pg_lo_export

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_lo_exportEksportuje wielki obiekt (Large Object - LO) do pliku

Opis

pg_lo_export ([ resource $polaczenie ], int $id_obiektu , string $sciezka ) : bool

pg_lo_export() pobiera wielki obiekt w bazie PostgreSQL i zapisuje jego zawartość do lokalnego systemu plików.

Użycie interfejsu wielkich obiektów (LO) wymaga zamknięcia wszystkich operacji z nim związanych wewnątrz transakcji.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_loexport().

Parametry

polaczenie

Identyfikator połączenia do bazy PostgreSQL. Gdy polaczenie nie zostało podane, domyślne połączenie zostaje użyte. Domyślnym połączeniem jest ostatnie stworzone przez pg_connect() lub pg_pconnect().

id_obiektu

Identyfikator wielkiego obiektu w bazie danych.

sciezka

Pełna ścieżka i nazwa pliku, do którego zostanie zapisana zawartość wielkiego obiektu w systemie plików klienta.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 pg_lo_export() - przykład

<?php
   $baza_danych 
pg_connect("dbname=jacarta");
   
pg_query($baza_danych"begin");
   
$oid pg_lo_create($baza_danych);
   
$uchwyt pg_lo_open($baza_danych$oid"w");
   
pg_lo_write($uchwyt"large object data");
   
pg_lo_close($uchwyt);
   
pg_lo_export($baza_danych$oid'/tmp/lob.dat');
   
pg_query($baza_danych"commit");
?>

Zobacz też:

  • pg_lo_import() - Importuje wielki obiekt (Large Object - LO) z pliku

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top