msql_close

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

msql_closeZamyka połączenie z serwerem mSQL

Opis

msql_close ([ resource $identyfikator_połączenia ] ) : bool

msql_close() zamyka nietrwałe połączenie do serwera mSQL skojarzone z określonym identyfikatorem połączenia.

Używanie msql_close() zazwyczaj nie jest konieczne, jako że nietrwałe połączenia są automatycznie zamykane po zakończeniu wykonywania skryptu. Patrz także: zwalnianie zasobów.

Parametry

identyfikator_połączenia

Połączenie mSQL. Jeśli nie zostanie podany, używane jest ostatnie połączenie otwarte przez msql_connect(). Jeśli nie zostanie ono znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja msql_connect(), i je użyje.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top