Imagick::setImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageSceneSets the image scene

Opis

Imagick::setImageScene ( int $scene ) : bool

Sets the image scene.

Parametry

scene

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top