System plików

 • Wstęp
 • Instalacja/Konfiguracja
 • Stałe predefiniowane
 • Funkcje systemu plików
  • basename — Zwraca nazwę pliku, będącego składową ścieżki
  • chgrp — Zmienia grupę pliku
  • chmod — Zmienia prawa dostępu do pliku
  • chown — Zmienia właściciela pliku
  • clearstatcache — Czyści bufor statusu pliku
  • copy — Kopiuje plik
  • delete — Zobacz unlink lub unset
  • dirname — Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki
  • disk_free_space — Zwraca ilość wolnego miejsca w systemie plików lub partycji dysku
  • disk_total_space — Zwraca całkowity rozmiar systemu plików lub partycji dysku
  • diskfreespace — Alias dla disk_free_space
  • fclose — Zamyka otwarty wskaźnik pliku
  • feof — Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF)
  • fflush — Przekierowuje wyjście do pliku
  • fgetc — Pobiera znak ze wskaźnika pliku
  • fgetcsv — Pobiera linię ze wskanika pliku i przetwarza na pola CSV
  • fgets — Pobiera linię ze wskaźnika pliku
  • fgetss — Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa znaczniki HTML
  • file_exists — Sprawdza czy plik lub katalog istnieje
  • file_get_contents — Odczytuje cały plik i zwraca łańcuch znaków
  • file_put_contents — Zapisuje łańcuch znaków do pliku
  • file — Czyta całą zawartość pliku do tablicy
  • fileatime — Zwraca czas ostatniego dostępu do pliku
  • filectime — Pobiera i-węzłowy czas zmiany pliku
  • filegroup — Zwraca grupę pliku
  • fileinode — Zwraca numer i-węzła pliku
  • filemtime — Pobiera czas ostatniej modyfikacji pliku
  • fileowner — Pobiera właściciela pliku
  • fileperms — Pobiera prawa dostępu pliku
  • filesize — Zwraca rozmiar pliku
  • filetype — Pobiera typ pliku
  • flock — Portable advisory file locking
  • fnmatch — Match filename against a pattern
  • fopen — Otwiera plik lub URL
  • fpassthru — Output all remaining data on a file pointer
  • fputcsv — Format line as CSV and write to file pointer
  • fputs — Alias dla fwrite
  • fread — Odczyt pliku binarnie bezpieczy
  • fscanf — Przetwarza dane z pliku według formatu
  • fseek — Seeks on a file pointer
  • fstat — Pobiera informacje o pliku używając otwartego wskaźnika pliku
  • ftell — Mówi o pozycji odczyt/zapis wskaźnika pliku
  • ftruncate — Przycina plik do podanej długości
  • fwrite — Zapis pliku binarnie bezpieczny
  • glob — Find pathnames matching a pattern
  • is_dir — Mówi czy nazwa_pliku jest katalogiem
  • is_executable — Sprawdza czy podany plik jest wykonywalny
  • is_file — Sprawdza czy podany plik jest zwykłym plikiem
  • is_link — Mówi czy nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym
  • is_readable — Tells whether a file exists and is readable
  • is_uploaded_file — Mówi czy plik został przysłany przez HTTP POST.
  • is_writable — Sprawdza czy można zapisać do pliku
  • is_writeable — Alias dla is_writable
  • lchgrp — Changes group ownership of symlink
  • lchown — Changes user ownership of symlink
  • link — Tworzy dowiązanie twarde
  • linkinfo — Pobiera informacje o linku
  • lstat — Podaje informacje o pliku lub dowiązaniu symbolicznym
  • mkdir — Tworzy katalog
  • move_uploaded_file — Przenieś uploadowany plik do innej lokalizacji
  • parse_ini_file — Parse a configuration file
  • parse_ini_string — Parse a configuration string
  • pathinfo — Zwraca informacje o ścieżce do pliku
  • pclose — Zamyka wskaźnik pliku do procesu
  • popen — Otwiera wskaźnik pliku do procesu
  • readfile — Wyświetla plik
  • readlink — Zwraca cel linku symbolicznego
  • realpath_cache_get — Pobiera pamięć podręczną realpath
  • realpath_cache_size — Pobiera rozmiar pamięci podręcznej realpath
  • realpath — Zwraca kanoniczną ścieżkę abslutną
  • rename — Renames a file or directory
  • rewind — Rewind the position of a file pointer
  • rmdir — Usuwanie katalogów
  • set_file_buffer — Alias dla stream_set_write_buffer
  • stat — Gives information about a file
  • symlink — Tworzy dowiązanie symboliczne
  • tempnam — Create file with unique file name
  • tmpfile — Tworzy plik tymczasowy
  • touch — Ustawia czas modyfikacji pliku
  • umask — Changes the current umask
  • unlink — Kasowanie pliku
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top