eio_rename

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_renameChange the name or location of a file

Opis

eio_rename ( string $path , string $new_path [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_rename() renames or moves a file to new location.

Parametry

path

Source path

new_path

Target path

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_rename() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_rename() example

<?php
$filename 
dirname(__FILE__)."/eio-temp-file.dat";
touch($filename);
$new_filename dirname(__FILE__)."/eio-temp-file-new.dat";

function 
my_rename_cb($data$result) {
    global 
$filename$new_filename;

    if (
$result == && !file_exists($filename) && file_exists($new_filename)) {
        @
unlink($new_filename);
        echo 
"eio_rename_ok";
    } else {
        @
unlink($filename);
    }
}

eio_rename($filename$new_filenameEIO_PRI_DEFAULT"my_rename_cb"$filename);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

eio_rename_ok
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top