pg_lo_create

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_lo_createTworzy wielki obiekt (Large Object - LO)

Opis

pg_lo_create ( resource $connection ) : int

pg_lo_create() tworzy wielki obiekt (LO) i zwraca jego oid. Parametr connection wskazuje istniejące połączenie do bazy. Tryby dostępu PostgreSQL-a: INV_READ, INV_WRITE i INV_ARCHIVE nie są wspierane, obiekt jest tworzony zawsze z dostępem do odczytu i zapisu. Tryb INV_ARCHIVE został usunięty z PostgreSQL-a (wersja 6.3 i nowsze). Funkcja zwraca oid lub FALSE jeśli wystąpił błąd.

Użycie interfejsu wielkich obiektów (LO) wymaga zamknięcia wszystkich operacji z nim związanych wewnątrz transakcji.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_locreate().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
andrea dot galli at acotel dot com
17 years ago
<?php
// --------- OPEN CONN ---

  
$conn = pg_connect("host='127.0.0.1' dbname='test' user='usertest' password='passtest'");

// --------- OPEN FILE ---

  
$fp = fopen('logo.gif', "r");
  
$buffer = fread($fp, filesize('logo.gif'));
  
fclose($fp);

// --------- CREATE - INSERT OID ---

  
pg_exec($conn, "begin");

  
$oid = pg_locreate($conn);

  
$rs = pg_exec($conn,"INSERT INTO test(tipo, images) VALUES('A1', $oid);");
  
$handle = pg_loopen ($conn, $oid, "w");

  
pg_lowrite ($handle, $buffer);
  
pg_loclose ($handle);

  
pg_exec($conn, "commit");

// --------- OPEN - INSERT OID ---

  
$rs = pg_exec($conn, "SELECT images FROM test WHERE tipo = 'A1';");
  
$row = pg_fetch_row($rs, 0);

  
pg_exec($conn, "begin");
  
$loid = pg_loopen($conn, $row[0], "r");

  
header("Content-type: image/gif");

  
pg_loreadall($loid);
  
pg_loclose($loid);

  
pg_exec ($conn, "commit");

// --------- UNLINK OID ---

  
pg_exec($conn, "begin");

  
$loid = $row[0];
  
pg_lounlink($conn, $loid);

  
pg_exec ($conn, "commit");

// --------- DELETE OID ---

  
pg_exec($conn, "DELETE FROM test WHERE tipo = 'A1';");

// --------- CLOSE CONN ---

  
pg_close();
?>
To Top