eio_mkdir

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_mkdirCreate directory

Opis

eio_mkdir ( string $path , int $mode [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_mkdir() creates directory with specified access mode.

Parametry

path

Path for the new directory.

mode

Access mode, e.g. 0755

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_mkdir() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_mkdir() example

<?php
$temp_dirname 
"eio-temp-dir";

/* Is called when eio_mkdir() finishes */
function my_mkdir_callback($data$result) {
 if (
$result == && is_dir($temp_dirname)
   && !
is_readable($temp_dirname)
   && 
is_writable($temp_dirname)) {
  echo 
"eio_mkdir_ok";
 }

 
// Remove directory
    
if (file_exists($data))
        
rmdir($temp_dirname);
}

// Create directory with access mode 0300
eio_mkdir($temp_dirname0300EIO_PRI_DEFAULT"my_mkdir_callback"$temp_dirname);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

eio_mkdir_ok

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top