msql_select_db

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_select_dbSelect mSQL database

Opis

msql_select_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] ) : bool

msql_select_db() sets the current active database on the server that's associated with the specified link_identifier.

Subsequent calls to msql_query() will be made on the active database.

Parametry

database_name

The database name.

identyfikator_połączenia

Połączenie mSQL. Jeśli nie zostanie podany, używane jest ostatnie połączenie otwarte przez msql_connect(). Jeśli nie zostanie ono znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja msql_connect(), i je użyje.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top