file_get_contents

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7)

file_get_contentsOdczytuje cały plik i zwraca łańcuch znaków

Opis

file_get_contents ( string $nazwa_pliku [, bool $use_include_path = false [, resource $kontekst [, int $offset = 0 [, int $maksymalna_dlugosc ]]]] ) : string

Ta funkcja jest stosunkowo podobna do file(), z tą różnicą, że file_get_contents() zwraca zawartość pliku jako string, rozpoczynając od miejsca określonego w argumencie offset, aż do maksymalna_dlugosc. W przypadku niepowodzenia file_get_contents() zwróci FALSE.

file_get_contents() jest zalecaną metodą do odczytania całej zawartości pliku jako łańcuch znaków. Korzysta ona z zaawansowanych technik zarządzania pamięci (zależnych od systemu), aby zapewnić wysoką wydajność.

Informacja:

Jeżeli jest potrzeba przekazania do funkcji URI ze znakami specjalnymi, takimi jak spacje, należy zakodować adres przy użyciu urlencode().

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do otwieranego pliku.

use_include_path

Informacja:

Od PHP 5 można skorzystać ze stałej FILE_USE_INCLUDE_PATH aby aktywować szukanie w include path.

kontekst

Właściwy zasób kontekstu utworzony z pomocą funkcji stream_context_create(). Jeżeli nie ma konieczności stosowania własnego kontekstu, można pominąć ten parametr podając NULL.

offset

Określa offset, od którego ma rozpocząć się czytanie w pliku. Ujemne offsety liczą od końca strumienia danych.

Szukanie (offset) nie jest możliwe dla plików zdalnych. Próby szukania podejmowane na zdalnych plikach mogą działać z małymi offsetami, ale jest to nieprzewidywalne, bo opiera swoje działanie na buforowanym strumieniu danych.

maksymalna_dlugosc

Maksymalna długść danych do odczytania. Domyślnie, funkcja będzie czytać do samego końca pliku. Należy zauważyć że ten parametr jest stosowany do strumienia przetwarzanego przez filtry.

Zwracane wartości

Funkcja zwraca odczytane dane lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić Boolean FALSE, ale może też zwrócić wartość innego typu niż Boolean, która oznacza wartość FALSE. Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z rozdziałem Typy logiczne. Można używać operatora === do testowania zwracanych wartości przez tę funkcję.

Błędy/Wyjątki

Błąd o poziomie E_WARNING występuje gdy plik określony jako nazwa_pliku nie zostanie znaleziony, maksymalna_dlugosc jest mniejsza od zera lub jeśli szukanie do określonego offsetu nie powiedzie się.

Przykłady

Przykład #1 Pobranie wynikowego HTML strony internetowej

<?php
$homepage 
file_get_contents('http://www.example.com/');
echo 
$homepage;
?>

Przykład #2 Szukanie w obrębie include_path

<?php
// <= PHP 5
$file file_get_contents('./people.txt'true);
// > PHP 5
$file file_get_contents('./people.txt'FILE_USE_INCLUDE_PATH);
?>

Przykład #3 Odczytywanie części pliku

<?php
// Odczytaj 14 znaków poczynając od 21
$section file_get_contents('./people.txt'NULLNULL2014);
var_dump($section);
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

string(14) "lle Bjori Ro" 

Przykład #4 Użycie kontekstów

<?php
// Utwórz strumień
$opts = array(
  
'http'=>array(
    
'method'=>"GET",
    
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
              
"Cookie: foo=bar\r\n"
  
)
);

$context stream_context_create($opts);

// Pobiera podany URL korzystając z nagłówków HTTP podanych powyżej
$file file_get_contents('http://www.example.com/'false$context);
?>

Rejestr zmian

Wersja Opis
7.1.0 Dodano wsparcie dla ujemnych offsetów.
5.1.0 Dodano parametry offset i maksymalna_dlugosc.

