pg_fetch_object

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

pg_fetch_objectPobiera wiersz jako obiekt

Opis

pg_fetch_object ( resource $wynik [, int $wiersz [, int $typ_wyniku = PGSQL_ASSOC ]] ) : object
pg_fetch_object ( resource $wynik [, int $wiersz [, string $nazwa_klasy [, array $parametry ]]] ) : object

pg_fetch_object() zwraca obiekt którego atrybutami są nazwy pól pobranego wiersza. Może dodatkowo tworzyć pewien obiekt określonej klasy, oraz wstawić parametry do konstruktora tej klasy.

Informacja: Ta funkcja ustala wartość pól NULL na NULL.

Pod względem szybkości funkcja ta jest identyczna jak pg_fetch_array(), i prawie tak szybka jak pg_fetch_row() (różnica jest znikoma).

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku zapytania PostgreSQL, zwrócony przez pg_query(), pg_query_params() lub pg_execute() (między innymi).

wiersz

Numer wiersza w wyniku do pobrania. Wiersze są numerowane od zera w górę. Jeśli jest pominięty albo wynosi NULL, pobrany zostanie kolejny wiersz.

typ_wyniku

Pomijany i przestarzały.

nazwa_klasy

Nazwa klasy do wytworzenia, określenie zwracanych parametrów. Jeśli nie podano, zwrócony zostanie obiekt stdClass.

parametry

Opcjonalna tablica (ang. array) parametrów podawanych do konstruktora obiektów klasy nazwa_klasy.

Zwracane wartości

Obiekt (ang. object) z atrybutem dla każdej nazwy kolumny w wyniku. Wartości NULL z bazy danych są zwracane jako NULL.

FALSE jest zwracne, gdy parametr wiersz przekracza całkowitą liczbę wierszy, gdy kolejny wiersz nie istnieje, lub w przypadku każdego innego błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_fetch_object() - przykład

<?php 

$baza 
"magazyn";

$polaczenie pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=$baza");
if (!
$polaczenie) { 
  echo 
"Błąd połączenia do bazy PostgreSQL $baza\n";
  exit;
}

$zap pg_query($polaczenie"SELECT * FROM ksiazki ORDER BY autor");


while (
$dane pg_fetch_object($zap)) {
  echo 
$dane->autor " (";
  echo 
$dane->rok "): ";
  echo 
$dane->tytul "<br />";
}

pg_free_result($zap);
pg_close($polaczenie);

?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
7
ekevu at yahoo dot com
13 years ago
PostgreSQL boolean true becomes string "t"
PostgreSQL boolean false becomes string "f"
This is ambiguous, and leads to code duplication. I wonder why aren't the types correctly typed when fetching values. We could at least have an optional parameter to enable that.
up
2
oracle dot shinoda at gmail dot com
16 years ago
If you're wanting to use objects for your results, but are put off because you can't seem to apply a function to each field of the result (like stripslashes for example), try this code:

<?php
// Code to connect, do query etc etc...

$row = pg_fetch_object($result);
$vars = get_object_vars($row);
foreach (
$vars as $key => $var )
{
   
$row->{$key} = stripslashes($var);
}

?>
up
0
robeddielee at hotmail dot com
15 years ago
I noticed that many people use FOR loops to extract query data. This is the method I use to extract data.

<?php
@$members = pg_query($db_conn, 'SELECT id,name FROM boards.members ORDER BY name;');
if (
$members AND pg_num_rows($members)) {
  while (
$member = pg_fetch_object($members)) {
   echo
$member->name.' ('.$member->id.')';
  }
}
?>

If an error occurs (or nothing is returned) in the above code nothing will output. An ELSE clause can be added to the IF to handle query errors (or nothing being returned). Or a seperate check can be performed for the event that nothing is returned by using an ELSEIF clause.

I like this method because it doesn't use any temporary counter variables.
up
-1
qeremy [atta] gmail [dotta] com
8 years ago
Getting db results as object.

<?php
$qry
= pg_query("SELECT * FROM users");

$rows = array();
while (
$fch = pg_fetch_object($qry)) {
  
$rows[] = $fch;
}

// or

$rows = array_map(function($a){
   return (object)
$a;
}, (array)
pg_fetch_all($qry));
?>
up
-1
Lars at dybdahl dot dk
17 years ago
When you retrieve the contents of a "timestamp with timezone" field, this will set the environment's timezone variables. Therefore, this is dangerous:

$s=$row->mydatefield;
$unixtimestamp=postgresqltimestamp2unix($s);
echo date("Y-m-d H:i:s",$unixtimestamp);

Here, postgresqltimestamp2unix is a function that converts the postgresql timestamp to Unix. The retrieval of the field data in the first line of the example above will influence the timezone used in date() in the third line.
up
-1
ian at eiloart dot com
18 years ago
This isn't all that useful. If you do, for example, foreach($row as $field) then you still get every value twice!

You can do something like this, though:

foreach ($line as $key => $cell){
     if (! is_numeric($key)){
                echo "<td>$key $cell</td>";
     }
}

is is_numeric strict enough?
up
-1
inbox at bucksvsbytes dot com
18 years ago
The result_type arg is either invalid or incorrectly documented, since the "result_type is optional..." paragraph is copied verbatim from pg_fetch_array, and the PGSQL_NUM option is in conflict with the preceding paragraph's, "you can only access the data by the field names, and not by their
offsets."
up
-2
michiel at minas-2 dot demon dot nl
16 years ago
Something I have learned to use:

$result=$pg_query (...);
$num = pg_numrows($result);

for($count=0;$count < $num && $data=pg_fetch_object($result,$count);$count++)
{
    printf("<tr>\n");
    printf("    <td>%s</td>\n",$data->foo);
    printf("    <td>%s</td>\n",$data->bar);
    printf("</tr>\n");
}
To Top