is_executable

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

is_executableSprawdza czy podany plik jest wykonywalny

Opis

is_executable ( string $nazwa_pliku ) : bool

Sprawdza czy podany plik jest wykonywalny.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeżeli plik istnieje i jest wykonywalny lub FALSE w wypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Przykład użycia is_executable()

<?php

$file 
'/home/vincent/somefile.sh';

if (
is_executable($file)) {
    echo 
$file.' jest wykonywalny';
} else {
    echo 
$file.' nie jest wykonywalny';
}

?>

Błędy/Wyjątki

W przypadku niepowodzenia jest emitowany E_WARNING.

Notatki

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Zobacz też:

  • is_file() - Sprawdza czy podany plik jest zwykłym plikiem
  • is_link() - Mówi czy nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
9
Shyammakwana.me
4 years ago
For windows users,

It will return TRUE for EXE extensions. I have checked for MSI, but it returns FALSE.
up
0
divinity76 at gmail dot com
1 year ago
is_executable() does not check the PATH environment variable, so if your current working dir is /dir/ and you have /bin/ in your PATH env and the file /bin/ffmpeg exists, then you can still run shell_exec("ffmpeg"), but is_executable("ffmpeg") will return false.

if you're looking for a version of is_executable that also considers the PATH environment variable, then try this:

<?php

function is_executable_pathenv(string $filename): bool
{
    if (
is_executable($filename)) {
        return
true;
    }
    if (
$filename !== basename($filename)) {
        return
false;
    }
   
$paths = explode(PATH_SEPARATOR, getenv("PATH"));
    foreach (
$paths as $path) {
        if (
is_executable($path . DIRECTORY_SEPARATOR . $filename)) {
            return
true;
        }
    }
    return
false;
}
up
0
telezhkin at gmail dot com
1 year ago
Find no mention of this, but is_executable returns result for owner permissions only (not for group or other).
To Top