Notatki

Informacja: Tę funkcję można stosować dla danych binarnych.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Ostrzeżenie

Nawiązując połączenie przez SSL, serwer Microsoft IIS narusza reguły protokołu przez zamknięcie połączenia bez wysłania wskaźnika close_notify. Po przesłaniu całości danych PHP zgłosi to jako "SSL: Fatal Protocol Error". Aby obejść ten błąd, wystarczy obniżyć poziom raportowania błędów error_reporting, tak aby nie były wyświetlane ostrzeżenia. PHP sam wykrywa błąd serwera IIS przy otwieraniu strumienia https:// i za pomocą nakładki i pomijają ostrzeżenia. Używając funkcji fsockopen() do otwarcia gniazda ssl:// programista sam musi zadbać o wyłączenie ostrzeżeń.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 37 notes

up
73
joachimb at gmail dot com
13 years ago
Setting the timeout properly without messing with ini values:

<?php
$ctx
= stream_context_create(array(
   
'http' => array(
       
'timeout' => 1
       
)
    )
);
file_get_contents("http://example.com/", 0, $ctx);
?>
up
57
Bart Friederichs
9 years ago
file_get_contents can do a POST, create a context for that first:

$opts = array('http' =>
  array(
    'method'  => 'POST',
    'header'  => "Content-Type: text/xml\r\n".
      "Authorization: Basic ".base64_encode("$https_user:$https_password")."\r\n",
    'content' => $body,
    'timeout' => 60
  )
);
                       
$context  = stream_context_create($opts);
$url = 'https://'.$https_server;
$result = file_get_contents($url, false, $context, -1, 40000);
up
38
Stas Trefilov, OpteamIS
10 years ago
here is another (maybe the easiest) way of doing POST http requests from php using its built-in capabilities. feel free to add the headers you need (notably the Host: header) to further customize the request.

note: this method does not allow file uploads. if you want to upload a file with your request you will need to modify the context parameters to provide multipart/form-data encoding (check out http://www.php.net/manual/en/context.http.php ) and build the $data_url following the guidelines on http://www.w3.org/TR/html401/interact/forms.html#h-17.13.4.2

<?php
/**
make an http POST request and return the response content and headers
@param string $url    url of the requested script
@param array $data    hash array of request variables
@return returns a hash array with response content and headers in the following form:
    array ('content'=>'<html></html>'
        , 'headers'=>array ('HTTP/1.1 200 OK', 'Connection: close', ...)
        )
*/
function http_post ($url, $data)
{
   
$data_url = http_build_query ($data);
   
$data_len = strlen ($data_url);

    return array (
'content'=>file_get_contents ($url, false, stream_context_create (array ('http'=>array ('method'=>'POST'
           
, 'header'=>"Connection: close\r\nContent-Length: $data_len\r\n"
           
, 'content'=>$data_url
           
))))
        ,
'headers'=>$http_response_header
       
);
}
?>
up
30
colnector bla-at_bla colnect.com
12 years ago
A UTF-8 issue I've encountered is that of reading a URL with a non-UTF-8 encoding that is later displayed improperly since file_get_contents() related to it as UTF-8. This small function should show you how to address this issue:

<?php
function file_get_contents_utf8($fn) {
    
$content = file_get_contents($fn);
      return
mb_convert_encoding($content, 'UTF-8',
         
mb_detect_encoding($content, 'UTF-8, ISO-8859-1', true));
}
?>
up
14
lesssugar
4 years ago
Keep in mind that if you use a URL as the filename attribute, and the external resource is not reachable, the function will not return FALSE but instead an exception will be thrown.

