Tabele porównań typów PHP

Poniższe tablice demonstrują zachowanie typów i operatorów porównania PHP, zarówno dla zwykłego i dokładnego porównania. Dodatek ten jest związany także z sekcją podręcznika dotyczącego żonglowania typami. Inspiracją do stworzenia takich tablic były komentarze użytkowników i praca w » BlueShoes.

Przed korzystaniem z tych tablic, niezbędne jest zrozumienie typów i ich znaczeń. Na przykład, "42" jest ciągiem znakowym (string), a 42 to liczba stałoprzecinkowa integer. FALSE jest typu boolean, "false" to string.

Informacja:

Formularze HTML nie przekazują zmiennych stałoprzecinkowych, zmiennoprzecinkowych czy typów logicznych. Zwracane są tylko stringi. Aby dowiedzieć się, czy string zawiera wartość liczbową, można skorzystać z funkcji is_numeric().

Informacja:

Proste wykonanie if ($x) w sytuacji, gdy zmienna $x jest niezdefiniowana, wygeneruje błąd poziomu E_NOTICE. Zamiast tego powinna być stosowana funkcja empty() lub isset(), i/lub zmienne powinny być inicjalizowane.

Informacja:

Wynikiem niektórych operacji numerycznych może być wartość wyrażona stałą NAN. Dowolne luźne lub ścisłe porównanie tej wartości z dowolną inną wartością, wliczając ją samą (ale inną niż TRUE) zwróci FALSE (np. NAN != NAN i NAN !== NAN). Przykładami operacji, których rezultatem jest NAN mogą być wyrażenia sqrt(-1), asin(2) czy acosh(0).

Porównanie zmiennej $x z funkcjami PHP
Wyrażenie gettype() empty() is_null() isset() boolean : if($x)
$x = ""; string TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = null; NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
var $x; NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
$x jest niezdefiniowane NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
$x = array(); array TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = array('a', 'b'); array FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = false; boolean TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = true; boolean FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 1; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 42; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 0; integer TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = -1; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "1"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "0"; string TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = "-1"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "php"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "true"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "false"; string FALSE FALSE TRUE TRUE

Porównania operatorem ==
TRUE FALSE 1 0 -1 "1" "0" "-1" NULL array() "php" ""
TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
1 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE
-1 TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
"1" TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"0" FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"-1" TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
array() FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE
"php" TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
"" FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE

Porównania operatorem ===
TRUE FALSE 1 0 -1 "1" "0" "-1" NULL array() "php" ""
TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
1 FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
-1 FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"1" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"0" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"-1" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
array() FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
"php" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
"" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

add a note add a note

User Contributed Notes 23 notes

up
83
php at richardneill dot org
10 years ago
[Editor's note: As of PHP 5.4.4 this is no longer true. Integral strings that overflow into floating point numbers will no longer be considered equal.]

Be wary of string-comparison where both strings might be interpreted as numbers.  Eg:

$x="123456789012345678901234567890"; $y="123456789012345678900000000000";
echo  ($x==$y)?"equal":"not_equal";   #Prints equal !!

Both strings are getting converted to floats, then losing precision, then becoming equal :-(

Using "===" or making either of the strings non-numeric will prevent this.
[This is on a 32-bit machine, on a 64-bit, you will have to make the strings longer to see the effect]
up
47
php at benizi dot com
12 years ago
It's interesting to note that 'empty()' and 'boolean : if($x)'
are paired as logical opposites, as are 'is_null()' and 'isset()'.
up
25
frank
15 years ago
A comparison table for <=,<,=>,> would be nice...
Following are TRUE (tested PHP4&5):
NULL <= -1
NULL <= 0
NULL <= 1
!(NULL >= -1)
NULL >= 0
!(NULL >= 1)
That was a surprise for me (and it is not like SQL, I would like to have the option to have SQL semantics with NULL...).
up
18
aidan at php dot net
17 years ago
The way PHP handles comparisons when multiple types are concerned is quite confusing.

