file

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

fileCzyta całą zawartość pliku do tablicy

Opis

file ( string $nazwa_pliku [, int $flagi [, resource $kontekst ]] ) : array

Działa podobnie do file_get_contents(), tylko że file() zwraca plik w tablicy. Każdy element tablicy odpowiada linii w pliku. Elementy tablicy zawierają znak nowej linii. W przypadku błędu, file() zwraca FALSE.

Opcjonalny parametr flagi może być jedną lub więcej, z następujących stałych:

FILE_USE_INCLUDE_PATH
Poszukuj pliku w include_path.
FILE_IGNORE_NEW_LINES
Nie dodawaj nowej lini na na końcu każdego elementu tablicy.
FILE_SKIP_EMPTY_LINES
Pomiń puste linie.

Informacja:

Przed PHP 5.0.0 parametr flagi jedynie ukrywał include_path i był włączany przez 1.

<?php
// Pobierz plik do tablicy. W tym przykładzie poprzez HTTP pobierzemy
// źródło HTML z URL
$lines file('http://www.example.com/');
// Za pomocą pętli przeglądamy naszą tablicę i pokazujemy źródło strony w postaci
// źródła HTML oraz numery linii.
  
foreach ($lines as $line_num => $line) {
      echo 
"Linia #<b>{$line_num}</b> : " htmlspecialchars($line) . "<br />\n";
}

// Kolejny przyklad pozwala pobrać stronę i umieścić ją w łańcuchu znaków  Zobacz także file_get_contents().
$html implode (''file ('http://www.example.com/'));
?>

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Informacja:

Każda linia w wynikowej tabeli będzie zawierać znak(i) końca linii chyba, że jest użyte FILE_IGNORE_NEW_LINES, jeśli nie chcesz ich musisz uzyć rtrim().

Informacja: Jeśli PHP niewłaściwie rozpoznaje znaki końca linii podczas odczytu plików stworzonych lub znajdujących się na komputerach Macintosh, problem może rozwiązać włączenie dyrektywy konfiguracyjnej auto_detect_line_endings .

Informacja:

W PHP 4.3.0 możesz użyć file_get_contents() aby zwrócić zawartość pliku do łańcucha.

W PHP 4.3.0 file() stał się binarnie bezpieczny.

Informacja: Obsługa kontekstów została dodana w PHP 5.0.0. Opis kontekstów znajduje się w rozdziale Streams.

Ostrzeżenie

Nawiązując połączenie przez SSL, serwer Microsoft IIS narusza reguły protokołu przez zamknięcie połączenia bez wysłania wskaźnika close_notify. Po przesłaniu całości danych PHP zgłosi to jako "SSL: Fatal Protocol Error". Aby obejść ten błąd, wystarczy obniżyć poziom raportowania błędów error_reporting, tak aby nie były wyświetlane ostrzeżenia. PHP sam wykrywa błąd serwera IIS przy otwieraniu strumienia https:// i za pomocą nakładki i pomijają ostrzeżenia. Używając funkcji fsockopen() do otwarcia gniazda ssl:// programista sam musi zadbać o wyłączenie ostrzeżeń.

Patrz także: readfile(), fopen(), fsockopen(), popen(), file_get_contents(), include i stream_context_create().

add a note add a note

User Contributed Notes 14 notes

up
23
bingo at dingo dot com
7 years ago
To write all the lines of the file in other words to read the file line by line you can write the code like this:
<?php
$names
=file('name.txt');
// To check the number of lines
echo count($names).'<br>';
foreach(
$names as $name)
{
   echo
$name.'<br>';
}
?>

this example is so basic to understand how it's working. I hope it will help many beginners.

Regards,
Bingo
up
22
d basin
11 years ago
this may be obvious, but it took me a while to figure out what I was doing wrong. So I wanted to share. I have a file on my "c:\" drive. How do I file() it?

