eio_fchown

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_fchownChange file ownership

Opis

eio_fchown ( mixed $fd , int $uid [, int $gid = -1 [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]]] ) : resource

eio_fchown() changes ownership of the file specified by fd file descriptor.

Parametry

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor.

uid

User ID. Is ignored when equal to -1.

gid

Group ID. Is ignored when equal to -1.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top