Lista aliasów funkcji

W PHP jest wiele funkcji, które można wywołać poprzez więcej niż jedną nazwę. W niektórych przypadkach nie ma preferowanej nazwy, na przykład is_int() i is_integer() są sobie równoważne pod każdym względem. Jednakże istnieją także funkcje, których nazwy się zmieniły z powodu czyszczenia API lub kompatybilności wstecznej. Zazwyczaj źle jest używać takich aliasów, jako że może to prowadzić do uzależnienia funkcjonowania skryptu od wersji PHP. Ta lista przeznaczona jest dla osób, które chcą uaktualnić swoje stare skrypty do nowej składni.

Aliasy
Alias Główna funkcja Rozszerzenie
_ gettext() Gettext
add swfmovie_add() Ming (flash)
add swfsprite_add() Ming (flash)
addaction swfbutton_addAction() Ming (flash)
addcolor swfdisplayitem_addColor() Ming (flash)
addentry swfgradient_addEntry() Ming (flash)
addfill swfshape_addfill() Ming (flash)
addshape swfbutton_addShape() Ming (flash)
addstring swftext_addString() Ming (flash)
addstring swftextfield_addString() Ming (flash)
align swftextfield_align() Ming (flash)
chop rtrim() Podstawowa składnia
close closedir() Podstawowa składnia
com_get com_propget() COM
com_propset com_propput() COM
com_set com_propput() COM
die exit() Różne funkcje
diskfreespace disk_free_space() System plików
doubleval floatval() Podstawowa składnia
drawarc swfshape_drawarc() Ming (flash)
drawcircle swfshape_drawcircle() Ming (flash)
drawcubic swfshape_drawcubic() Ming (flash)
drawcubicto swfshape_drawcubicto() Ming (flash)
drawcurve swfshape_drawcurve() Ming (flash)
drawcurveto swfshape_drawcurveto() Ming (flash)
drawglyph swfshape_drawglyph() Ming (flash)
drawline swfshape_drawline() Ming (flash)
drawlineto swfshape_drawlineto() Ming (flash)
fbsql fbsql_db_query() FrontBase
fputs fwrite() Podstawowa składnia
getascent swffont_getAscent() Ming (flash)
getascent swftext_getAscent() Ming (flash)
getdescent swffont_getDescent() Ming (flash)
getdescent swftext_getDescent() Ming (flash)
getheight swfbitmap_getHeight() Ming (flash)
getleading swffont_getLeading() Ming (flash)
getleading swftext_getLeading() Ming (flash)
getshape1 swfmorph_getShape1() Ming (flash)
getshape2 swfmorph_getShape2() Ming (flash)
getwidth swfbitmap_getWidth() Ming (flash)
getwidth swffont_getWidth() Ming (flash)
getwidth swftext_getWidth() Ming (flash)
gzputs gzwrite() Zlib
i18n_convert mb_convert_encoding() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_discover_encoding mb_detect_encoding() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_http_input mb_http_input() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_http_output mb_http_output() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_internal_encoding mb_internal_encoding() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_ja_jp_hantozen mb_convert_kana() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_mime_header_decode mb_decode_mimeheader() Wielobajtowe ciągi tekstowe
i18n_mime_header_encode mb_encode_mimeheader() Wielobajtowe ciągi tekstowe
imap_create imap_createmailbox() IMAP
imap_fetchtext imap_body() IMAP
imap_getmailboxes imap_list_full() IMAP
imap_getsubscribed imap_lsub_full() IMAP
imap_header imap_headerinfo() IMAP
imap_listmailbox imap_list() IMAP
