mysql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_queryWybiera bazę danych MySQL i wykonuje na niej zapytanie

Ostrzeżenie

Ta funkcja została uznana za przestarzałą w PHP 5.3.0 i usunięta, wraz z całym oryginalnym rozszerzeniem MySQL, w PHP 7.0.0. W zamian użyj aktywnie rozwijanych rozszerzeń MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

Opis

mysql_db_query ( string $baza , string $zapytanie [, resource $identyfikator_połączenia = NULL ] ) : resource

mysql_db_query() wybiera bazę i wykonuje na niej zapytanie.

Parametry

baza

Nazwa bazy danych, która zostanie wybrana.

zapytanie

Zapytanie do bazy MySQL.

Dane w zapytaniu powinny być poprzedzone poprawnymi znakami ucieczki.

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca dodatni identyfikator wyniku MySQL wskazujący na wynik zapytania, lub FALSE w przypadku błędu. Wartość TRUE/FALSE jest także zwracana dla zapytań INSERT/UPDATE/DELETE informując o sukcesie lub błędzie.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.3.0 Ta funkcja zwraca błąd E_DEPRECATED.

Przykłady

Przykład #1 Przykład mysql_db_query()

<?php

if (!$link mysql_connect('host''uzytkownik''haslo')) {
    echo 
'Nie można nawiązać połączenia z bazą danych';
    exit;
}

if (!
mysql_select_db('nazwa_bazy'$link)) {
    echo 
'Nie można wybrać bazy danych';
    exit;
}

$sql    'SELECT foo FROM bar WHERE id = 42';
$result mysql_query($sql$link);

if (!
$result) {
    echo 
"Błąd bazy danych, nie można wykonać zapytania do bazy\n";
    echo 
'Błąd MySQL: ' mysql_error();
    exit;
}

while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo 
$row['foo'];
}

mysql_free_result($result);

?>

Notatki

Informacja:

Zwróć uwagę, że ta funkcja NIE wybierze ponownie bazy danych, z którą byłeś połączony wcześniej. Innymi słowy, funkcji tej nie można użyć do wysłania zapytania w tle do innej bazy, w takim przypadku należy ręcznie przełączyć się z powrotem do pierwotnie wybranej bazy. Zamiast tego zaleca się stosowanie składni database.table lub mysql_select_db() w zapytaniach SQL.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top