pathinfo

(PHP 4 >= 4.0.3, PHP 5, PHP 7)

pathinfoZwraca informacje o ścieżce do pliku

Opis

pathinfo ( string $ścieżka [, int $opcje = PATHINFO_DIRNAME | PATHINFO_BASENAME | PATHINFO_EXTENSION | PATHINFO_FILENAME ] ) : mixed

pathinfo() zwraca informacje o ścieżce: tablicę asocjacyjną lub łańcuch znaków, zależnie od paramtetru opcje.

Informacja:

W celu uzyskania informacji jak pobrać bieżącą ścieżkę, przeczytaj rozdział zastrzeżone zmienne predefiniowane.

Uwaga

pathinfo() bierze pod uwagę na ustawienia lokalizacji, więc aby poprawnie sparsować ścieżkę zawiearającą znaki wielobajtowe, musi zostać ustawiona odpowiednia lokalizacja, przy użyciu funkcji setlocale().

Parametry

ścieżka

Ścieżka do sparsowania

opcje

Jeżeli podano, określa konkretny element ścieżki do zwrócenia; jeden z: PATHINFO_DIRNAME, PATHINFO_BASENAME, PATHINFO_EXTENSION lub PATHINFO_FILENAME.

Jeżeli opcje nie zostały określone, funkcja zwraca wszystkie elementy.

Zwracane wartości

Jeżeli nie zostały przekazane żadne opcje, zwracana jest tablica asocjacyjna zawierająca następujące elementy: dirname, basename, extension (jeśli wystąpi) i filename.

Informacja:

Jeżeli ścieżka ma więcej niż jedno rozszerzenie, PATHINFO_EXTENSION zwraca tylko ostatnie, a PATHINFO_FILENAME ucina tylko ostatnie. Spójrz na przykłady poniżej.

Informacja:

Jeśli ścieżka nie zawiera rozszerzenia, element extension nie będzie zwrócony (zobacz drugi przykład poniżej).

Informacja:

Jeśli nazwa bazowa ścieżki zaczyna się od kropki, to kolejne znaki zostaną potraktowane jako rozszerzenie (extension) a nazwa pliku (element filename) będzie pusta (zobacz trzeci przykład ponżej).

Jeśli parametr opcje jest obecny, funkcja zwróci string zawierający określony element.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.2.0 Została dodana stała PATHINFO_FILENAME.

Przykłady

Przykład #1 Przykład pathinfo()

<?php
$path_parts 
pathinfo('/www/htdocs/inc/lib.inc.php');

echo 
$path_parts['dirname'], "\n";
echo 
$path_parts['basename'], "\n";
echo 
$path_parts['extension'], "\n";
echo 
$path_parts['filename'], "\n"// od PHP 5.2.0
?>

Powyższy przykład wyświetli:

/www/htdocs/inc
lib.inc.php
php
lib.inc

Przykład #2 pathinfo(): różnica między pustym rozszerzeniem a brakiem rozszerzenia

<?php
$path_parts 
pathinfo('/path/emptyextension.');
var_dump($path_parts['extension']);

$path_parts pathinfo('/path/noextension');
var_dump($path_parts['extension']);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(0) ""

Notice: Undefined index: extension in test.php on line 6
NULL

Przykład #3 pathinfo(): przykład działania dla pliku rozpoczynającego się od kropki

<?php
print_r
(pathinfo('/some/path/.test'));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [dirname] => /some/path
  [basename] => .test
  [extension] => test
  [filename] => 
)

Zobacz też:

 • dirname() - Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki
 • basename() - Zwraca nazwę pliku, będącego składową ścieżki
 • parse_url() - Przetwarza adres URL i zwraca jego składowe
 • realpath() - Zwraca kanoniczną ścieżkę abslutną

add a note add a note

User Contributed Notes 33 notes

up
15
Lori
2 years ago
Simple example of pathinfo and array destructuring in PHP 7:
<?php
[ 'basename' => $basename, 'dirname' => $dirname ] = pathinfo('/www/htdocs/inc/lib.inc.php');

var_dump($basename, $dirname);

// result:
// string(11) "lib.inc.php"
// string(15) "/www/htdocs/inc"
?>
up
22
498936940 at qq dot com
4 years ago
Note:

pathinfo() is locale aware, so for it to parse a path containing multibyte characters correctly, the matching locale must be set using the setlocale() function.

