sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_strGet an ASCII encoded hash

Opis

sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str ( string $password , int $opslimit , int $memlimit ) : string

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

password

opslimit

memlimit

Zwracane wartości

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
spam at tonycast dot com
3 years ago
<?php
/* Example Hash Generation */

   
const PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_INTERACTIVE = 534288;
    const
PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_INTERACTIVE = 16777216;
    const
PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_SENSITIVE = 33554432;
    const
PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_SENSITIVE = 1073741824;

$hash_str = sodium_crypto_pwhash_scryptsalsa208sha256_str('password123', PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_OPSLIMIT_INTERACTIVE, PWHASH_SCRYPTSALSA208SHA256_MEMLIMIT_INTERACTIVE);

print_r($hash_str);

//outputs:  $7$C6..../....ZwhNJoHcE/5yzM05gk67R2IOAp9XjD3X2gTNRpUlg92$YBwEfrN19OUo9dZG7LPSanCmjwYg.JgOEN4E75qrXG6
To Top