eio_mknod

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_mknodCreate a special or ordinary file

Opis

eio_mknod ( string $path , int $mode , int $dev [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_mknod() creates ordinary or special(often) file.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

path

Path for the new node(file).

mode

Specifies both the permissions to use and the type of node to be created. It should be a combination (using bitwise OR) of one of the file types listed below and the permissions for the new node(e.g. 0640). Possible file types are: EIO_S_IFREG(regular file), EIO_S_IFCHR(character file), EIO_S_IFBLK(block special file), EIO_S_IFIFO(FIFO - named pipe) and EIO_S_IFSOCK(UNIX domain socket). To specify permissions EIO_S_I* constants could be used.

dev

If the file type is EIO_S_IFCHR or EIO_S_IFBLK then dev specifies the major and minor numbers of the newly created device special file. Otherwise dev ignored. See mknod(2) man page for details.

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_mknod() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_mknod() example

<?php
// FIFO name
$temp_filename "/tmp/eio-temp-fifo";

/* Is called when eio_mknod() finishes */
function my_mknod_callback($data$result) {
    
$s stat($data);
    
var_dump($s);

    if (
$result == 0) {
        echo 
"eio_mknod_ok";
    }

    @
unlink($data);
}

eio_mknod($temp_filenameEIO_S_IFIFO0,
    
EIO_PRI_DEFAULT"my_mknod_callback"$temp_filename);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

array(26) {
 [0]=>
 int(17)
 [1]=>
 int(2337608)
 [2]=>
 int(4096)
 [3]=>
 int(1)
 [4]=>
 int(1000)
 [5]=>
 int(100)
 [6]=>
 int(0)
 [7]=>
 int(0)
 [8]=>
 int(1318241261)
 [9]=>
 int(1318241261)
 [10]=>
 int(1318241261)
 [11]=>
 int(4096)
 [12]=>
 int(0)
 ["dev"]=>
 int(17)
 ["ino"]=>
 int(2337608)
 ["mode"]=>
 int(4096)
 ["nlink"]=>
 int(1)
 ["uid"]=>
 int(1000)
 ["gid"]=>
 int(100)
 ["rdev"]=>
 int(0)
 ["size"]=>
 int(0)
 ["atime"]=>
 int(1318241261)
 ["mtime"]=>
 int(1318241261)
 ["ctime"]=>
 int(1318241261)
 ["blksize"]=>
 int(4096)
 ["blocks"]=>
 int(0)
}
eio_mknod_ok

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top