Reality:
var_dump(pathinfo('中国人2016.xls'));
exit();
array(4) { 'dirname' => string(1) "." 'basename' => string(8) "2016.xls" 'extension' => string(3) "xls" 'filename' => string(4) "2016" }

Expect(Solve):
setlocale(LC_ALL, 'zh_CN.UTF-8');
var_dump(pathinfo('中国人2016.xls'));
exit();
array(4) { 'dirname' => string(1) "." 'basename' => string(17) "中国人2016.xls" 'extension' => string(3) "xls" 'filename' => string(13) "中国人2016" }
up
5
aalaap at gmail dot com
12 years ago
Here is a simple function that gets the extension of a file. Simply using PATHINFO_EXTENSION will yield incorrect results if the path contains a query string with dots in the parameter names (for eg. &x.1=2&y.1=5), so this function eliminates the query string first and subsequently runs PATHINFO_EXTENSION on the clean path/url.

<?php
function extension($path) {
 
$qpos = strpos($path, "?");

  if (
$qpos!==false) $path = substr($path, 0, $qpos);
 
 
$extension = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION);

  return
$extension;
}
?>
up
7
Pietro Baricco
9 years ago
Use this function in place of pathinfo to make it work with UTF-8 encoded file names too

<?php
function mb_pathinfo($filepath) {
   
preg_match('%^(.*?)[\\\\/]*(([^/\\\\]*?)(\.([^\.\\\\/]+?)|))[\\\\/\.]*$%im',$filepath,$m);
    if(
$m[1]) $ret['dirname']=$m[1];
    if(
$m[2]) $ret['basename']=$m[2];
    if(
$m[5]) $ret['extension']=$m[5];
    if(
$m[3]) $ret['filename']=$m[3];
    return
$ret;
}
?>
up
6
n0dalus
16 years ago
If a file has more than one 'file extension' (seperated by periods), the last one will be returned.
For example:
<?php
$pathinfo
= pathinfo('/dir/test.tar.gz');
echo
'Extension: '.$pathinfo['extension'];
?>
will produce:
Extension: gz

and not tar.gz
up
4
cmartinezme at hotmail dot com
6 years ago
Checked with version 5.5.12:

It works fine with filenames with utf-8 characters, pathinfo will strip them away:

<?php
print_r
(pathinfo("/mnt/files/飛兒樂團光茫.mp3"));
?>

.. will display:

Array
(
    [dirname] => /mnt/files
    [basename] => 飛兒樂團光茫.mp3
    [extension] => mp3
    [filename] => 飛兒樂團光茫
)
up
2
mrnemesis at ntlworld dot com
13 years ago
Note that in PHP 4 (if you're stuck using it), pathinfo only provides dirname, basename, and extension, but not filename. This function will not split a file's stem and extension for you.
up
3
krkbpk at gmail dot com RamaKrishna Kothamasu
8 years ago
//pathinfo function example
<?php
//passing single argument
echo "<pre>";
print_r(pathinfo("/home/ramki/ramki.pdf"));
echo
"</pre>";
//passing two agruments
$path=array(PATHINFO_DIRNAME,PATHINFO_BASENAME,PATHINFO_EXTENSION,PATHINFO_FILENAME);
foreach (
$path as $value)
echo
"<pre>".pathinfo("/home/ramki/ramki.pdf",$value)."</pre>";
?>
//output
/*
Array
(
    [dirname] => /home/ramki
    [basename] => ramki.pdf
    [extension] => pdf
    [filename] => ramki
)
/home/ramki
ramki.pdf
pdf
ramki
*/
up
2
m-symons at home dot com
19 years ago
Here's a neat wee function to grab the relative path to root (especially useful if you're using mock-directories to pass variables into scripts with mod_rewrite).  The function simply iterates through every occurence of "/" within the REQUEST_URI environment variable, appending "../" to the output for every instance:

<?php

function path_to_root($path) {

   
$pathinfo = pathinfo($path);
   
   
$deep = substr_count($pathinfo[dirname], "/");
   
   
$path_to_root = "./";
   
    for(
$i = 1; $i <= $deep; $i++) {
   
       
$path_to_root .= "../";
       
    }
   
    return
$path_to_root;
}

path_to_root($REQUEST_URI);

?>
up
2
tom at foo-bar dot co dot uk
13 years ago
Note that this function seems to just perform string operations, and will work even on a non-existent path, e.g.

