lstat

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

lstatPodaje informacje o pliku lub dowiązaniu symbolicznym

Opis

lstat ( string $nazwa_pliku ) : array

Zbiera statystyki pliku lub dowiązania symbolicznego nazwanego przez nazwę_pliku. Ta funkcja jest identyczna do funkcji stat() z wyjątkiem tego, że jeśli parametr nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym, zwracany jest status dowiązania symbolicznego, a nie status pliku na które ono wskazuje.

Zobacz stronę podręcznika dla stat() w którym znajdują się informacje na temat struktury tablicy jaką lstat() zwraca.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Wspierane protokoły i wrappery aby dowiedzieć się które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: stat().

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
salsi at icosaedro dot it
4 years ago
This function fails and returns FALSE with files larger than 2 GB on Linux 32-bits (PHP 7.1.0-dev):

    $ dd if=/dev/zero of=/tmp/huge bs=1048576 count=2050
    $ php -r 'var_dump(lstat("/tmp/huge"));'
    --> Warning: lstat(): Lstat failed for /tmp/huge in Command line code on line 1

Window not tested. PHP 64-bits not tested.
To Top