imap_listsubscribed imap_lsub() IMAP
imap_rename imap_renamemailbox() IMAP
imap_scan imap_listscan() IMAP
imap_scanmailbox imap_listscan() IMAP
ini_alter ini_set() Podstawowa składnia
is_double is_float() Podstawowa składnia
is_integer is_int() Podstawowa składnia
is_long is_int() Podstawowa składnia
is_real is_float() Podstawowa składnia
is_writeable is_writable() Podstawowa składnia
join implode() Podstawowa składnia
key_exists array_key_exists() Podstawowa składnia
labelframe swfmovie_labelFrame() Ming (flash)
labelframe swfsprite_labelFrame() Ming (flash)
ldap_close ldap_unbind() LDAP
magic_quotes_runtime set_magic_quotes_runtime() Podstawowa składnia
mbstrcut mb_strcut() Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbstrlen mb_strlen() Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbstrpos mb_strpos() Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbstrrpos mb_strrpos() Wielobajtowe ciągi tekstowe
mbsubstr mb_substr() Wielobajtowe ciągi tekstowe
ming_setcubicthreshold ming_setCubicThreshold() Ming (flash)
ming_setscale ming_setScale() Ming (flash)
move swfdisplayitem_move() Ming (flash)
movepen swfshape_movepen() Ming (flash)
movepento swfshape_movepento() Ming (flash)
moveto swfdisplayitem_moveTo() Ming (flash)
moveto swffill_moveTo() Ming (flash)
moveto swftext_moveTo() Ming (flash)
msql msql_db_query() mSQL
msql_createdb msql_create_db() mSQL
msql_dbname msql_result() mSQL
msql_dropdb msql_drop_db() mSQL
msql_fieldflags msql_field_flags() mSQL
msql_fieldlen msql_field_len() mSQL
msql_fieldname msql_field_name() mSQL
msql_fieldtable msql_field_table() mSQL
msql_fieldtype msql_field_type() mSQL
msql_freeresult msql_free_result() mSQL
msql_listdbs msql_list_dbs() mSQL
msql_listfields msql_list_fields() mSQL
msql_listtables msql_list_tables() mSQL
msql_numfields msql_num_fields() mSQL
msql_numrows msql_num_rows() mSQL
msql_regcase sql_regcase() mSQL
msql_selectdb msql_select_db() mSQL
msql_tablename msql_result() mSQL
mssql_affected_rows sybase_affected_rows() Sybase
mssql_affected_rows sybase_affected_rows() Sybase
mssql_close sybase_close() Sybase
mssql_close sybase_close() Sybase
mssql_connect sybase_connect() Sybase
mssql_connect sybase_connect() Sybase
mssql_data_seek sybase_data_seek() Sybase
mssql_data_seek sybase_data_seek() Sybase
mssql_fetch_array sybase_fetch_array() Sybase
mssql_fetch_array sybase_fetch_array() Sybase
mssql_fetch_field sybase_fetch_field() Sybase
mssql_fetch_field sybase_fetch_field() Sybase
mssql_fetch_object sybase_fetch_object() Sybase
mssql_fetch_object sybase_fetch_object() Sybase
mssql_fetch_row sybase_fetch_row() Sybase
mssql_fetch_row sybase_fetch_row() Sybase
mssql_field_seek sybase_field_seek() Sybase
mssql_field_seek sybase_field_seek() Sybase
mssql_free_result sybase_free_result() Sybase
mssql_free_result sybase_free_result() Sybase
mssql_get_last_message sybase_get_last_message() Sybase
mssql_get_last_message sybase_get_last_message() Sybase
mssql_min_client_severity sybase_min_client_severity() Sybase
mssql_min_error_severity sybase_min_error_severity() Sybase
mssql_min_message_severity sybase_min_message_severity() Sybase
mssql_min_server_severity sybase_min_server_severity() Sybase
