mssql_close

(PHP 4, PHP 5, PECL odbtp >= 1.1.1)

mssql_closeZamyka połączenie z MS SQL Server

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej funkcji obejmują:

Opis

mssql_close ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : bool

Zamyka połączenie z MS SQL Server skojarzone z podanym identyfikatorem połączenia. Jeśli identyfikator_połączenia nie został podany, przyjmowane jest ostatnio otwarte połączenie.

Stosowanie tej funkcji zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że niestałe połączenia są automatycznie zamykane po zakończeniu wykonywania skryptu.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia MS SQL, zwracany przez mssql_connect().

Ta funkcje nie zamyka stałych połączeń nawiązanych za pomocą mssql_pconnect().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład mssql_close()

<?php
// Połączenie do MSSQL
$link mssql_connect('KALLESPC\SQLEXPRESS''sa''phpfi');

// Wykonanie operacji na bazie danych

// Zamknięcie połączenia z MSSQL
mssql_close($link);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top