Funkcje systemu plików

Zobacz też:

Związane z tym działem funkcje, znajdziesz w rozdziale Katalog i Wykonywanie programów.

Listę wraz z opisem różnych wrapperów URL, które mogą zostać użyte jako zdalne pliki, znajdziesz tu Wspierane protokoły i wrappery.

Spis treści

 • basename — Zwraca nazwę pliku, będącego składową ścieżki
 • chgrp — Zmienia grupę pliku
 • chmod — Zmienia prawa dostępu do pliku
 • chown — Zmienia właściciela pliku
 • clearstatcache — Czyści bufor statusu pliku
 • copy — Kopiuje plik
 • delete — Zobacz unlink lub unset
 • dirname — Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki
 • disk_free_space — Zwraca ilość wolnego miejsca w systemie plików lub partycji dysku
 • disk_total_space — Zwraca całkowity rozmiar systemu plików lub partycji dysku
 • diskfreespace — Alias dla disk_free_space
 • fclose — Zamyka otwarty wskaźnik pliku
 • feof — Sprawdza czy wskaźnik pliku jest na końcu pliku (EOF)
 • fflush — Przekierowuje wyjście do pliku
 • fgetc — Pobiera znak ze wskaźnika pliku
 • fgetcsv — Pobiera linię ze wskanika pliku i przetwarza na pola CSV
 • fgets — Pobiera linię ze wskaźnika pliku
 • fgetss — Pobiera linię ze wskaźnika pliku i usuwa znaczniki HTML
 • file_exists — Sprawdza czy plik lub katalog istnieje
 • file_get_contents — Odczytuje cały plik i zwraca łańcuch znaków
 • file_put_contents — Zapisuje łańcuch znaków do pliku
 • file — Czyta całą zawartość pliku do tablicy
 • fileatime — Zwraca czas ostatniego dostępu do pliku
 • filectime — Pobiera i-węzłowy czas zmiany pliku
 • filegroup — Zwraca grupę pliku
 • fileinode — Zwraca numer i-węzła pliku
 • filemtime — Pobiera czas ostatniej modyfikacji pliku
 • fileowner — Pobiera właściciela pliku
 • fileperms — Pobiera prawa dostępu pliku
 • filesize — Zwraca rozmiar pliku
 • filetype — Pobiera typ pliku
 • flock — Portable advisory file locking
 • fnmatch — Match filename against a pattern
 • fopen — Otwiera plik lub URL
 • fpassthru — Output all remaining data on a file pointer
 • fputcsv — Format line as CSV and write to file pointer
 • fputs — Alias dla fwrite
 • fread — Odczyt pliku binarnie bezpieczy
 • fscanf — Przetwarza dane z pliku według formatu
 • fseek — Seeks on a file pointer
 • fstat — Pobiera informacje o pliku używając otwartego wskaźnika pliku
 • ftell — Mówi o pozycji odczyt/zapis wskaźnika pliku
 • ftruncate — Przycina plik do podanej długości
 • fwrite — Zapis pliku binarnie bezpieczny
 • glob — Find pathnames matching a pattern
 • is_dir — Mówi czy nazwa_pliku jest katalogiem
 • is_executable — Sprawdza czy podany plik jest wykonywalny
 • is_file — Sprawdza czy podany plik jest zwykłym plikiem
 • is_link — Mówi czy nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym
 • is_readable — Tells whether a file exists and is readable
 • is_uploaded_file — Mówi czy plik został przysłany przez HTTP POST.
 • is_writable — Sprawdza czy można zapisać do pliku
 • is_writeable — Alias dla is_writable
 • lchgrp — Changes group ownership of symlink
 • lchown — Changes user ownership of symlink
 • link — Tworzy dowiązanie twarde
 • linkinfo — Pobiera informacje o linku
 • lstat — Podaje informacje o pliku lub dowiązaniu symbolicznym
 • mkdir — Tworzy katalog
 • move_uploaded_file — Przenieś uploadowany plik do innej lokalizacji
 • parse_ini_file — Parse a configuration file
 • parse_ini_string — Parse a configuration string
 • pathinfo — Zwraca informacje o ścieżce do pliku
 • pclose — Zamyka wskaźnik pliku do procesu
 • popen — Otwiera wskaźnik pliku do procesu
 • readfile — Wyświetla plik
 • readlink — Zwraca cel linku symbolicznego
 • realpath_cache_get — Pobiera pamięć podręczną realpath
 • realpath_cache_size — Pobiera rozmiar pamięci podręcznej realpath
 • realpath — Zwraca kanoniczną ścieżkę abslutną
 • rename — Renames a file or directory
 • rewind — Rewind the position of a file pointer
 • rmdir — Usuwanie katalogów
 • set_file_buffer — Alias dla stream_set_write_buffer
 • stat — Gives information about a file
 • symlink — Tworzy dowiązanie symboliczne
 • tempnam — Create file with unique file name
 • tmpfile — Tworzy plik tymczasowy
 • touch — Ustawia czas modyfikacji pliku
 • umask — Changes the current umask
 • unlink — Kasowanie pliku
add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
54
Christian
13 years ago
I just learned that, to specify file names in a portable manner, you DON'T need 'DIRECTORY_SEPARATOR' - just use '/'. This really surprised and shocked me, as until now I typed about a zillion times 'DIRECTORY_SEPARATOR' to stay platform independent - unnecessary. Don't make the same mistake.
up
2
tunnelareaten at gmail dot com
16 years ago
I made this function to search and/or display files by extension or for a string occurance in the filename. Any comments or enhancements are welcome offcourse. I'll update this function soon.

