fbsql_connect

(PHP 4 >= 4.0.6, PHP 5, PHP 7)

fbsql_connectOtwiera połączenie z serwerem FrontBase

Opis

fbsql_connect ([ string $nazwa_hosta = ini_get("fbsql.default_host") [, string $użytkownik = ini_get("fbsql.default_user") [, string $hasło = ini_get("fbsql.default_password") ]]] ) : resource

fbsql_connect() nawiązuje połączenie z serwerem FrontBase.

W przypadku ponownego wywołania funkcji fbsql_connect() z takimi samymi argumentami, nie jest otwierane nowe połączenie, jednak w to miejsce powinien zostać zwrócony identyfikator już otwartego połączenia.

Połączenie do serwera powinno zostać zamknięte wkrótce po tym, kiedy wykonywanie skryptu PHP się zakończy, o ile nie zostanie zamknięte wcześniej przez jawne wywołanie funkcji fbsql_close().

Parametry

nazwa_hosta

Nazwa hosta, na którym jest uruchomiony serwer.

użytkownik

Nazwa użytkownika do nawiązania połączenia.

hasło

Hasło do nawiązania połączenia.

Zwracane wartości

Zwraca identyfikator połączenia do FrontBase w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędów.

Przykłady

Przykład #1 Przykład fbsql_connect()

<?php

$link 
fbsql_connect("localhost""_SYSTEM""")
    or die(
"Nie można nawiązać połączenia");
echo 
"Połączenie zostało nawiązane";
fbsql_close($link);

?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top