So, in this case, instead of doing this:

$content = file_get_contents('https://en.wikipedia.org/wiki/Cat#/media/File:Large_Siamese_cat_tosses_a_mouse.jpg');

if ($content === false) {
    // Handle the error
}

Do this:

try {
    $content = file_get_contents('https://en.wikipedia.org/wiki/Cat#/media/File:Large_Siamese_cat_tosses_a_mouse.jpg');

    if ($content === false) {
        // Handle the error
    }
} catch (Exception $e) {
    // Handle exception
}
up
13
forestrf at gmail dot com
7 years ago
It is important to write the method in capital letters like "GET" or "POST" and not "get" or "post". Some servers can respond a 400 error if you do not use caps in the method.
up
17
francois hill
13 years ago
Seems file looks for the file inside the current working (executing) directory before looking in the include path, even with the FILE_USE_INCLUDE_PATH flag specified.

Same behavior as include actually.

By the way I feel the doc is not entirely clear on the exact order of inclusion (see include). It seems to say the include_path is the first location to be searched, but I have come across at least one case where the directory containing the file including was actually the first to be searched.

Drat.
up
4
chris at ocproducts dot com
4 years ago
file_get_contents does not normally respect PHP's flock locking, i.e. advisory locking.

You can workaround this with some extra code to request a shared lock, like...

<?php
$tmp
= fopen($path, 'rb');
@
flock($tmp, LOCK_SH);
$contents = file_get_contents($path);
@
flock($tmp, LOCK_UN);
fclose($tmp);
?>
up
10
volkan-k at users dot sourceforge dot net
8 years ago
If you are using file_get_contents() function to retrieve HTTP url and printing HTTP content, you can also send original content-type header using $http_response_header and header() function;

<?php

foreach ($http_response_header as $value) {
    if (
preg_match('/^Content-Type:/i', $value)) {
       
// Successful match
       
header($value,false);
    }
}

?>
up
10
eric at midkotasolutions dot com
10 years ago
At least as of PHP 5.3, file_get_contents no longer uses memory mapping.

See comments on this bug report:

http://bugs.php.net/bug.php?id=52802
up
11
bearachute at gmail dot com
13 years ago
If you're having problems with binary and hex data:

I had a problem when trying to read information from a ttf, which is primarily hex data. A binary-safe file read automatically replaces byte values with their corresponding ASCII characters, so I thought that I could use the binary string when I needed readable ASCII strings, and bin2hex() when I needed hex strings.

However, this became a problem when I tried to pass those ASCII strings into other functions (namely gd functions). var_dump showed that a 5-character string contained 10 characters, but they weren't visible. A binary-to-"normal" string conversion function didn't seem to exist and I didn't want to have to convert every single character in hex using chr().

I used unpack with "c*" as the format flag to see what was going on, and found that every other character was null data (ordinal 0). To solve it, I just did

str_replace(chr(0), "", $string);

which did the trick.

This took forever to figure out so I hope this helps people reading from hex data!
up
9
Anonymous
10 years ago
The offset is 0 based.  Setting it to 1 will skip the first character of the stream.
up
8
3n1gm4 [at] gmail [dot] com
13 years ago
This is a nice and simple substitute to get_file_contents() using curl, it returns FALSE if $contents is empty.

<?php
function curl_get_file_contents($URL)
    {
       
$c = curl_init();
       
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
       
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, $URL);
       
$contents = curl_exec($c);
       
curl_close($c);

        if (
$contents) return $contents;
            else return
FALSE;
    }
?>

Hope this help, if there is something wrong or something you don't understand let me know :)
up
7
rutger at webjin dot nl
11 years ago
Sometimes you might get an error opening an http URL.
even though you have set "allow_url_fopen = On" in php.ini

For me the the solution was to also set "user_agent" to something.
up
0
koalay at gmail dot com
2 years ago
A simple way to parse side effect array $http_response_header into a better assoc format.

