ftp_set_option

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

ftp_set_optionSet miscellaneous runtime FTP options

Opis

ftp_set_option ( resource $strumień_ftp , int $opcja , mixed $wartość ) : bool

Funkcja ta zmienia wartości różnych ustawień dotyczących połączeń FTP.

Parametry

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

opcja

Aktualnie obsługiwane są poniższe opcje:

Obsługiwane opcje połączeń FTP
FTP_TIMEOUT_SEC Zmienia czas przedawnienia, podawany w sekundach, używany przy wsyzstkich operacjach sieciowych. wartość musi być wartością całkowitą większą od zera. Wartość domyślna to 90 sekund.
FTP_AUTOSEEK Jeśli ta opcja jest włączona, żądania GET lub PUT z parameterami pozycja_wznowienia lub pozycja_początkowa najpierw będzie szukać wskazanej pozycji wewnątrz pliku. Opcja ta jest domyślnie włączona.

wartość

Argument ten zależy od tego, która opcja ma być zmieniana.

Zwracane wartości

Zwraca wartość TRUE jeśli opcja mogła być ustawiona, FALSE w przeciwnym przypadku. PHP wygeneruje ostrzeżenie jeśli podana opcja nie jest obsługiwana lub wartość nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym wybranej opcji.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia ftp_set_option()

<?php
// Ustawienie czasu przedawnienia na 100 sekund
ftp_set_option($conn_idFTP_TIMEOUT_SEC10);
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top