Don't forget the backslash is special and you have to "escape" the backslash i.e. "\\":

<?php

$lines
= file("C:\\Documents and Settings\\myfile.txt");

foreach(
$lines as $line)
{
    echo(
$line);
}

?>

hope this helps...
up
6
lanresmith
3 years ago
Using if ( file(name.txt) ) might not be enough for testing if the file was successfully opened for reading because the file could be empty in which case the array returned is empty, so test instead with !==. e.g.:

$file_array = file('test.txt'); // an empty file

echo '<pre>';
if ( $file_array ) {
    # code...
    echo "success\n";
} else {
    # code...
    echo "failure\n"; // executed
}

if ( $file_array !== false ) {
    # code...
    echo "success\n"; // executed
} else {
    # code...
    echo "failure\n";
}
echo '</pre>';

result:
failure
success
up
8
Martin K.
6 years ago
If the file you are reading is in CSV format do not use file(), use fgetcsv().  file() will split the file by each newline that it finds, even newlines that appear within a field (i.e. within quotations).
up
5
twichi at web dot de
9 years ago
read from CSV data (file) into an array with named keys

... with or without 1st row = header (keys)
(see 4th parameter of function call as  true / false)

<?php
// --------------------------------------------------------------

function csv_in_array($url,$delm=";",$encl="\"",$head=false) {
   
   
$csvxrow = file($url);   // ---- csv rows to array ----
   
   
$csvxrow[0] = chop($csvxrow[0]);
   
$csvxrow[0] = str_replace($encl,'',$csvxrow[0]);
   
$keydata = explode($delm,$csvxrow[0]);
   
$keynumb = count($keydata);
   
    if (
$head === true) {
   
$anzdata = count($csvxrow);
   
$z=0;
    for(
$x=1; $x<$anzdata; $x++) {
       
$csvxrow[$x] = chop($csvxrow[$x]);
       
$csvxrow[$x] = str_replace($encl,'',$csvxrow[$x]);
       
$csv_data[$x] = explode($delm,$csvxrow[$x]);
       
$i=0;
        foreach(
$keydata as $key) {
           
$out[$z][$key] = $csv_data[$x][$i];
           
$i++;
            }   
       
$z++;
        }
    }
    else {
       
$i=0;
        foreach(
$csvxrow as $item) {
           
$item = chop($item);
           
$item = str_replace($encl,'',$item);
           
$csv_data = explode($delm,$item);
            for (
$y=0; $y<$keynumb; $y++) {
              
$out[$i][$y] = $csv_data[$y];
            }
       
$i++;
        }
    }

return
$out;
}

// --------------------------------------------------------------

?>

fuction call with 4 parameters:

(1) = the file with CSV data (url / string)
(2) = colum delimiter (e.g: ; or | or , ...)
(3) = values enclosed by (e.g: ' or " or ^ or ...)
(4) = with or without 1st row = head (true/false)

<?php

// ----- call ------
$csvdata = csv_in_array( $yourcsvfile, ";", "\"", true );
// -----------------

// ----- view ------
echo "<pre>\r\n";
print_r($csvdata);
echo
"</pre>\r\n";
// -----------------

?>

PS: also see: http://php.net/manual/de/function.fgetcsv.php to read CSV data into an array
... and other file-handling methods

^
up
-1
sheldon at hyperlinked dot com
1 year ago
As of PHP 5.6 the file(), file_get_contents(), and fopen() functions will return false if you are referencing a source URL that doesn't have a valid SSL certificate. Presumably, you will run into this a lot in your development environments this will drive you crazy.

You will need to create a stream context and provide it as an argument to the various file operations to tell it to ignore invalid SSL credentials.

$args = array("ssl"=>array("verify_peer"=>false,"verify_peer_name"=>false),"http"=>array('timeout' => 60, 'user_agent' => 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/3.0.0.1'));

$context = stream_context_create($args);
$httpfile = file($url, false, $context);
up
-1
radler63 at hotmail dot com
2 years ago
My experience is that the function file does uses the cached content if the file has changed....
up
-10
Anonymous
7 years ago
("file()'s problem with UTF-16" is wrong. This is updated.
The former may miss the last line of the string.)

file() seems to have a problem in handling
UTF-16 with or without BOM.

file() is likely to think "\n"=LF (0A) as a line-ending.
So, not only "000A" but also "010A, 020A,...,FE0A, FF0A,..."
are regarded as line-endings.

Moreover, file() causes a serious problem in UTF-16LE.
file() loses first "0A" (the first half of "0A00")!
And the next line begins with "00" (the rest of "0A00").
So lines after the first "0A" are totally different.

