eio_ftruncate

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_ftruncateTruncate a file

Opis

eio_ftruncate ( mixed $fd [, int $offset = 0 [, int $pri = EIO_PRI_DEFAULT [, callable $callback = NULL [, mixed $data = NULL ]]]] ) : resource

eio_ftruncate() causes a regular file referenced by fd file descriptor to be truncated to precisely length bytes.

Parametry

fd

Stream, Socket resource, or numeric file descriptor.

offset

Offset from beginning of the file

pri

Priorytet zapytania: EIO_PRI_DEFAULT, EIO_PRI_MIN, EIO_PRI_MAX, lub NULL. Jeśli podana zostanie wartość NULL, parametr pri jest wewnętrznie ustawiany na EIO_PRI_DEFAULT.

callback

Funkcja callback jest wywoływana po zakończeniu wywołania. Powinna ona być zgodna z następującym prototypem:

void callback(mixed $dane, int $wynik[, resource $zapytanie]);
dane

dane przekazywane do zapytania.

wynik

wartość wynikowa, zależna od zapytania; ogólnie, jest to wartość zwracana przez odpowiednie wywołanie systemowe.

zapytanie

opcjonalny zasób zapytania, który może być użyty z funkcjami takimi jak eio_get_last_error()

data

Arbitrary variable passed to callback.

Zwracane wartości

eio_ftruncate() returns request resource on success or FALSE on error.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top