msql_list_fields

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_list_fieldsList result fields

Opis

msql_list_fields ( string $database , string $tablename [, resource $link_identifier ] ) : resource

msql_list_fields() returns information about the given table.

Parametry

database

The name of the database.

tablename

The name of the table.

identyfikator_połączenia

Połączenie mSQL. Jeśli nie zostanie podany, używane jest ostatnie połączenie otwarte przez msql_connect(). Jeśli nie zostanie ono znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja msql_connect(), i je użyje.

Zwracane wartości

Returns a result set which may be traversed with any function that fetches result sets, such as msql_fetch_array(). On failure, this function will return FALSE.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top