ftp_get_option

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

ftp_get_optionPobiera ustawienia dotyczące strumienia FTP

Opis

ftp_get_option ( resource $strumień_ftp , int $opcja ) : mixed

Funkcja ta zwraca wartość opcji podanej jako drugi argument dla wybranego połączenia FTP.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

opcja

W chwili obecnej obsługiwane są poniższe opcje:

Obsługiwane opcje połączenia FTP
FTP_TIMEOUT_SEC Zwraca bieżący czas przedawnienia dla operacji sieciowych.
FTP_AUTOSEEK Zwraca TRUE jeśli ta opcja jest włączona, FALSE w przeciwnym przypadku.

Zwracane wartości

W przypadku powodzenia zwracana jest wartość opcji, lub FALSE jeśli podana opcja nie jest obsługiwana. W tym drugim przypadku wyświetlany jest także komunikat ostrzeżenia.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_get_option()

<?php
// Pobranie czasu przedawnienia operacji sieciowych
$timeout ftp_get_option($conn_idFTP_TIMEOUT_SEC);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top