eio_chmod

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_chmodChange file/directory permissions

Opis

eio_chmod ( string $path , int $mode [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_chmod() changes file, or directory permissions. The new permissions are specified by mode.

Parametry

path

Path to the target file or directory

Ostrzeżenie

Unikaj ścieżek względnych

mode

The new permissions. E.g. 0644.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_chmod() returns request resource on success or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top