usage: list_files([string], [string], [int 1 | 0], [int 1 | 0]);

search for extension: list_files([string], [string], [0], [int 1 | 0]);
returns array: $myArray = list_files([string], [string], [0], [0]);
echo result: list_files([string], [string], [0], [1]);

search for string occurance: list_files([string], [string], [1], [int 1 | 0]);
returns array: $myArray = list_files([string], [string], [1], [0]);
echo result: list_files([string], [string], [1], [1]);

<?php

function list_files($directory, $stringSearch, $searchHandler, $outputHandler) {
$errorHandler = false;
$result = array();
if (!
$directoryHandler = @opendir ($directory)) {
  echo (
"<pre>\nerror: directory \"$directory\" doesn't exist!\n</pre>\n");
return
$errorHandler = true;
}
if (
$searchHandler === 0) {
  while (
false !== ($fileName = @readdir ($directoryHandler))) {
   if(@
substr ($fileName, - @strlen ($stringSearch)) === $stringSearch) {
    @
array_push ($result, $fileName);
   }
  }
}
if (
$searchHandler === 1) {
  while(
false !== ($fileName = @readdir ($directoryHandler))) {
   if(@
substr_count ($fileName, $stringSearch) > 0) {
    @
array_push ($result, $fileName);
   }
  }
}
if ((
$errorHandler === true) &&  (@count ($result) === 0)) {
  echo (
"<pre>\nerror: no filetype \"$fileExtension\" found!\n</pre>\n");
}
else {
 
sort ($result);
  if (
$outputHandler === 0) {
   return
$result;
  }
  if (
$outputHandler === 1) {
   echo (
"<pre>\n");
  
print_r ($result);
   echo (
"</pre>\n");
  }
}
}

?>
up
0
drapeko.com
11 years ago
You have an array of directories (straightforward list of directories):

<?php
     $array
= array(
        
'/home/drapeko/var',
        
'/home/drapeko/var/y',
        
'/home/drapeko',
        
'/home',
        
'/var/libexec'
    
);
     );
?>

And you would like to transform this array to hierarchy of directories:

<?php
$array
= array (
    
'home' => array (
        
'drapeko' => array (
            
'var' => array (
                
'y' => array()
             )
         )
     ),
    
'var' => array(
        
'libexec' => array()
     )
);
?>

How can you do it?

First of all the below function will help us.

<?php
/**
* This function converts real filesystem path to the string array representation.
*
* for example,
* '/home/drapeko/var/y            will be converted to    $result_array['home']['drapeko']['var']['y']
* '/home/drapeko/var/y/file.txt   will be converted to       $result_array['home']['drapeko']['var']['y']
*
* @param $path         realpath of the directory
* @return string        string array representation of the path
*/
function pathToArrayStr($path) {
    
// TODO constants/configs?
    
$res_path = str_replace(array(':/', ':\\', '/', '\\', DIRECTORY_SEPARATOR), '/', $path);
    
// if the first or last symbol is '/' delete it (e.g. for linux)
    
$res_path = preg_replace(array("/^\//", "/\/$/"), '', $res_path);
    
// create string
    
$res_path = '[\''.str_replace('/', '\'][\'', $res_path).'\']';

     return
$res_path;
}
?>

It simply converts the real path of the file to array string representation.

How can you use this function? I know it looks like a little confusing. But it's quite simple. Consider the example below:

<?php
$result
= array();
$check = array();
foreach(
$array as $val) {
    
$str = pathToArrayStr($val, 'result');
     foreach(
$check as $ck) {
         if (
strpos($ck, $str) !== false) {
             continue
2;
         }
     }
    
$check[] = $str;
     eval(
'$result'.$str.' = array();');
}
print_r($result);
?>

Heh, how do you find it? This approach has helped me very much. I hope you will find it useful. :)
up
-2
Gregor Mosheh
17 years ago
This function searches a directory and returns an array of all files whose filename matches the specified regular expression. It's similar in concept to the Unix find program.

function findfile($location='',$fileregex='') {
    if (!$location or !is_dir($location) or !$fileregex) {
       return false;
    }

    $matchedfiles = array();

    $all = opendir($location);
    while ($file = readdir($all)) {
       if (is_dir($location.'/'.$file) and $file <> ".." and $file <> ".") {
          $subdir_matches = findfile($location.'/'.$file,$fileregex);
          $matchedfiles = array_merge($matchedfiles,$subdir_matches);
          unset($file);
       }
       elseif (!is_dir($location.'/'.$file)) {
          if (preg_match($fileregex,$file)) {
             array_push($matchedfiles,$location.'/'.$file);
          }
       }
    }
    closedir($all);
    unset($all);
    return $matchedfiles;
}