To avoid this phenomena,
eg. in case (php_script : UTF-8 , file : UTF-16 with line-ending "\r\n"),

<?php

mb_regex_encoding
('UTF-16');    // to help mb_ereg_..() work properly
$str = file_get_contents($file_path);
$to_encoding = 'UTF-16';        // encoding of string
$from_encoding = 'UTF-8';        // encoding of PHP_script
$pattern1 = mb_convert_encoding('[^\r]*\r\n', $to_encoding, $from_encoding);
mb_ereg_search_init($str, $pattern1);
while (
$res = mb_ereg_search_regs()) {
   
$file[] = $res[0];
}
$pattern2 = mb_convert_encoding('\A.*\r\n(.*)\z', $to_encoding, $from_encoding);
mb_ereg($pattern2, $str, $match);
   
$file[] = $match[1];

?>

instead of
$file = file($file_path);

If line-ending is "\n",
$pattern1 = mb_convert_encoding('[^\n]*\n', $to_encoding, $from_encoding);
up
-10
jon+spamcheck at phpsitesolutions dot com
12 years ago
A user suggested using rtrim always, due to the line ending conflict with files that have an EOL that differs from the server EOL.

Using rtrim with it's default character replacement is a bad solution though, as it removes all whitespace in addition to the '\r' and '\n' characters.

A good solution using rtrim follows:

<?php
$line
= rtrim($line, "\r\n") . PHP_EOL;
?>

This removes only EOL characters, and replaces with the server's EOL character, thus making preg_* work fine when matching the EOL ($)
up
-15
justin at visunet dot ie
17 years ago
Note: Now that file() is binary safe it is 'much' slower than it used to be. If you are planning to read large files it may be worth your while using fgets() instead of file() For example:

<?php
$fd
= fopen ("log_file.txt", "r");
while (!
feof ($fd))
{
  
$buffer = fgets($fd, 4096);
  
$lines[] = $buffer;
}
fclose ($fd);
?>

The resulting array is $lines.

I did a test on a 200,000 line file. It took seconds with fgets()  compared to minutes with file().
up
-14
marco dot remy at aol dot com
6 years ago
Here's my CSV converter
supports Header and trims all fields
Note: Headers must be not empty!

<?php

function csv2array($file, $delim = ';', $encl = '"', $header = false) {
   
   
# File does not exist
   
if(!file_exists($file))
        return
false;
   
   
# Read lines of file to array
   
$file_lines = file($file, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
   
   
# Empty file
   
if($file_lines === array())
        return
NULL;
   
   
# Read headers if you want to
   
if($header === true) {
       
$line_header = array_shift($file_lines);
       
$array_header = array_map('trim', str_getcsv($line_header, $delim, $encl));
    }

   
$out = NULL;

   
# Now line per line (strings)
   
foreach ($file_lines as $line) {
       
# Skip empty lines
       
if(trim($line) === '')
            continue;
       
       
# Convert line to array
       
$array_fields = array_map('trim', str_getcsv($line, $delim, $encl));
       
       
# If header present, combine header and fields as key => value
       
if($header === true)
           
$out[] = array_combine ($array_header, $array_fields);
        else
           
$out[] = $array_fields;
    }
   
    return
$out;
}
?>
up
-13
vbchris at gmail dot com
13 years ago
If you're getting "failed to open stream: Permission denied" when trying to use either file() or fopen() to access files on another server. Check your host doesn't have any firewall restrictions in-place which prevent outbound connections. This is the case with my host Aplus.net
up
-13
Reversed: moc dot liamg at senroc dot werdna
13 years ago
This note applies to PHP 5.1.6 under Windows (although may apply to other versions).

It appears that the 'FILE_IGNORE_NEW_LINES' flag doesn't remove newlines properly when reading Windows-style text files, i.e. files whose lines end in '\r\n'.

Solution: Always use 'rtrim()' in preference to 'FILE_IGNORE_NEW_LINES'.
up
-35
info at carstanje dot com
14 years ago
Using file() for reading large text files > 10 Mb gives problems, therefore you should use this instead. It is much slower but it works fine. $lines will return an array with all the lines.

<?php
$handle
= @fopen('yourfile...', "r");
if (
$handle) {
   while (!
feof($handle)) {
      
$lines[] = fgets($handle, 4096);
   }
  
fclose($handle);
}
?>
To Top