<?php

/**
* http_parse_response_header()
*   Parse $http_response_header produced by file_get_contents().
*
* @param array $header
*   Supposed $http_response_header or array alike.
* @param array
*   Assoc array of the parsed version.
*/
function http_parse_response_header($header) {
  if (empty(
$header)) return []; // return empty array
  // parse status line
 
$status_line = array_shift($header);
  if (!
preg_match('/^(\w+)\/(\d+\.\d+) (\d+) (.+?)$/', $status_line, $matches))
    throw new
Exception("misformat status line: {$status_line}");
  return [
   
'PROTOCOL' => $matches[1],
   
'PROTOCOL_VERSION' => $matches[2],
   
'STATUS_CODE' => $matches[3],
   
'STATUS' => $matches[4],
  ] +
array_reduce($header, function ($carry, $line) {
   
// parse content line
   
list($key, $value) = explode(':', $line, 2);
    if (!isset(
$carry[$key])) {
     
$carry[$key] = trim($value);
    } else {
     
$carry[$key] .= "\n" . trim($value);
    }
    return
$carry;
  }, []);
}

?>

Also added to Github Gist:
https://gist.github.com/yookoala/017f056c34a169514fbf0cd7cc5b2e78
up
3
andrew at 21cv dot co dot uk
8 years ago
Negative offsets don't work as you might expect (like in http://php.net/substr for example)

So
<?php echo file_get_contents(__FILE__, false, null, -10) ?>
does the same as
<?php echo file_get_contents(__FILE__, false, null, 0) ?>

To get the last 10 characters of a file, you need to use
<?php echo file_get_contents (__FILE__, false, null, (filesize (__FILE__) - 10)) ?>
up
3
Yoga Wibowo Aji
10 years ago
read text per line and convert to array

for example, the input file is input.txt
the input file containt text below

one
two
three
four
five

++++++++++++++++++++++++++

read value per line

<?php
$data
= file_get_contents("input.txt"); //read the file
$convert = explode("\n", $data); //create array separate by new line

for ($i=0;$i<count($convert);$i++) 
{
    echo
$convert[$i].', '; //write value by index
}
?>

++++++++++++++++++++++++++

Output :

one, two, three, four, five,
up
3
richard dot quadling at bandvulc dot co dot uk
15 years ago
If, like me, you are on a Microsoft network with ISA server and require NTLM authentication, certain applications will not get out of the network. SETI@Home Classic and PHP are just 2 of them.

The workaround is fairly simple.

First you need to use an NTLM Authentication Proxy Server. There is one written in Python and is available from http://apserver.sourceforge.net/. You will need Python from http://www.python.org/.

Both sites include excellent documentation.

Python works a bit like PHP. Human readable code is handled without having to produce a compiled version. You DO have the opportunity of compiling the code (from a .py file to a .pyc file).

Once compiled, I installed this as a service (instsrv and srvany - parts of the Windows Resource Kit), so when the server is turned on (not logged in), the Python based NTLM Authentication Proxy Server is running.

Then, and here is the bit I'm really interested in, you need to tell PHP you intend to route http/ftp requests through the NTLM APS.

To do this, you use contexts.

Here is an example.

<?php

// Define a context for HTTP.
$aContext = array(
   
'http' => array(
       
'proxy' => 'tcp://127.0.0.1:8080', // This needs to be the server and the port of the NTLM Authentication Proxy Server.
       
'request_fulluri' => True,
        ),
    );
$cxContext = stream_context_create($aContext);

// Now all file stream functions can use this context.

$sFile = file_get_contents("http://www.php.net", False, $cxContext);

echo
$sFile;
?>

Hopefully this helps SOMEONE!!!
up
-4
KrisWebDev
10 years ago
If your file_get_contents freezes during several seconds, here is maybe your answer:

Beware that the default keepalive timeout of Apache 2.0 httpd is 15 seconds. This is true for HTTP/1.1 connections, which is not the default behavior of file_get_contents but you can force it, especially if you are trying to act as a web browser. I don't know if this is also the case for HTTP/1.0 connections.