For example:
"php" == 0

This is true, because the string is casted interally to an integer. Any string (that does not start with a number), when casted to an integer, will be 0.
up
17
Jan
16 years ago
Note that php comparison is not transitive:

"php" == 0 => true
0 == null => true
null == "php" => false
up
6
jerryschwartz at comfortable dot com
17 years ago
In some languages, a boolean is promoted to an integer (with a value of 1 or -1, typically) if used in an expression with an integer. I found that PHP has it both ways:

If you add a boolean with a value of true to an integer with a value of 3, the result will be 4 (because the boolean is cast as an integer).

On the other hand, if you test a boolean with a value of true for equality with an integer with a value of three, the result will be true (because the integer is cast as a boolean).

Surprisingly, at first glance, if you use either < or > as the comparison operator the result is always false (again, because the integer as cast as a boolean, and true is neither greater nor less than true).
up
6
edgar at goodforall dot eu
12 years ago
Some function to write out your own comparisson table in tsv format. Can be easily modified to add more testcases and/or binary functions. It will test all comparables against each other with all functions.

<?php
$funcs
= array(
       
/* Testing equality */
       
'eq' => '==',
       
'ne' => '!=',
       
'gt' => '>',
       
'lt' => '<',
       
'ne2' => '<>',
       
'lte' => '<=',
       
'gte' => '>=',
       
/* Testing identity */
       
'id' => '===',
       
'nid' => '!=='
);
class
Test {
        protected
$a;
        public
$b;
        public function
__construct($a,$b){
               
$this->a = $a;
               
$this->b = $b;
        }
        public function
getab(){
                return
$this->a.",". $this->b;
        }

}
$tst1 = new Test(1,2);
$tst2 = new Test(1,2);
$tst3 = new Test(2,2);
$tst4 = new Test(1,1);

$arr1 = array(1,2,3);
$arr2 = array(2,3,4);
$arr3 = array('a','b','c','d');
$arr4 = array('a','b','c');
$arr5 = array();

$comp1 = array(
       
'ints' => array(-1,0,1,2),
       
'floats' => array(-1.1,0.0,1.1,2.0),
       
'string' => array('str', 'str1', '', '1'),
       
'bools' => array(true, false),
       
'null' => array(null),
       
'objects' => array($tst1,$tst2,$tst3,$tst4),
       
'arrays' => array($arr1, $arr2, $arr3, $arr4, $arr5)
);
$fbody = array();

foreach(
$funcs as $name => $op){
       
$fbody[$name] = create_function('$a,$b', 'return $a ' . $op . ' $b;');
}

$table = array(array('function', 'comp1', 'comp2', 'f comp1 comp2', 'type'));
/* Do comparisons */
$comp2  = array();
foreach(
$comp1 as $type => $val){
       
$comp2[$type] = $val;
}

foreach(
$comp1 as $key1 => $val1){
        foreach(
$comp2 as $key2 => $val2){
               
addTableEntry($key1, $key2, $val1, $val2);
        }
}
$out = '';
foreach(
$table as $row){
       
$out .= sprintf("%-20s\t%-20s\t%-20s\t%-20s\t%-20s\n", $row[0], $row[1], $row[2], $row[3], $row[4]);
}

print
$out;
exit;

function
addTableEntry($n1, $n2, $comp1, $comp2){
        global
$table, $fbody;
        foreach(
$fbody as $fname => $func){
                        foreach(
$comp1 as $val1){
  foreach(
$comp2 as $val2){
                                       
$val = $func($val1,$val2);
                                               
$table[] = array($fname, gettype($val1) . ' => ' . sprintval($val1), gettype($val2) .' => ' . sprintval($val2), gettype($val) . ' => ' . sprintval($val), gettype($val1) . "-" . gettype($val2) . '-' . $fname);
                                        }
                        }
        }
}

function
sprintval($val){
        if(
is_object($val)){
                return
'object-' . $val->getab();
        }
        if(
is_array($val)){
                return
implode(',', $val);
        }
        if(
is_bool($val)){
                if(
$val){
                        return
'true';
                }
                return
'false';
        }
        return
strval($val);
}

?>
up
1
TrickyFoxy
2 years ago
<?php
echo md5('240610708') == md5('QNKCDZO') ? "equal" : "not equal"; // prints equal!!!
up
2
alt dot jl-3gi8b7l at binich dot com
4 years ago
Here's how PHP handles loose and strict comparisons of default parameters in functions:

Very unintuitive:

<?php
function f($x='surprise')
    {
    if (
$x == 'surprise')
        return
$x; // returns 0 !!
   
