pg_lo_open

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

pg_lo_openOtwiera wielki obiekt (Large Object - LO)

Opis

pg_lo_open ( resource $connection , int $oid , string $mode ) : resource

pg_lo_open() otwiera wielki obiekt (LO) i zwraca identyfikator połączenia do niego. oid wskazuje poprawny identyfikator wielkiego obiektu (LO), mode może przyjmować wartości "r" - odczyt, "w" - zapis, lub "rw" odczyt/zapis. Funkcja zwraca FALSE w razie błędu.

Ostrzeżenie

Nie wolno zamykać połączenia z serwerem przed zamknięciem wszystkich wielkich obiektów.

Użycie interfejsu wielkich obiektów (LO) wymaga zamknięcia wszystkich operacji z nim związanych wewnątrz transakcji.

Informacja:

Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_loopen().

Zobacz także pg_lo_close() i pg_lo_create().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
metator at netcabo dot pt
15 years ago
Just for the record, a user must be a superuser (database owner) in order to invoke pg_lo_open() (though pg_lo_create() may be invoked...). This opens a gigantic security hole in the db. If a user is not a superuser, db will raise an error with message "Can't create Large Object.".
Thus, imho, one should use pg_escape_bytea() instead.
To Top