oci_new_connect

(PHP 5, PHP 7, PECL OCI8 >= 1.1.0)

oci_new_connectConnect to the Oracle server using a unique connection

Opis

oci_new_connect ( string $username , string $password [, string $connection_string [, string $character_set [, int $session_mode ]]] ) : resource

Establishes a new connection to an Oracle server and logs on.

Unlike oci_connect() and oci_pconnect(), oci_new_connect() does not cache connections and will always return a brand-new freshly opened connection handle. This is useful if your application needs transactional isolation between two sets of queries.

Parametry

username

The Oracle user name.

password

The password for username.

connection_string

Zawiera instację Oracle, z którą ma połączyć. Może to być » łańcuch Easy Connect lub nazwa połączenia z pliku tnsnames.ora, lub tego pliku dla lokalnej instancji Oracle.

Jeżeli nie określono, PHP użyje zmiennych środowiskowych takich jak TWO_TASK (pod Linuksem) lub LOCAL (pod Windowsem) oraz ORACLE_SID, aby określić instację Oracle, z którą ma połączyć.

Aby użyć metody nazewnictwa Easy Connect, PHP musi być połączony z bibliotekami klienckimi Oracle 10g lub nowszymi. Łańcuch znaków Easy Connect dla Oracle 10g ma postać: [//]nazwa_hosta[:port][/usługa]. Od Oracle 11g składnią jest: [//]nazwa_hosta[:port][/usługa][:typ_serweru][/nazwa_instancji]. Nazwy usług można znaleźć uruchamiając narzędzie Oracle lsnrctl status na maszynie serwera baz danych.

Plik tnsnames.ora może znajdować się w ścieżce wyszukiwania Oracle Net, która zawiera $ORACLE_HOME/network/admin i /etc. Alternatywnie możesz ustawić TNS_ADMIN tak, aby $TNS_ADMIN/tnsnames.ora był odczytywany. Upewnij się, że daemon ma prawo odczytu z tego pliku.

character_set

Określa zestaw znaków używany przez biblioteki Oracle Client. Zestaw znaków nie musi być zgodny z tym używanym przez bazę danych. Jeżeli nie jest zgodny, Oracle zrobi co w jego mocy aby skonwertować dane do i z zestawu znaków bazy danych. Zależnie od zestawów znaków, może nie dać to wyników nadających się do użycia. Konwersja dodaje także pewien narzut czasowy.

Jeżeli nie określono, biblioteki Oracle Client określają zestaw znaków na podstawie zmiennej środowiskowej NLS_LANG.

Przekazanie tego parametru może skrócić czas potrzebny na połączenie.

session_mode

Ten parametr jest dostępny od wersji PHP 5 (PECL OCI8 1.1) i przyjmuje następujące wartości: OCI_DEFAULT, OCI_SYSOPER oraz OCI_SYSDBA. Jeżeli OCI_SYSOPER lub OCI_SYSDBA zostały określone, ta funkcja spróbuje nawiązać uprzywilejowane połączenie używając zewnętrznych danych autoryzacyjnych. Połączenia uprzywilejowane są domyślnie wyłączone. Aby je włączyć, musisz ustawić oci8.privileged_connect na On.

PHP 5.3 (PECL OCI8 1.3.4) wprowadziło tryb OCI_CRED_EXT. Mówi on Oracle, aby użyć autentykacji zewnętrznej lub systemu operacyjnego, która musi być skonfigurowana w bazie danych. Flaga OCI_CRED_EXT może być użyta tylko z nazwą użytkownika "/" i pustym hasłem. oci8.privileged_connect może być ustawiony na On lub Off.

OCI_CRED_EXT może być połączony z trybami OCI_SYSOPER lub OCI_SYSDBA.

OCI_CRED_EXT nie jest wspierane na Windows, ze względów bezpieczeństwa.

Zwracane wartości

Returns a connection identifier or FALSE on error.

Przykłady

The following demonstrates how you can separate connections.

Przykład #1 oci_new_connect() example

<?php

// create table mytab (mycol number);

function query($name$c)
{
    echo 
"Querying $name\n";
    
$s oci_parse($c"select * from mytab");
    
oci_execute($sOCI_NO_AUTO_COMMIT);
    
$row oci_fetch_array($sOCI_ASSOC);
    if (!
$row) {
        echo 
"No rows\n";
    } else {
        do {
            foreach (
$row as $item)
                echo 
$item " ";
            echo 
"\n";
        } while ((
$row oci_fetch_array($sOCI_ASSOC)) != false);
    }
}

$c1 oci_connect("hr""welcome""localhost/orcl");
$c2 oci_new_connect("hr""welcome""localhost/orcl");

$s oci_parse($c1"insert into mytab values(1234)");
oci_execute($sOCI_NO_AUTO_COMMIT);

query("basic connection"$c1);
query("new connection"$c2);
oci_commit($c1);
query("new connection after commit"$c2);

// Output is:
//   Querying basic connection
//   1234 
//   Querying new connection
//   No rows
//   Querying new connection after commit
//   1234 

?>

See oci_connect() for further examples of parameter usage.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top