eio_fchmod

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_fchmodChange file permissions

Opis

eio_fchmod ( mixed $fd , int $mode [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_fchmod() changes permissions for the file specified by fd file descriptor.

Parametry

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor, e.g. returned by eio_open().

mode

The new permissions. E.g. 0644.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_fchmod() returns request resource on success or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top