fileperms

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

filepermsPobiera prawa dostępu pliku

Opis

fileperms ( string $nazwa_pliku ) : int

Zwraca prawa dostępu pliku, lub FALSE w przypadku błędu.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Przykład #1 Wyświetlanie uprawnień w postaci ósemkowej

<?php
echo substr(sprintf('%o'fileperms('/tmp')), -4);
echo 
substr(sprintf('%o'fileperms('/etc/passwd')), -4);
?>

To powino wyświetlić:

1777
0644

Przykład #2 Wyświetlanie wszystkich uprawnień

<?php
$perms 
fileperms('/etc/passwd');

if ((
$perms 0xC000) == 0xC000) {
  
// Gniazdo (socket)
  
$info 's';
} elseif ((
$perms 0xA000) == 0xA000) {
  
// Link symboliczny
  
$info 'l';
} elseif ((
$perms 0x8000) == 0x8000) {
  
// Zwykły plik
  
$info '-';
} elseif ((
$perms 0x6000) == 0x6000) {
  
// Urządzenie blokowe
  
$info 'b';
} elseif ((
$perms 0x4000) == 0x4000) {
  
// Katalog
  
$info 'd';
} elseif ((
$perms 0x2000) == 0x2000) {
  
// Urządzenie znakowe
  
$info 'c';
} elseif ((
$perms 0x1000) == 0x1000) {
  
// Potok (FIFO)
  
$info 'p';
} else {
  
// Nieznane
   
$info 'u';
}

// Właściciel
$info .= (($perms 0x0100) ? 'r' '-');
$info .= (($perms 0x0080) ? 'w' '-');
$info .= (($perms 0x0040) ?
         ((
$perms 0x0800) ? 's' 'x' ) :
         ((
$perms 0x0800) ? 'S' '-'));

// Grupa
$info .= (($perms 0x0020) ? 'r' '-');
$info .= (($perms 0x0010) ? 'w' '-');
$info .= (($perms 0x0008) ?
         ((
$perms 0x0400) ? 's' 'x' ) :
         ((
$perms 0x0400) ? 'S' '-'));

// Świat
$info .= (($perms 0x0004) ? 'r' '-');
$info .= (($perms 0x0002) ? 'w' '-');
$info .= (($perms 0x0001) ?
         ((
$perms 0x0200) ? 't' 'x' ) :
         ((
$perms 0x0200) ? 'T' '-'));

echo 
$info;
?>

To powino wyświetlić:

-rw-r--r--

Patrz także: is_readable(), i stat()

add a note add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
21
coolmic at example dot com
7 years ago
Don't use substr, use bit operator
<?php
decoct
(fileperms($file) & 0777); // return "755" for example
?>

If you want to compare permission
<?php
0755
=== (fileperms($file) & 0777);
?>
up
5
admin at torntech dot com
9 years ago
This may not be immediately apparent to some, but you can use octdec( $octal_value ) to match the permissions retrieved by file perms

<?php

//assumes file has 2770 permissions
$perm= fileperms( __FILE__ );
$bit = "102770";

printf( "%s\n", octdec( $bit ) );
printf( "%s\n", $perm);

?>
up
2
paul2712 at gmail dot com
13 years ago
Do not forget: clearstatcache();
==============================

When ever you make a:

mkdir($dstdir, 0770 ))

or a:

chmod($dstdir, 0774 );

You have to call:

clearstatcache();

before you can call:

fileperms($dstdir);
up
1
MartinAngermeier at gmx dot net
12 years ago
An easy way to calculate fileperms to chmod is this:

substr(decoct(fileperms("test.html")),3);

Displays 666 or 777 (depends on chmod set).

substr(decoct(fileperms("test.html")),2);

Displays 0666 or 0777 and refers immediately to the number set with chmod();
up
0
sviscaino123 at hotmail dot fr
10 years ago
Here is a small function I made : http://pastebin.com/iKky8Vtu
I was bored and I thought it could be useful.

mixed mkperms( string $perms [, bool return_as_string = false [, string $filename ] ] )
Returns permissions given a string in literal format and a filename.
If the file name is omitted, the permissions that the function will return are based on 000-permissions.
If return_as_string is set to true, the result will be output as a 644 format string. Otherwise it will return a string converted to base-10 for chmod.

Examples:

<?php
echo mkperms('u+r', true), "\n"; // 400
echo mkperms('u+rwx,g+rw,o+x', true), "\n"; // 761

touch('myfile.txt'); // Create a file with any permissions
chmod('myfile.txt', mkperms('u=rwx,g=x,o=rw')); // myfile.txt is now at -rwx--xrw-

// Make a file and give it full permissions
touch('somefile.txt');
chmod('somefile.txt', 0777);
echo
mkperms('g-w,o-rw', true, 'somefile.txt'); // 751
echo mkperms('u=rwx,g-r,o=-', true, 'somefile.txt'); // 730
// This way you can apply permissions to files
chmod('somefile.txt', mkperms('u=rwx,g-r,o=-', false, 'somefile.txt')); // somefile.txt is now at -rwx-wx---
?>

PS : sorry I had to put it on pastebin, or else it just made the note way too long.
up
-2
jchris dot fillionr at kitware dot com
11 years ago
Since the output of decoct( fileperms('.') ) is of the form: 40644

It seems the previous example is wrong, instead you should understand:

To get permissions formatted as "644":
<?php
echo substr(decoct( fileperms('.') ), 2);
?>

To get permissions formatted  as "0644":
<?php
echo substr(decoct( fileperms('.') ), 1);
?>
up
-3
Dominic
6 years ago
A small function for the last 3 digits (777/755 ect.)

<?php
function getFilePermission($file) {
       
$length = strlen(decoct(fileperms($file)))-3;
        return
substr(decoct(fileperms($file)),$length);
}
?>
up
-4
chinello at gmail dot com
13 years ago
On Linux (not tested on Windows), if you want a chmod-like permissions, you can use this function:

<?php
function file_perms($file, $octal = false)
{
    if(!
file_exists($file)) return false;

   
$perms = fileperms($file);

   
$cut = $octal ? 2 : 3;

    return
substr(decoct($perms), $cut);
}
?>

Using it:

$ touch foo.bar
$ chmod 0754 foo.bar
<?php
echo file_perms('foo.bar'); // prints: 754
echo file_perms('foo.bar', true); // prints 0754
?>
To Top