pg_field_prtlen

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_field_prtlenZwraca drukowalną długość

Opis

pg_field_prtlen ( resource $wynik , int $numer_wiersza , string $nazwa_pola_lub_numer ) : int
pg_field_prtlen ( resource $wynik , mixed $nazwa_pola_lub_numer ) : int

pg_field_prtlen() zwraca aktualną drukowalną długość (liczbę znaków) wskazanej danej wyniku parametru wynik PostgreSQL-a. Wiersze są numerowane od zera. Funkcja zwraca FALSE w razie błędu.

Parametr nazwa_pola_lub_numer przyjmie wartości zarówno liczbowe (integer), jak również łańcuchowe (ang. string). Jeśli podano liczbę całkowitą (integer), PHP rozpozna to jako numer pola, w przeciwnym wypadku jako nazwę pola.

Proszę spojrzeć na przykład zawarty na stronie opisującej funkcję pg_field_name().

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_fieldprtlen().

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku zapytania do PostgreSQL, zwrócony przez pg_guery(), pg_query_params() lub pg_execute() (między innymi).

wiersz

Numer wiersza w wyniku. Wiersze są numerowane od zera w górę. Jeśli pominięto, pobierany jest aktualny wiersz.

Zwracane wartości

Długość drukowailna pola, lub FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Pobieranie informacji na temat pól

<?php
  $polaczenie_z_baza 
pg_connect("dbname=wydawca") or die("Nie można się połączyć.");

  
$wyn pg_query($polaczenie_z_baza"select * from autorzy where autor = 'Orwell'");
  
$i pg_num_fields($wyn);
  for (
$j 0$j $i$j++) {
      echo 
"kolumna $j\n";
      
$nazwa_pola pg_field_name($wyn$j);
      echo 
"nazwa pola: $nazwa_pola\n";
      echo 
"długość drukowalna: " pg_field_prtlen($wyn$nazwa_pola) . " znaki(ów)\n";
      echo 
"realna długość: " pg_field_size($wyn$j) . " bajty(ów)\n";
      echo 
"typ pola: " pg_field_type($wyn$j) . " \n\n";
  }
?>

Powyższy przykład wyświetli:

kolumna 0
nazwa pola: autor
długość drukowalna: 6 znaki(ów)
realna długość: -1 bajt(ów)
typ pola: varchar

kolumna 1
nazwa pola: rok
długość drukowalna: 4 znaki(ów)
realna długość: 2 bajt(ów)
typ pola: int2

kolumna 2
nazwa pola: tytuł
długość drukowalna: 24 znaki(ów)
realna długość: -1 bajt(ów)
typ pola: varchar

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
gregm at gxsnmp dot org
14 years ago
If you update the query to this:

$s = "SELECT a.attname AS name, t.typname AS type, a.attlen AS size, a.atttypmod AS len, a.attstorage AS i
   FROM pg_attribute a , pg_class c, pg_type t
   WHERE c.relname = '$TABLE'
   AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid and a.attnum > 0 and not a.attisdropped";

You get postgres to filter out the 'postgres' columns and get only your columns back.
up
0
djmaze@moocms
13 years ago
Or even easier to keep things simple on fetching

SELECT a.attname AS name, t.typname AS type, a.attstorage AS i,
    CASE WHEN a.attlen = -1 THEN a.atttypmod ELSE a.attlen END AS size
    FROM pg_attribute a , pg_class c, pg_type t
    WHERE c.relname = 'moo_members'
    AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid and a.attnum > 0 and not a.attisdropped
up
0
r dot galovic at r-3 dot at
15 years ago
mysql_field_len () function and more for postgres ...

problems ...
* pg_field_prtlen ... gives the actual size of the field back (it shows the count of the content allready inside the field - not the possible max-len)
* pg_filed_size ... can't be used for varchar or bpchar fields

...but there is a way to get the real-max-length of a field in postgreSQL via the system tables:

//returns an array with infos of every field in the table (name, type, length, size)
function SQLConstructFieldsInfo($TABLE, $DBCON)
{
    $s="SELECT a.attname AS name, t.typname AS type, a.attlen AS size, a.atttypmod AS len, a.attstorage AS i
    FROM pg_attribute a , pg_class c, pg_type t
    WHERE c.relname = '$TABLE' 
    AND a.attrelid = c.oid AND a.atttypid = t.oid";
   
    if ($r = pg_query($DBCON,$s))
    {
        $i=0;
        while ($q = pg_fetch_assoc($r))
        {
               $a[$i]["type"]=$q["type"];
               $a[$i]["name"]=$q["name"];
               if($q["len"]<0 && $q["i"]!="x")
               {
                   // in case of digits if needed ... (+1 for negative values)
                   $a[$i]["len"]=(strlen(pow(2,($q["size"]*8)))+1);
               }
               else
               {
                   $a[$i]["len"]=$q["len"];
               }
               $a[$i]["size"]=$q["size"];
            $i++;           
        }
        return $a;
    }
    return null;
}

// usage
$DBCON=pg_connect("host=YOUR-HOST port=YOUR-PORT dbname=YOUR-DB user=YOUR-USER password=YOUR-PASS");
$TABLE="YOUR-TABLENAME";
$RET=SQLConstructFieldsInfo($TABLE, $DBCON);

$j = count($RET);
for ($i=0; $i < $j; $i++)
{
    echo "<br>$i name=".$RET[$i]["name"]." type=".$RET[$i]["type"]." length=".$RET[$i]["len"]." size=".$RET[$i]["size"]." bytes";
}
To Top