Imagick::setImageGreenPrimary

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageGreenPrimarySets the image chromaticity green primary point

Opis

Imagick::setImageGreenPrimary ( float $x , float $y ) : bool

Sets the image chromaticity green primary point.

Parametry

x

y

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top