<?php
print_r
(pathinfo('/no/where/file.txt'));
?>

which will output:
Array
(
    [dirname] => /no/where
    [basename] => file.txt
    [extension] => txt
    [filename] => file
)
up
2
henrik at not-an-address dot com
13 years ago
If you have filename with utf-8 characters, pathinfo will strip them away:

print_r(pathinfo("/mnt/files/飛兒樂團光茫.mp3"));

.. will display:

Array
(
    [dirname] => /mnt/files
    [basename] => .mp3
    [extension] => mp3
    [filename] =>
)
up
1
dev_zakaria at outlook dot com
1 year ago
<?php

// suppose we are using a path like = www/myfiles/script.js

const FILE = "www/myfiles/script.js";

// print file name
echo pathinfo(FILE,PATHINFO_FILENAME)."\n";

// print file extension
echo pathinfo(FILE,PATHINFO_EXTENSION)."\n";

// print file Full name
echo pathinfo(FILE,PATHINFO_BASENAME)."\n";

// print file directory name
echo pathinfo(FILE,PATHINFO_DIRNAME)."\n";
up
1
Anonymous
16 years ago
If you want only the file extension, use this:
<?php
$extension
= substr(strrchr($filename, "."), 1);
?>
This is many times faster than using pathinfo() and getting the value from array.
up
-1
guy dot paddock at gmail dot com
2 years ago
Here is an enhanced version of pathinfo() that interprets multi-part extensions like tar.gz as one file extension:

<?php
function pathinfo_enhanced($file_path) {
 
$core_path_info = pathinfo($file_path);
 
$filename = $core_path_info['filename'];

  if (isset(
$core_path_info['extension'])) {
   
$extension = $core_path_info['extension'];
  } else {
   
$extension = '';
  }

 
$extension_parts = array();

  while (!empty(
$extension)) {
   
array_unshift($extension_parts, $extension);

   
$remaining_path_info = pathinfo($filename);
   
$filename = $remaining_path_info['filename'];

    if (isset(
$remaining_path_info['extension'])) {
     
$extension = $remaining_path_info['extension'];
    } else {
     
$extension = '';
    }
  }

 
$revised_path_info = array(
   
'filename'  => $filename,
   
'extension' => implode('.', $extension_parts),
  );

  return
array_merge($core_path_info, $revised_path_info);
}

// === EXAMPLES ===

// Directory; two extensions
$path = '/www/htdocs/inc/file.tar.gz';
$info = pathinfo_enhanced($path);

echo
"$path\n";
print_r($info);
echo
"\n";

// Directory; one extension
$path = '/www/htdocs/inc/file.tgz';
$info = pathinfo_enhanced($path);

echo
"$path\n";
print_r($info);
echo
"\n";

// Directory; no extension
$path = '/www/htdocs/inc/lib';
$info = pathinfo_enhanced($path);

echo
"$path\n";
print_r($info);
echo
"\n";

// No directory; one extension
$path = 'test.php';
$info = pathinfo_enhanced($path);

echo
"$path\n";
print_r($info);
echo
"\n";

// No directory; dot file
$path = '.example';
$info = pathinfo_enhanced($path);

echo
"$path\n";
print_r($info);
echo
"\n";

// Directory only
$path = '/www/htdocs/inc/';
$info = pathinfo_enhanced($path);

echo
"$path\n";
print_r($info);
echo
"\n";
up
0
kc8yds at gmail dot com
11 years ago
any type of url parse_url can handle this will get the extension of

pathinfo(parse_url('URL GOES HERE',PHP_URL_PATH),PATHINFO_EXTENSION)
up
0
php [spat] hm2k.org
12 years ago
A little compat for < 5.2

<?php

function pathinfo_filename($file) { //file.name.ext, returns file.name
   
if (defined('PATHINFO_FILENAME')) return pathinfo($file,PATHINFO_FILENAME);
    if (
strstr($file, '.')) return substr($file,0,strrpos($file,'.'));
}

?>
up
0
Lostindream at atlas dot cz
12 years ago
at example from "qutechie at gmail dot com" you can only replace function 'strpos' with 'strrpos'. (strrpos — Find position of last occurrence of a char in a string)

It's simple. For example:
<?php

function filePath($filePath)
{
$fileParts = pathinfo($filePath);

if(!isset(
$fileParts['filename']))
{
$fileParts['filename'] = substr($fileParts['basename'], 0, strrpos($fileParts['basename'], '.'));}
 
return
$fileParts;
}

$filePath = filePath('/www/htdocs/index.html');
print_r($filePath);
?>

Output will be:
Array
(
    [dirname] => /www/htdocs
    [basename] => index.html
    [extension] => html
    [filename] => index
)
up
0
christian dot reinecke at web dot de
13 years ago
if you call pathinfo with a filename in url-style (example.php?with=parameter), make sure you remove the given parameters before, otherwise they will be returned as part of the extension.

extension => php?with=parameter
up
-3
admin at torntech dot com
9 years ago
pathinfo will return null if 0 or null is specified for the option argument.
So you'll need to define it's value manually if the option field is omitted, to provide the default functionality.