$htmlfiles = findfile('/some/dir','/\.(htm|html)$/');
up
-2
jdhurn at uberidx dot com
17 years ago
This is a function I use to determine if a file contains Binary information. I use this for my search engine so that it doesn't try to index files like .zip or .mp3 or any other file that doesn't contain readable information. It makes use of the Character Type Extension if it's loaded, if it's not then it uses Regular Expressions.

function is_binary($link)
{
     $tmpStr  = '';
     @$fp     = fopen($link, 'rb');
     @$tmpStr = fread($fp, 256);
     @fclose($fp);

     if($tmpStr != '')
     {
          $tmpStr = str_replace(chr(10), '', $tmpStr);
          $tmpStr = str_replace(chr(13), '', $tmpStr);

          $tmpInt = 0;

           for($i =0; $i < strlen($tmpStr); $i++)
          {
                if( extension_loaded('ctype') )
               {
                    if( !ctype_print($tmpStr[$i]) )
                         $tmpInt++;
               }
               else
               {
                   if( !eregi("[[:print:]]+", $tmpStr[$i]) )
                         $tmpInt++;
               }
           }

           if($tmpInt > 5)
                return(0);
            else
                return(1);
     }
     else
           return(0);
}
up
-3
mitra at mitra dot biz
17 years ago
Pollard@php.net contributed this in response to a question on setting these variables ...
This option *IS* settable within your PHP scripts.
Example:

<?php
  ini_set
('auto_detect_line_endings', true);
 
$contents = file('unknowntype.txt');

 
ini_set('auto_detect_line_endings', false);
 
$content2 = file('unixfile.txt');
?>

Note, with PHP 4.3 anytime Mac files are read using fgets or file you'll need to auto_detect_line_endings since \n is otherwise assumed.  However, with PHP 5.0, stream_get_line() will allow you to specify what line ending character to read up to.

\\ Read a line from a MAC file
stream_get_line($fp, 4096, "\r");

\\ Read a line from a UNIX file
stream_get_line($fp, 4096, "\n");

\\ Read a line from a DOS file
stream_get_line($fp, 4096, "\r\n");

\\ Read a line up to any filesystem line ending
ini_set('auto_detect_line_endings', true); fgets($fp);

\\ You can also make up your own line ending characters:
\\ Read up to the first instance of ":"
stream_get_line($fp, 4096, ":");
up
-9
ob at babcom dot biz
7 years ago
a function based on "tunnelareaten at gmail dot com"s idea to search for files in a given directory by a searchstring or by fileextension.

I added support to search recursively through all sub-directories an to determine weather the filepath should be returned or not.

<?php
// recursive function to get contents of given folder by searchterm or fileextension
// (does not show folders)
// standards: Foldername:                    string
//            Searchterm:                    string
//            Searchtype:                    ext/search (file-extension or searchterm within filename)
//            SaveCompletePath:        true/1
// usage:     array FileSearch_r($Folder,$Search[,$SearchType,$SavePath])

function FileSearch_r($Dir,$Search,$SearchType="search",$SavePath=1) {
 
$Array=array();
 
$D=dir($Dir);
  while (
false!==($Entry=$D->read()))
    if (
$Entry!='.' && $Entry!='..') {
     
$Entry=$Dir.$Entry;
      if (
is_dir($Entry)) $Array=array_merge($Array,FileSearch_r($Entry.'/',$Search,$SearchType,$SavePath));
      else
          if (
$SearchType=="search"
                     
?substr_count($Entry,$Search)>0
                     
:($SearchType=="ext"
                         
?substr($Entry,-strlen($Search))===$Search
                         
:true))
             
$Array[]=$Entry;
    }
 
$D->close();
 
sort($Array,SORT_STRING);
  if(!(bool)
$SavePath) $Array=str_replace($Dir,"",array_values($Array));
  return
$Array;
}
?>
up
-7
regis at webstuff dot com dot br
17 years ago
Here is a useful function if you're having trouble writing raw bytes into a file.

It receives an integer and returns an array containing the ASCII values of the bytes on each index of the array.

function int2bytes($number){
  $byte = $number;
  $i=0;
  do{
    $dec_tmp = $byte;
   
    $byte = bcdiv($byte,256,0);
    $resto = $dec_tmp - (256 * $byte);
    $return[] = $resto;
  } while($byte >= 256);
  if($byte) $return[] = $byte;
  return array_reverse($return);
}

Example:

$arr = int2bytes(75832);

$arr will contain the following values:
Array
(
    [0] => 1
    [1] => 40
    [2] => 56
)

Now, to write this data to the file, just use a fputs() with chr(), just like this:

fputs($fp,chr($arr[0]).chr($arr[1]).chr($arr[2]))

-- Regis
To Top