msql_connect

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_connectOtwiera połączenie z serwerem mSQL

Opis

msql_connect ([ string $nazwa_hosta ] ) : resource

msql_connect() nawiązuje połączenie z serwerem mSQL.

W przypadku kolejnego wywołania funkcji msql_connect() z takimi samymi argumentami, nie jest otwierane nowe połączenie, jednak w to miejsce powinien zostać zwrócony identyfikator już otwartego połączenia.

Połączenie z serwerem powinno zostać zamknięte wkrótce po tym, gdy wykonywanie skryptu PHP się zakończy, o ile nie zostanie zamknięte wcześniej przez jawne wywołanie funkcji msql_close().

Parametry

nazwa_hosta

Parametr nazwa_hosta może mieć dołączony numer portu np. hostname,port.

Jeśli go nie określono, to połączenie jest nawiązywane za pomocą gniazd domenowych Uniksa, które są znacznie bardziej wydajne niż połączenia TCP z hostem lokalnym.

Informacja:

Ta funkcja pozwala na stosowanie dwukropka (:) jako separatora hosta/portu, ale bardziej preferowaną metodą jest używanie przecinka (,).

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator połączenia do mSQL w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top