mysql_unbuffered_query

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5)

mysql_unbuffered_queryWysyła zapytanie do serwera MySQL nie pobierając i nie buforując wyniku

Ostrzeżenie

To rozszerzenie zostało uznane za przestarzałe w PHP 5.5.0 i usunięte w PHP 7.0.0. Zamiast niego należy stosować rozszerzenia MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

Opis

mysql_unbuffered_query ( string $zapytanie [, resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : resource

mysql_unbuffered_query() wysyła zapytanie SQL do serwera MySQL, nie pobierając i nie buforując wyników zapytań, w przeciwieństwie do mysql_query(). To oszczędza znaczną ilość pamięci w zapytaniach SQL, które generują duże zbiory wynikowe. Można pracować na zbiorze wynikowym natychmiast po pobraniu pierwszego rekordu. Nie trzeba czekać, aż zapytanie SQL zostanie w bazie danych wykonane do końca. Aby posługiwać się funkcją mysql_unbuffered_query() z kilkoma połączeniami do baz danych, należy podawać opcjonalny parametr identyfikator_połączenia określający, które połączenie ma zostać wykorzystane.

Parametry

zapytanie

Zapytanie SQL do wykonania

Dane w zapytaniu powinny być poprzedzone poprawnymi znakami ucieczki.

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Dla wyrażeń SELECT, SHOW, DESCRIBE lub EXPLAIN, mysql_unbuffered_query() zwraca zasób w przypadku sukcesu lub FALSE gdy nastąpi niepowodzenie.

Dla innych typów wyrażeń SQL, UPDATE, DELETE, DROP, etc, mysql_unbuffered_query() zwróci TRUE w przypadku powodzenia lub FALSE gdy nastąpi błąd.

Notatki

Informacja:

Oprócz korzyści, funkcja mysql_unbuffered_query() wprowadza pewne ograniczenia: nie można użyć funkcji mysql_num_rows() i mysql_data_seek() na zbiorze wynikowym, zwróconym przez mysql_unbuffered_query(), dopóki wszystkie wiersze nie zostaną pobrane. Trzeba także pobrać wszystkie wiersze ze zbioru wynikowego niebuforowanego zapytania SQL przed wysłaniem kolejnego z użyciem tego samego parametru identyfikator_połączenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
3
frappyjohn at dos2linux dot org
18 years ago
Don't let the two hands confuse you, these are both advantages (they should really be on the same hand):

On the one hand, this saves a considerable amount of memory with SQL queries that produce large result sets.

On the other hand, you can start working on the result set immediately ...
up
2
crazyone at crazycoders dot net
12 years ago
You are NOT required to read all rows from the resultset when using unbuffered query, you may opt out at any time and use mysql_free_result. Imagine looking at 1 million row when the first 50 suffice? Just free the result and you are good to go again.
up
0
post at jfl dot dk
17 years ago
If using optimized MyISAM tables I guess there is a big advantage with this function as it is possible to do selects and inserts on the same time as long as no rows in the table gets updated.
up
-13
shaner at accretivetg dot com
17 years ago
Regarding bailing on a really large result, while doing an unbuffered query, there _is_ a way to do this: kill the thread and exit your processing loop.  This, of course, requires having a separate database link.  Something like below does the trick:

<?php
// a db link for queries
$lh  = mysql_connect( 'server', 'uname', 'pword' );
// and a controller link
$clh = mysql_connect( 'server', 'uname', 'pword', true );

if (
mysql_select_db ( 'big_database', $lh ) )
{
 
$began  time();
 
$tout   = 60 * 5; // five minute limit
 
$qry    = "SELECT * FROM my_bigass_table";
 
$rh     = mysql_unbuffered_query( $qry, $lh );
 
$thread = mysql_thread_id ( $lh );
  while (
$res = mysql_fetch_row( $rh ) )
  {
   
/* do what you need to do
     * ...
     * ...
     */
   
if ( ( time() - $began ) > $tout )
    {
     
// this is taking too long
     
mysql_query( "KILL $thread", $clh );
      break;
    }
  }
}
?>
up
-9
david at php dot net
18 years ago
You are absolutely required to retrieve all rows in the result set (option 'a' in the first comment). If you fail to do so, PHP will do so for you, and will emit a NOTICE warning you of the fact. From the MySQL API, "Furthermore, you must retrieve all the rows even if you determine in mid-retrieval that you've found the information you were looking for. ".

Also note that if you are using this function, you should be quick about processing the result set, or you will tie up the MySQL server (other threads will be unable to write to the tables you are reading from).

If you want to be able to 'abort' mid result-set or if you want to do lengthy processing on the results, you are misunderstanding the purpose of this function.

Also note that UPDATE queries etc return no result set, so this function is only useful for SELECT etc.
To Top