eio_rmdir

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_rmdirRemove a directory

Opis

eio_rmdir ( string $path [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]] ) : resource

eio_rmdir() removes a directory.

Parametry

path

Directory path

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_rmdir() returns request resource on success or FALSE on error.

Przykłady

Przykład #1 eio_rmdir() example

<?php
$temp_dirname 
"eio-temp-dir";
mkdir($temp_dirname);

function 
my_rmdir_callback($data$result) {
    if (
$result == && !file_exists($data)) {
        echo 
"eio_rmdir_ok";
    } else if (
file_exists($data)) {
        
rmdir($data);
    }
}


eio_rmdir($temp_dirnameEIO_PRI_DEFAULT"my_rmdir_callback"$temp_dirname);
eio_event_loop();
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

eio_rmdir_ok

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top