get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

get_resource_type Zwraca typ zasobu

Opis

get_resource_type ( resource $handle ) : string

Ta funkcja pobiera typ podanego zasobu.

Parametry

handle

Uchwyt do danego zasobu.

Zwracane wartości

Jeżeli jako handle został podany zasób, ta funkcja zwróci łańcuch znakow reprezentujący jego typ. Jeżeli typ nie jest rozpoznawany przez tę funkcję, zwróconym wynikiem będzie string Unknown.

Ta funkcja zwróci NULL i wygeneruje błąd jeżeli podany handle nie jest typu resource.

Rejestr zmian

Wersja Opis
PHP 5.3.0 Jeśli handle nie ma typu resource ta funkcja zwraca NULL. Wcześniej zwracane było FALSE.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia get_resource_type()

<?php
// wyświetli: mysql link
$c mysql_connect();
echo 
get_resource_type($c) . "\n";

// wyświetli: stream
$fp fopen("foo""w");
echo 
get_resource_type($fp) . "\n";

// wyświetli: domxml document
$doc new_xmldoc("1.0");
echo 
get_resource_type($doc->doc) . "\n";
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
13
CertaiN
8 years ago
Try this to know behavior:

<?php
function resource_test($resource, $name) {
    echo
       
'[' . $name. ']',
       
PHP_EOL,
       
'(bool)$resource => ',
       
$resource ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'get_resource_type($resource) => ',
       
get_resource_type($resource) ?: 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'is_resoruce($resource) => ',
       
is_resource($resource) ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
PHP_EOL
   
;
}

$resource = tmpfile();
resource_test($resource, 'Check Valid Resource');

fclose($resource);
resource_test($resource, 'Check Released Resource');

$resource = null;
resource_test($resource, 'Check NULL');
?>

It will be shown as...

[Check Valid Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => stream
is_resoruce($resource) => TRUE

[Check Released Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => Unknown
is_resoruce($resource) => FALSE

[Check NULL]
(bool)$resource => FALSE
get_resource_type($resource) => FALSE
Warning:  get_resource_type() expects parameter 1 to be resource, null given in ... on line 10
is_resoruce($resource) => FALSE
To Top