msql_drop_db

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_drop_dbUsuwa bazę danych z serwera mSQL

Opis

msql_drop_db ( string $nazwa_bazy_danych [, resource $identyfikator_połączenia ] ) : bool

msql_drop_db() próbuje usunąć bazę danych z serwera mSQL.

Parametry

nazwa_bazy_danych

Nazwa bazy danych.

identyfikator_połączenia

Połączenie mSQL. Jeśli nie zostanie podany, używane jest ostatnie połączenie otwarte przez msql_connect(). Jeśli nie zostanie ono znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja msql_connect(), i je użyje.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top