eio_truncate

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_truncateTruncate a file

Opis

eio_truncate ( string $path [, int $offset = 0 [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]]] ) : resource

eio_truncate() causes the regular file named by path to be truncated to a size of precisely length bytes

Parametry

path

File path

offset

Offset from beginning of the file.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_busy() returns request resource on success or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top