}
   
echo
f(0);
?>

Here some further tests:

<?php
function f($x='surprise')
    {
    if (
$x == 'surprise')
        return
'A:'.$x;
    if (
$x === 'surprise')
        return
'B:'.$x;
    return
'C:'.$x;
    }
   
echo
"\n".f(0); // A:0 !!
echo "\n".f(0.0); // A:0 !!
echo "\n".f(NULL); // C: !!
echo "\n".f(FALSE); // C:
echo "\n".f(); // A:surprise
echo "\n".f(''); // C:
echo "\n".f((integer)0); // A:0
echo "\n".f((string)0); // C:0
echo "\n".f('0'); // C:0
echo "\n".f(0.1); // C:0.1
echo "\n".f(array()); // C:Array
echo "\n".f('surprise'); // A:surprise
?>
up
1
blue dot hirano at gmail dot com
8 years ago
The truth tables really ought to be colorized; they're very hard to read as they are right now (just big arrays of TRUE and FALSE).

Also, something to consider: clustering the values which compare similarly (like is done on qntm.org/equality) would make the table easier to read as well. (This can be done simply by hand by rearranging the order of headings to bring related values closer together).
up
0
trexx68
7 years ago
If you want to view the truth tables colorized, just:

1. Save a local copy of this page as an .html file,
2. View the page source with any text editor.
3. Replace the opening <head> tag so it will include this:

<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script>

4. Replace the closing </body> tag with this:

  <script>
    $( "td:contains('FALSE')" ).css("color", "red");
    $( "td:contains('TRUE')" ).css("color", "green");
  </script>
</body>

5. Save the file, and view it on your browser.  Enjoy.
up
-4
crazy888s at hotmail dot com
9 years ago
PHP's loose comparisons can be a huge convenience when used properly! It's extremely helpful to just remember the following are always FALSE:

null, false, "", 0, "0", array()

If your application never depends on a particular "empty/false/null/0/not set" value type, you won't have to worry about 99% of the other weird cases listed here. You won't need empty() or isset(). And ALL variable types will always work as expected for statements like:

if(boolean && !string){...}
if(array){...}
if(!null || int){...}

Consider the same when working with your database values.
up
-5
Anonymous
9 years ago
I'm running PHP 5.5.3.

This is a correction to one of the previous posts.

<?php
$o
= new stdClass();
$o->we = 12;

$o2 = new stdClass();
$o2->we = 12;

$o3 = clone $o2;
var_dump($o == $o2); //true
var_dump($o === $o2); //false
var_dump($o3 === $o2); //false
?>

Output is:

true, false, false
up
-4
info at shaelf dot ru
14 years ago
Compare object
<?php
$o
= new stdClass();
$o->we = 12;

$o2 = new stdClass();
$o2->we = 12;

$o3 = clone $o2;
var_dump($o == $o2); //true
var_dump($o === $o2); //false
var_dump($o3 === $o2); //true
?>
up
-5
Anonymous
8 years ago
The loose comparison chart is missing a few things.

array(1)==true returns true.

also:

(int)array(1) === 1 returns true

This is symmetric:

array(1) === (array)1 returns true

but the loose comparison

array(1)==1 still returns false.
up
-5
aravind dot a dot padmanabhan at gmail dot com
7 years ago
please note that

$x = 0.0 ;
print empty($x); // returns 1 (true)

$x = "0.0";
print empty($x); // returns blank (false);
up
-2
php at ckls dot net
4 years ago
regarding the editors note in php at richardneill dot org note:
[Editor's note: As of PHP 5.4.4 this is no longer true. Integral strings that overflow into floating point numbers will no longer be considered equal.]

