xml_set_unparsed_entity_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_set_unparsed_entity_decl_handler Set up unparsed entity declaration handler

Opis

xml_set_unparsed_entity_decl_handler ( resource $parser , callable $handler ) : bool

Sets the unparsed entity declaration handler function for the XML parser parser.

The handler will be called if the XML parser encounters an external entity declaration with an NDATA declaration, like the following:

<!ENTITY <parameter>name</parameter> {<parameter>publicId</parameter> | <parameter>systemId</parameter>}
        NDATA <parameter>notationName</parameter>

See » section 4.2.2 of the XML 1.0 spec for the definition of notation declared external entities.

Parametry

parser

A reference to the XML parser to set up unparsed entity declaration handler function.

handler

handler is a string containing the name of a function that must exist when xml_parse() is called for parser.

The function named by handler must accept six parameters:

handler ( resource $parser , string $entity_name , string $base , string $system_id , string $public_id , string $notation_name )
parser
The first parameter, parser, is a reference to the XML parser calling the handler.
entity_name
The name of the entity that is about to be defined.
base
This is the base for resolving the system identifier (systemId) of the external entity.Currently this parameter will always be set to an empty string.
system_id
System identifier for the external entity.
public_id
Public identifier for the external entity.
notation_name
Name of the notation of this entity (see xml_set_notation_decl_handler()).

If a handler function is set to an empty string, or FALSE, the handler in question is disabled.

Informacja: Zamiast nazwy funkcji może zostać przekazana tablica zawierająca referencję do obiektu i nazwę metody

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top