mysql_fetch_row

(PHP 4, PHP 5)

mysql_fetch_rowZapisuje wiersz wyniku w tablicy wyliczeniowej

Ostrzeżenie

To rozszerzenie zostało uznane za przestarzałe w PHP 5.5.0 i usunięte w PHP 7.0.0. Zamiast niego należy stosować rozszerzenia MySQLi lub PDO_MySQL. Zobacz też przewodnik MySQL: wybieranie API i stosowne FAQ aby uzyskać więcej informacji. Alternatywy dla tej funkcji to między innymi:

Opis

mysql_fetch_row ( resource $wynik ) : array

Zwraca tablicę numeryczną, która odpowiada pobranemu wierszowi i przesuwa do przodu wewnętrzny wskaźnik danych.

Parametry

wynik

Wynik w postaci zmiennej typu resource, które jest przetwarzane. Wynik ten pochodzi z wywołania funkcji mysql_query().

Zwracane wartości

Zwraca tablicę numeryczną, która odpowiada pobranemu wierszowi lub FALSE jeśli nie ma więcej wierszy.

mysql_fetch_row() pobiera jeden wiersz danych z wyniku skojarzonego z podanym identyfikatorem wyniku. Wiersz zwracany jest jako tablica. Komórki są umieszczone pod oddzielnymi ofsetami, zaczynając od 0.

Przykłady

Przykład #1 Pobieranie jednego wiersza za pomocą mysql_fetch_row()

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Nie można uruchomić zapytania: ' mysql_error();
    exit;
}
$row mysql_fetch_row($result);

echo 
$row[0]; // 42
echo $row[1]; // wartość kolumny email
?>

Notatki

Informacja: Ta funkcja ustala wartość pól NULL na NULL.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
-13
a at simongrant dot org
19 years ago
Maybe worth pointing out that all the fields returned by this (and other?) calls are returned with type string. This had me puzzled for quite some time.
up
-17
michael and then an at sign wassupy.com
17 years ago
to print an array, simply use print_r(array name)

like this:
    $myrow = mysql_fetch_row($result);
echo "<pre>";
print_r($myrow);
echo "</pre>";

this will output the array in a readable form, with the index, too. Don't forget the 'pre' tags or the output will be on a single line.
up
-23
larkitetto at gmail dot com
13 years ago
sry :) note now fixed:

<?php
$esi
=mysql_list_tables($db);$ris=mysql_fetch_row($esi);
//example: $db has >= 1 tabs
echo var_dump($ris);
//echoes only array(1). solution:
while($ris=mysql_fetch_row($esi)) echo $ris[0];
/*debug:
$ris=array("1st_tab"); ... $ris=array("n_tab");$ris=false;*/
while ($ris[]=mysql_fetch_row($esi));
//debug:$ris=array(array("1st_tab"), ... array("n_tab"));
echo $ris[n][0];//echo:"n_tab"
echo $ris[0][n];//echo:array | null
?>

hope it helps
up
-28
pepik at gmail dot cz
7 years ago
<?php 
 
require 'prhlavicka.php';
 
pis_hlavicku('Vypis článků');        
   
   require_once
'db.php';
   
$kom = new server();
   
$sql=$kom->query("SELECT autor,nazev,obsah FROM `Clanky_Sadek`");
               while (
$data = mysql_fetch_row($sql)){
                 ECHO
'<br />--AUTOR--<br />'.$data[0].'<br />__NÁZEV ČLÁNKU__<br />'.$data[1].'<br />..OBSAH ČLÁNKU..<br />'.$data[2];     }   
 
  include
'Paticka.html'; ?>
up
-33
m dot s at programmers-online dot net
15 years ago
The following function to read all data out of a mysql-resultset, is may be faster than Rafaels solution:

<?
function mysql_fetch_all($result) {
   while($row=mysql_fetch_array($result)) {
       $return[] = $row;
   }
   return $return;
}
?>
up
-34
ryhan_balboa at yahoo dot com
13 years ago
The following are the basic codes to get a specific row from the mysql db into a $row variable:


$query = "SELECT * FROM table";
$result = mysql_query($query);
$row = mysql_fetch_row($result);

And $row[0], $row[1] ... $row[n] are used to access those field values.

Does anyone know how I can add a new field to $row, so that the field count increases from n to n+1?

I have tried treating $row like an array, and tried array_push function, but didn't work.

Thanks.
up
-36
jhulbert at redf dot com
11 years ago
Creates table from all db info:

<?php
$qry
= "SELECT * FROM exp_member_data";
$res = mysql_query($mem_qry);

function
mysql_fetch_all($res) {
   while(
$row=mysql_fetch_array($res)) {
      
$return[] = $row;
   }
   return
$return;
}

function
create_table($dataArr) {
    echo
"<tr>";
    for(
$j = 0; $j < count($dataArr); $j++) {
        echo
"<td>".$dataArr[$j]."</td>";
    }
    echo
"</tr>";
}

$all = mysql_fetch_all($res);

echo
"<table class='data_table'>";

for(
$i = 0; $i < count($all); $i++) {
   
create_table($all[$i]);
}

echo
"</table>";

?>
up
-49
murapaka dot sateesh at gmail dot com
6 years ago
<?php

$conn
=mysql_connect("localhost","root","");
if(
$conn)
{
    echo(
"Connection Successfully");
   
$seldb=mysql_select_db("test",$conn);
    if(
$seldb)
    {
        echo(
"Database selected successfully");
       
$retrive=mysql_query("select name,number from login1 where name='sateesh'",$conn);
        if(
$retrive)
        {
            echo(
"Successfully data retrived<br>");
           
           
$result=mysql_fetch_row($retrive);
           
                echo (
"Name".$result[0]);
                echo (
"Number".$result[1]);
                   
        }
        else
        {
        echo
"Table not inserted";
        }
        }
        else
        {
            die(
"database not selected");
        }
    }
    else
    {
        die(
"connection faild");   
    }
   
mysql_close($conn);
?>
To Top