xml_set_notation_decl_handler(), xml_set_external_entity_ref_handler(), xml_parse(), xml_get_error_code(), xml_error_string(), xml_get_current_line_number(), xml_get_current_column_number(), xml_get_current_byte_index(), xml_parse_into_struct(), xml_parser_set_option(), xml_parser_get_option() xml_parser_free() Parser XML
zlib gzopen() gzeof(), gzgetc(), gzgets(), gzgetss(), gzpassthru(), gzputs(), gzread(), gzrewind(), gzseek(), gztell(), gzwrite() gzclose() Plik skompresowany gz-compressed
zlib.deflate deflate_init() deflate_add() None() incremental deflate context
zlib.inflate inflate_init() inflate_add() None() incremental inflate context

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top