mssql_num_rows

(PHP 4, PHP 5, PECL odbtp >= 1.1.1)

mssql_num_rowsZwraca liczbę wierszy w zbiorze wynikowym

Ostrzeżenie

Ta funkcja została USUNIĘTA w PHP 7.0.0.

Alernatywy dla tej funkcji obejmują:

Opis

mssql_num_rows ( resource $wynik ) : int

mssql_num_rows() zwraca liczbę wierszy znajdujących się w zbiorze wynikowym.

Parametry

wynik

Obliczane są zasoby zbioru wynikowego. Zbiór wynikowy powstaje w następstwie wywołania mssql_query().

Zwracane wartości

Zwraca liczbę wierszy, jako integer.

Przykłady

Przykład #1 Przykład mssql_num_rows()

<?php
// Połączenie do MSSQL i wybór bazy danych
$link mssql_connect('KALLESPC\SQLEXPRESS''sa''phpfi');
mssql_select_db('php');

// Pobranie wszystkich wierszy z tabeli
$query mssql_query('SELECT * FROM [php].[dbo].[persons]');

echo 
'Liczba wierszy w tabeli: ' mssql_num_rows($query);

// Clean up
mssql_free_result($query);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-8
h dot schuemann at cyquest-ag dot de
23 years ago
For getting something like "mssql_affected_rows" call:

<?php
$rsRows
= mssql_query("select @@rowcount as rows", $db);
$rows = mssql_result($rsRows, 0, "rows");
?>

after execution of the query (UPDATE, INSERT or DELETE).
To Top