While this is true, there is still the following behaviour:
<?php
$x
= "1";
$y = "+1";
var_dump($x == $x);
?>
outputs "bool(true)". 
So still be wary of string-comparison where both strings might be interpreted as numbers.
up
-2
mark at theanti dot social
4 years ago
There is also 0.0 which is not identical to 0.

  $x = 0.0;
  gettype($x); // double
  empty($x); // true
  is_null($x); //false
  isset($x); // true
  is_numeric($x); // true
  $x ? true : false; // false
  $x == 0; // true
  $x == "0"; // true
  $x == "0.0"; // true
  $x == false; // true
  $x == null; // true
  $x === 0; // false
  $x === false; // false
  $x === null; // false
  $x === "0"; // false
  $x === "0.0"; // false
up
-2
biziclop at vipmail dot hu
5 years ago
Want to strictly compare integers that may or may not be converted to floats (via PHPExcel import/export, etc.)? You are out of luck:

var_dump(   (int)1 ===   (int)1 ); // bool(true)
var_dump( (float)1 === (float)1 ); // bool(true)
var_dump( (float)1 ===   (int)1 ); // bool(false)
var_dump(   (int)1 === (float)1 ); // bool(false)

This slightly complicated function might help you:

function equal_numbers( $a, $b ){
  if( $a === $b )  return true;
  if(   is_int( $a ) && is_float( $b ))  return (float)$a === $b && $a ===   (int)$b;
  if( is_float( $a ) &&   is_int( $b ))  return   (int)$a === $b && $a === (float)$b;
  return false;
}

Here are some tests:

test(100, 100.0 ); // int(100) float(100) bool(true)
test(  0,  -0   ); // int(0)   int(0)     bool(true)
test( -0,  -0.0 ); // int(0)   float(-0)  bool(true)
test(  0, 1/0   ); // int(0)   float(INF) bool(false)
test(  0, acos(2));// int(0)   float(NAN) bool(false)
test(       PHP_INT_MAX * 10, 0 );             //float(92233720368547758080) int(0) bool(false)
test((float)PHP_INT_MAX,     PHP_INT_MAX     );//float(9223372036854775808)  int(9223372036854775807) bool(false)
test((float)PHP_INT_MAX / 2, PHP_INT_MAX / 2 );//float(4611686018427387904)  float(4611686018427387904) bool(true)

function test( $a, $b ){
  var_dump( $a, $b, equal_numbers( $a, $b ));
}
up
-1
Anonymous
2 years ago
I noticed that some "magic" also happens when comparing strings with leading zeros with only two equal signs:

<?php
var_dump
('1' == '01');
var_dump('01' == '000001');
?>

Output:
bool(true)
bool(true)

If the string contains only numbers all leading zeroes seem to be ignored.
up
-12
Jouriy LYSENKO
11 years ago
If $var not declared.

In php 5.2 :
<?php if($var) ?> - work

in php 5.3 :
<?php if($var) ?> - dont work and generate error E_NOTICE
up
-9
engineer dot morozov at gmail dot com
6 years ago
If you want to calculate how much more/less items by the criterion

Example:

in loop:
$counter += intval($item->isValid()) <=> 0.5;

if $counter >= 0 - valid items are more then invalid on $counter
if $counter  < 0 - valid items are less then invalid on $counter
up
-20
tom
17 years ago
<?php
if (strlen($_POST['var']) > 0) {
   
// form value is ok
}
?>

When working with HTML forms this a good way to:

(A) let "0" post values through like select or radio values that correspond to array keys or checkbox booleans that would return FALSE with empty(), and;
(B) screen out $x = "" values, that would return TRUE with isset()!

Because HTML forms post values as strings, this is a good way to test variables!

[[Editor Note: This will create a PHP Error of level E_NOTICE if the checked variable (in this case $_POST['var']) is undefined. It may be used after (in conjuection with) isset() to prevent this.]]
To Top