imagecreatefromwbmp

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5, PHP 7)

imagecreatefromwbmpTworzy nowy obraz z pliku lub URL

Opis

imagecreatefromwbmp ( string $filename ) : resource

imagecreatefromwbmp() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Informacja: WBMP images are Wireless Bitmaps, not Windows Bitmaps. The latter can be loaded with imagecreatefrombmp().

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Parametry

filename

Path to the WBMP image.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator zasobu obrazu w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 Example to handle an error during loading of a WBMP

<?php
function LoadWBMP($imgname)
{
    
/* Attempt to open */
    
$im = @imagecreatefromwbmp($imgname);

    
/* See if it failed */
    
if(!$im)
    {
        
/* Create a blank image */
        
$im  imagecreatetruecolor(15030);
        
$bgc imagecolorallocate($im255255255);
        
$tc  imagecolorallocate($im000);

        
imagefilledrectangle($im0015030$bgc);

        
/* Output an error message */
        
imagestring($im155'Error loading ' $imgname$tc);
    }

    return 
$im;
}

header('Content-Type: image/vnd.wap.wbmp');

$img LoadWBMP('bogus.image');

imagewbmp($img);
imagedestroy($img);
?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top