mssql_num_fields sybase_num_fields() Sybase
mssql_num_fields sybase_num_fields() Sybase
mssql_num_rows sybase_num_rows() Sybase
mssql_num_rows sybase_num_rows() Sybase
mssql_pconnect sybase_pconnect() Sybase
mssql_pconnect sybase_pconnect() Sybase
mssql_query sybase_query() Sybase
mssql_query sybase_query() Sybase
mssql_result sybase_result() Sybase
mssql_result sybase_result() Sybase
mssql_select_db sybase_select_db() Sybase
mssql_select_db sybase_select_db() Sybase
multcolor swfdisplayitem_multColor() Ming (flash)
mysql mysql_db_query() MySQL
mysql_createdb mysql_create_db() MySQL
mysql_db_name mysql_result() MySQL
mysql_dbname mysql_result() MySQL
mysql_dropdb mysql_drop_db() MySQL
mysql_fieldflags mysql_field_flags() MySQL
mysql_fieldlen mysql_field_len() MySQL
mysql_fieldname mysql_field_name() MySQL
mysql_fieldtable mysql_field_table() MySQL
mysql_fieldtype mysql_field_type() MySQL
mysql_freeresult mysql_free_result() MySQL
mysql_listdbs mysql_list_dbs() MySQL
mysql_listfields mysql_list_fields() MySQL
mysql_listtables mysql_list_tables() MySQL
mysql_numfields mysql_num_fields() MySQL
mysql_numrows mysql_num_rows() MySQL
mysql_selectdb mysql_select_db() MySQL
mysql_tablename mysql_result() MySQL
nextframe swfmovie_nextFrame() Ming (flash)
nextframe swfsprite_nextFrame() Ming (flash)
ociassignelem OCI-Collection::assignElem OCI8
ocibindbyname oci_bind_by_name() OCI8
ocicancel oci_cancel() OCI8
ocicloselob OCI-Lob::close OCI8
ocicollappend OCI-Collection::append OCI8
ocicollassign OCI-Collection::assign OCI8
ocicollmax OCI-Collection::max OCI8
ocicollsize OCI-Collection::size OCI8
ocicolltrim OCI-Collection::trim OCI8
ocicolumnisnull oci_field_is_null() OCI8
ocicolumnname oci_field_name() OCI8
ocicolumnprecision oci_field_precision() OCI8
ocicolumnscale oci_field_scale() OCI8
ocicolumnsize oci_field_size() OCI8
ocicolumntype oci_field_type() OCI8
ocicolumntyperaw oci_field_type_raw() OCI8
ocicommit oci_commit() OCI8
ocidefinebyname oci_define_by_name() OCI8
ocierror oci_error() OCI8
ociexecute oci_execute() OCI8
ocifetch oci_fetch() OCI8
ocifetchinto oci_fetch_array(), oci_fetch_row(), oci_fetch_assoc(), oci_fetch_object() OCI8
ocifetchstatement oci_fetch_all() OCI8
ocifreecollection OCI-Collection::free OCI8
ocifreecursor oci_free_statement() OCI8
ocifreedesc oci_free_descriptor() OCI8
ocifreestatement oci_free_statement() OCI8
ocigetelem OCI-Collection::getElem OCI8
ociinternaldebug oci_internal_debug() OCI8
ociloadlob OCI-Lob::load OCI8
ocilogon oci_connect() OCI8
ocinewcollection oci_new_collection() OCI8
ocinewcursor oci_new_cursor() OCI8
ocinewdescriptor oci_new_descriptor() OCI8
ocinlogon oci_new_connect() OCI8
ocinumcols oci_num_fields() OCI8
ociparse oci_parse() OCI8
ocipasswordchange oci_password_change() OCI8
ociplogon oci_pconnect() OCI8
ociresult oci_result() OCI8
ocirollback oci_rollback() OCI8
ocisavelob OCI-Lob::save OCI8
ocisavelobfile OCI-Lob::import OCI8
ociserverversion oci_server_version() OCI8
ocisetprefetch oci_set_prefetch() OCI8
ocistatementtype oci_statement_type() OCI8
ociwritelobtofile OCI-Lob::export OCI8
ociwritetemporarylob OCI-Lob::writeTemporary OCI8
odbc_do odbc_exec() ODBC