<?php

   
public function getFileInfo($source = null, $option = null){
        if(!
$option){
           
//1 + 2 + 4
           
$option = PATHINFO_DIRNAME + PATHINFO_BASENAME + PATHINFO_EXTENSION;
            if(
defined('PATHINFO_FILENAME'))
               
$option += PATHINFO_FILENAME; //8
       
}
        return
pathinfo($source, $option);
    }

   
$obj->getFileInfo("/test/file/someFile.txt");
?>
up
-2
ivan dot dossev at gmail dot com
6 years ago
Note: dirname will be "." (meaning current directory) if the path is just a file name. (PHP 5.4.34)
<?php
var_dump
( pathinfo('file.ext', PATHINFO_DIRNAME) ); // string(1) "."
?>
up
-3
rob at webdimension dot co dot uk
16 years ago
Further to my previous post.

This affects servers that run PHP as a cgi module

If you have your own server:
You can use the AcceptPathInfo directive to force the core handler to accept requests with PATH_INFO and thereby restore the ability to use PATH_INFO in server-side includes.

Further information:
http://httpd.apache.org/docs-2.0/mod/core.html#acceptpathinfo
up
-4
benjaminhill at gmail dot com
12 years ago
A warning: this function varies depending on the platform it is being run on.  For example, pathinfo('C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe') will return a different result when run through a winOS PHP platform (local development) vs. a server's UNIX-based OS.  A bit like the Locale settings, but unexpected.
up
-4
Jordan Doyle
7 years ago
It's worth nothing that pathinfo returns foo/index.php for the directory when dealing with URLs like foo/index.php/bar
up
-5
jjoss at mail dot ru
12 years ago
pathinfo() which can be used with UTF filenames.

<?php
 
function pathinfo_utf($path)
  {
    if (
strpos($path, '/') !== false) $basename = end(explode('/', $path));
    elseif (
strpos($path, '\\') !== false) $basename = end(explode('\\', $path));
    else return
false;
    if (empty(
$basename)) return false;

   
$dirname = substr($path, 0, strlen($path) - strlen($basename) - 1);

    if (
strpos($basename, '.') !== false)
    {
     
$extension = end(explode('.', $path));
     
$filename = substr($basename, 0, strlen($basename) - strlen($extension) - 1);
    }
    else
    {
     
$extension = '';
     
$filename = $basename;
    }

    return array
    (
     
'dirname' => $dirname,
     
'basename' => $basename,
     
'extension' => $extension,
     
'filename' => $filename
   
);
  }
?>
up
-5
php-manual at spunts dot net
12 years ago
For a good example of how platform independent this function is have a look at the different return values that Lostindream and I experienced. Mine is above and Lostindream's is below:

Array
(
    [dirname] => /www/psychicblast/images/1
    [basename] => my three girlfriends.jpg
    [extension] => jpg
)

Array
(
    [dirname] => /www/htdocs
    [basename] => index.html
    [extension] => html
    [filename] => index
)
z
up
-4
cochise_chiracahua at hotmail.com
15 years ago
Sometimes, it's interessant to get the basename without extension.
So, I appended a new entry 'basenameWE' (Basename Without Extension) to the returned array.

<?php

// pathinfo improved
function pathinfo_im($path) {
   
   
$tab = pathinfo($path);
   
   
$tab["basenameWE"] = substr($tab["basename"],0
   
,strlen($tab["basename"]) - (strlen($tab["extension"]) + 1) );
   
    return
$tab;
}

$my_path = "/var/www/html/example.html";

echo
"<pre>\n";
print_r( pathinfo_im($my_path) );
echo
"</pre>\n";

?>

Out :

Array
(
    [dirname] => /var/www/html
    [basename] => example.html
    [extension] => html
    [basenameWE] => example
)
up
-5
davidblinco at gmail dot com
13 years ago
This function is not perfect, but you can use it to convert a relative path to a URL.
Please email me if you can make any improvements.

