fbsql_free_result

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_free_resultZwalnia pamięć zajmowaną przez wynik

Opis

fbsql_free_result ( resource $wynik ) : bool

Zwalnia pamięć zajmowaną przez wynik.

Wywołanie fbsql_free_result() jest potrzebne tylko wtedy, jeśli obawiamy się o ilość pamięci jaka zostanie użyta dla zapytań zwracających duży zbiór wyników. Cała pamięć przydzielona dla wyników jest automatycznie zwalniana, kiedy zakończy się wykonywanie skryptu.

Parametry

result

Identyfikator wyniku zwrócony przez fbsql_query() lub fbsql_db_query().

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top