odbc_field_precision odbc_field_len() ODBC
output swfmovie_output() Ming (flash)
pdf_add_outline pdf_add_bookmark() PDF
pg_clientencoding pg_client_encoding() PostgreSQL
pg_setclientencoding pg_set_client_encoding() PostgreSQL
pos current() Podstawowa składnia
recode recode_string() Recode
remove swfmovie_remove() Ming (flash)
remove swfsprite_remove() Ming (flash)
rotate swfdisplayitem_rotate() Ming (flash)
rotateto swfdisplayitem_rotateTo() Ming (flash)
rotateto swffill_rotateTo() Ming (flash)
save swfmovie_save() Ming (flash)
savetofile swfmovie_saveToFile() Ming (flash)
scale swfdisplayitem_scale() Ming (flash)
scaleto swfdisplayitem_scaleTo() Ming (flash)
scaleto swffill_scaleTo() Ming (flash)
setaction swfbutton_setAction() Ming (flash)
setattr domxml_set_attribute()  
setbackground swfmovie_setBackground() Ming (flash)
setbounds swftextfield_setBounds() Ming (flash)
setcolor swftext_setColor() Ming (flash)
setcolor swftextfield_setColor() Ming (flash)
setdepth swfdisplayitem_setDepth() Ming (flash)
setdimension swfmovie_setDimension() Ming (flash)
setdown swfbutton_setDown() Ming (flash)
setfont swftext_setFont() Ming (flash)
setfont swftextfield_setFont() Ming (flash)
setframes swfmovie_setFrames() Ming (flash)
setframes swfsprite_setFrames() Ming (flash)
setheight swftext_setHeight() Ming (flash)
setheight swftextfield_setHeight() Ming (flash)
sethit swfbutton_setHit() Ming (flash)
setindentation swftextfield_setIndentation() Ming (flash)
setleftfill swfshape_setleftfill() Ming (flash)
setleftmargin swftextfield_setLeftMargin() Ming (flash)
setline swfshape_setline() Ming (flash)
setlinespacing swftextfield_setLineSpacing() Ming (flash)
setmargins swftextfield_setMargins() Ming (flash)
setmatrix swfdisplayitem_setMatrix() Ming (flash)
setname swfdisplayitem_setName() Ming (flash)
setname swftextfield_setName() Ming (flash)
setover swfbutton_setOver() Ming (flash)
setrate swfmovie_setRate() Ming (flash)
setratio swfdisplayitem_setRatio() Ming (flash)
setrightfill swfshape_setrightfill() Ming (flash)
setrightmargin swftextfield_setRightMargin() Ming (flash)
setspacing swftext_setSpacing() Ming (flash)
setup swfbutton_setUp() Ming (flash)
show_source highlight_file() Podstawowa składnia
sizeof count() Podstawowa składnia
skewx swfdisplayitem_skewX() Ming (flash)
skewxto swfdisplayitem_skewXTo() Ming (flash)
skewxto swffill_skewXTo() Ming (flash)
skewy swfdisplayitem_skewY() Ming (flash)
skewyto swfdisplayitem_skewYTo() Ming (flash)
skewyto swffill_skewYTo() Ming (flash)
snmpwalkoid snmprealwalk() SNMP
strchr strstr() Podstawowa składnia
streammp3 swfmovie_streamMp3() Ming (flash)
swfaction swfaction_init() Ming (flash)
swfbitmap swfbitmap_init() Ming (flash)
swfbutton swfbutton_init() Ming (flash)
swffill swffill_init() Ming (flash)
swffont swffont_init() Ming (flash)
swfgradient swfgradient_init() Ming (flash)
swfmorph swfmorph_init() Ming (flash)
swfmovie swfmovie_init() Ming (flash)
swfshape swfshape_init() Ming (flash)
swfsprite swfsprite_init() Ming (flash)
swftext swftext_init() Ming (flash)
swftextfield swftextfield_init() Ming (flash)
xptr_new_context xpath_new_context()  

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top