<?php
function mapURL($relPath) {
   
$filePathName = realpath($relPath);
   
$filePath = realpath(dirname($relPath));
   
$basePath = realpath($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']);
   
   
// can not create URL for directory lower than DOCUMENT_ROOT
   
if (strlen($basePath) > strlen($filePath)) {
        return
'';
    }
   
    return
'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . substr($filePathName, strlen($basePath));
}
?>
up
-4
wxb0328 at hotmail dot com
5 years ago
<?php

// your code goes here
echo phpversion();

print_r(pathinfo("/resources/img/stock/wxb001/美景.png"));

输出:
5.6.4
-2
Array
(
    [
dirname] => /resources/img/stock/wxb001
   
[basename] => 美景.png
   
[extension] => png
   
[filename] => 美景
)
但是在php5.3.3版本中
<?php

// your code goes here
echo phpversion();

print_r(pathinfo("/resources/img/stock/wxb001/美景.png"));
输出:
5.3.3
Array
(
    [
dirname] => /var/www/www.shima.jp.net/resources/img/stock/wxb001
   
[basename] => .png
   
[extension] => png
   
[filename] =>
)
up
-3
daniel_rhodes at yahoo dot co dot uk
4 years ago
Note that pathinfo($somePath, PATHINFO_EXTENSION) will return '' (empty string) for both of these paths:

- some_random_file
- another_strange_file_ending_in_dot.

That's good, but then note that pathinfo($somePath, PATHINFO_FILENAME) won't end in the dot for 'another_strange_file_ending_in_dot.' - you'll need pathinfo($somePath, PATHINFO_BASENAME) to get the original filename ending in a dot.

Hope this helps!
up
-3
bart at mediawave dot nl
6 years ago
PHP equivalent for custom implementations. Will be nearly as fast or faster (with long paths):

<?php
$trimPath
= rtrim($path, '/');

$slashPos = strrpos($trimPath, '/');
if (
$slashPos !== false) {
   
$dirName = substr($trimPath, 0, $slashPos) ?: '/';
   
$baseName = substr($trimPath, $slashPos + 1);
} else {
   
$dirName = '.';
   
$baseName = $trimPath;
}

$dotPos = strrpos($baseName, '.');
if (
$dotPos !== false) {
   
$fileName = substr($baseName, 0, $dotPos);
   
$extension = substr($baseName, $dotPos + 1);
} else {
   
$extension = '';
   
$fileName = $baseName;
}
?>
up
-4
leons87_AT_hotmail_DOT_com
12 years ago
qutechie at gmail dot com wrote a fix for support for filename in PHP 4; however it gets it wrong whenever you have a filename with a . in it (so foo.bar.jpg would return foo instead of foo.bar).

A fix would be:
<?php
if(!isset($path_parts['filename'])){
   
$reversed_filename = strrev( $path_parts['basename'] );
   
$path_parts['filename'] = strrev( substr( $reversed_filename, strpos( $reversed_filename, '.' ) + 1 ) );
}
?>

The idea is that you reverse the string and create a substring that starts after the first '.' and then reverse the result.
up
-4
qutechie at gmail dot com
12 years ago
Quick fix for lack of support for 'filename' in php4

<?php
$path_parts
= pathinfo('/www/htdocs/index.html');

echo
$path_parts['dirname'], "\n";
echo
$path_parts['basename'], "\n";
echo
$path_parts['extension'], "\n";
echo
$path_parts['filename'], "\n"; // since PHP 5.2.0

// if php4
             
if(!isset($path_parts['filename'])){
               
$path_parts['filename'] = substr($path_parts['basename'], 0,strpos($path_parts['basename'],'.'));
              }

?>
up
-3
smartdog at tut.by
4 years ago
Lightweight way to get extension for *nix systems
<?php
function get_extension($path)
{
   
$c = preg_match('#[^\/]+\.([^\.]*)$#uis', $path, $tmp);
    return
$c ? $tmp[1] : null;
}
?>
this will return NULL for dotfiles (hidden files)

Testing:
<?php
$test
= array(
   
'/normal_dir/normal.foo',
   
'/double_ext.foo.bar',
   
'/.hidden/empty_ext.',
   
'/.hidden_dir/.hidden_file',
   
'/foo.bar/no_ext'
);
foreach(
$test as $path) {
   
var_dump(parse_extension($path));
}
?>

results:
string(3) "foo"
string(3) "bar"
string(0) ""
NULL
NULL

if you want to get all extensions (substring of file name after first dot) use another expression:
<?php
$c
= preg_match('#[^\.|\/]+\.([^\/]*)$#uis', $path, $tmp);
?>
To Top