eio_utime

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_utimeChange file last access and modification times

Opis

eio_utime ( string $path , float $atime , float $mtime [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

Parametry

path

Path to the file.

atime

Access time

mtime

Modification time

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_utime() returns request resource on success or FALSE on error.

Zobacz też:

  • eio_futime() - Change file last access and modification times
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top