Konfiguracja wykonawcza

Na działanie tych funkcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Opcje konfiguracyjne systemu plików i strumieni
Nazwa Domyślnie Możliwość zmian Rejestr zmian
allow_url_fopen "1" PHP_INI_SYSTEM PHP_INI_ALL w PHP <= 4.3.4. Dostępne od PHP 4.0.4.
allow_url_include "0" PHP_INI_SYSTEM Dostępne od PHP 5.2.0.
user_agent NULL PHP_INI_ALL Dostępne od PHP 4.3.0.
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL Dostępne od PHP 4.3.0.
from "" PHP_INI_ALL  
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL Dostępne od PHP 4.3.0.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

allow_url_fopen boolean

Ta opcja pozwala na uzyskanie dostępu do niektórych adresów URL, tak jak to plików. Domyślne opakowania są dostarczone dla dostępu do zdalnych plików używając protokołu ftp lub http, niektóre rozszerzenia jak zlib mogą rejestrować opakowania dla dodatkowych protokołów.

Informacja:

Ta opcja została wprowadzona natychmiast po wydaniu wersji 4.0.3. Dla wersji równych i wyższych od 4.0.3 jedyną drogą wyłączenia funkcjonalności jest ustawienie nastepującego przełącznika podczas kompilacji: --disable-url-fopen-wrapper.

Ostrzeżenie

W systemie Windows, przed wersją PHP 4.3.0, następujące funkcje nie wspierały dostępu do zdalnych plików: include, include_once, require, require_once i funkcje imagecreatefromXXX w rozszerzeniu GD and Image Funkcje.

allow_url_include boolean

Ta opcja pozwala na użycie adresów URL w funkcjach: include, include_once, require, require_once.

Informacja:

To ustawienie wymaga włączonej dyrektywy allow_url_fopen.

user_agent string

Określa nagłówek user agent, który ma wysłać PHP.

default_socket_timeout integer

Domyślny czas oczekiwania (w sekundach) dla operacji bazowanych na gniazdach.

Informacja: Ta opcja konfiguracyjna została wprowadzona w PHP 4.3.0

from string

Adres email używany w nieautoryzowanych połączeniach FTP i jako wartość nagłówka From dla połączeń HTTP, gdy użyto odpowiednio ftp protokołów ftp i http.

auto_detect_line_endings boolean

Gdy włączona, PHP sprawdzi dane odczytywane przez fgets() i file(), aby zobaczyć czy plik używa zakończeń linii systemu Unix, MS-Dos czy Macintosh.

To pozwala PHP na współpracę z systemem Macintosh, ale domyślnie ustawione jest na Off, ponieważ występuje mały spadek wydajności przy sprawdzaniu znaku EOL dla pierwszej linii, a także ponieważ ludzie używający znaku powrotu karetki jako separatora elementów pod Uniksem doświadczą niekompatybilnego wstecz zachowania.

Informacja: Ta opcja konfiguracyjna została wprowadzona w PHP 4.3.0

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
116
Pistachio
8 years ago
I'm surprised this isn't mentioned in docs here, but to set these values at runtime use "ini_set()". For example:

<?php
ini_set
("auto_detect_line_endings", true);

// Now I can invoke fgets() on files that contain silly \r line endings.
?>
up
-4
traian dot bratucu at gmail dot com
3 years ago
Please note that although you may try to set default_socket_timeout to something over 20s, you may get tricked by the Linux kernel.

The default value of tcp_syn_retries is set to 5, which will effectively timeout any TCP connection after roughly 20s, no matter what limits you set in PHP higher than this.

The value can be altered by root only, like this:

echo 6 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries

A value of 6, as above, will give you a timeout up to ~45s.
up
-11
Chris
3 years ago
If you want to use auto_detect_line_endings, e.g. to recognize carriage return on a Classic Mac file, you must set it before calling fopen. You can then reset it to its original value. E.g,

$original = ini_get("auto_detect_line_endings");
ini_set("auto_detect_line_endings", true);
$handle = fopen($someFile, "r");
ini_set("auto_detect_line_endings", $original);
while (($line = fgets($handle)) !== false) {
  echo "$line\n"; // etc
}

(Reference: https://bugs.php.net/bug.php?id=63341&edit=2)

Keep in mind also that Mac OS X bash does not handle carriage returns well, so if it seems like your code is not working when testing from the command line, redirect your output to a file and then try looking at that. On my system, doing it directly on the command line only showed the last line (with or without this setting turned on).

Also note that this will not do what you want if you have a file with mixed line endings (!). If you really care about that case, you have to do something else, like run the file through a translation first and then read it.
To Top