ibase_fetch_object

(PHP 5, PHP 7)

ibase_fetch_objectPobiera wiersz wyniku zapytania w postaci obiektu

Opis

ibase_fetch_object ( resource $identyfikator_wyniku [, int $znacznik_pobrania = 0 ] ) : object

Pobiera wiesz jako pseudo-obiekt z podanego zbioru wynikowego.

Kolejne wywołanie ibase_fetch_object() zwróci następny wiersz ze zbioru wynikowego.

Parametry

identyfikator_wyniku

Identyfikator wyniku Firebird/InterBase uzyskanego wcześniej przez wywołanie ibase_query() lub ibase_execute().

znacznik_pobrania

znacznik_pobrania jest kombinacją stałych IBASE_TEXT i IBASE_UNIXTIME łączonych ze sobą przy pomocy operatora sumy bitowej. Przekazanie stałej IBASE_TEXT powoduje, że ta funkcja zwraca zawartość BLOBa zamiast identyfikatora BLOBa. Przekazanie stałej IBASE_UNIXTIME powoduje, że ta funkcja zwraca wartości daty/czasu w postaci unixowego znacznika czasu, zamiast sformatowanego łańcucha.

Zwracane wartości

Zwraca obiekt zawierający dane kolejnego wiersza, lub FALSE jeśli nie ma już więcej wierszy.

Przykłady

Przykład #1 Przykład ibase_fetch_object()

<?php
$dbh 
ibase_connect($host$uzytkownik$haslo);
$stmt 'SELECT * FROM tabela';
$sth ibase_query($dbh$stmt);
while (
$row ibase_fetch_object($sth)) {
    echo 
$row->EMAIL "\n";
}
ibase_close($dbh);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
r dot metzger at spectraweb dot ch
22 years ago
Interbase not always stores in uppercase. It depends how you created the table. If you use CREATE TABLE xyz("email" varchar(90)) you can get informations with $row->email.

If you use CREATE TABLE xyz(email varchar(90)) you have to use $row->EMAIL.
To Top