Forcing the server to close the connection would make you gain those 15 seconds in your script:

<?php
$context
= stream_context_create(array('http' => array('header'=>'Connection: close')));
$content = file_get_contents("http://www.example.com/test.html");
?>

Another way of resolving slowness issues is to use cURL or fsockopen. Bear in mind that contrary to the behavior of web browsers, file_get_contents doesn't return the result when the web page is fully downloaded (i.e. HTTP payload length = value of the response HTTP "Content-Length" header) but when the TCP connection is closed.
I hope this behavior will change in future releases of PHP.
This has been experienced with PHP 5.3.3.
up
-2
siegfri3d at gmail dot com
14 years ago
Use the previous example if you want to request the server for a special part of the content, IF and only if the server accepts the method.
If you want a simple example to ask the server for all the content, but only save a portion of it, do it this way:
<?php
$content
=file_get_contents("http://www.google.com",FALSE,NULL,0,20);
echo
$content;
?>

This will echo the 20 first bytes of the google.com source code.
up
-6
vlad dot wing at gmail dot com
11 years ago
If you want to check if the function returned error, in case of a HTTP request an, it's not sufficient to test it against false. It may happen the return for that HTTP request was empty. In this case it's better to check if the return value is a bool.

<?php
$result
=file_get_contents("http://www.example.com");
if (
$result === false)
{
   
// treat error
} else {
   
// handle good case
}
?>

[EDIT BY thiago: Has enhacements from an anonymous user]
up
-7
fibrefox at dynamicfiles dot de
9 years ago
If you want to insert tracking-scripts into your shopping-system, some scripts doesn't support intelligent detection of HTTPS, so i made a script i put on the server that rewrites 'http' to 'https' in the script, assuming everything has to be UTF-8 encoded (as a fallback it makes a redirect).

It is important that the HTTPS-source DOES exist!

<?php

function file_get_contents_utf8($fn) {
   
$opts = array(
       
'http' => array(
           
'method'=>"GET",
           
'header'=>"Content-Type: text/html; charset=utf-8"
       
)
    );

   
$context = stream_context_create($opts);
   
$result = @file_get_contents($fn,false,$context);
    return
$result;
}
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
$tPath = "URL YOU WANT TO MODIFY";
$result = file_get_contents_utf8("http://".$tPath);

if(
$result == false){
   
header("Location: https://".$tPath); // fallback
   
exit();
}
else{
    echo
mb_ereg_replace("http","https",$result);
}
?>
up
-6
luby dot pl at gmail dot com
7 years ago
The funniest thing there is that seeking on non local files may, or may not work. This is unpredictable, and thus should throw rather than doing some magical stuff.
Also trying to read non local file which doesn't exists results in FALSE returned and no single warning emitted.
up
-1
alexander dot schreiner at mail dot de
2 years ago
You don't want to use file_get_contents for web crawling
use curl:  http://php.net/manual/en/book.curl.php
up
-9
slymak at gmail dot com
10 years ago
If working file is bigger than 64kb and you getting deadlock. Your buffer is overflow. Here are two way how to avoid that.
1) use temporary file for descriptor
<?php
  $descriptorspec
= array(
  
0 => array("file", "/tmp/ens/a.ens","r"),  // stdin is a pipe that the child will read from
  
1 => array("file", "/tmp/ens/a.html","w"),  // stdout is a pipe that the child will write to
  
2 => array("file", "/tmp/ens/error-output.txt", "a") // stderr is a file to write to
 
);
?>

2) inline read using stream_set_blocking. PHP doesn't proper handle last part of file.
<?php
  $READ_LEN
= 64*1024;
 
$MAX_BUF_LEN = 2*$READ_LEN;

 
$url = "http://some.domain.com:5984/".$db."/".$member."/contents";
 
$src = fopen($url,"r");

 
$cwd = '/tmp';
 
$cmd['enscript'] = "/usr/bin/enscript";
 
$cmd['enscript-options'] = " -q --language=html --color -Ejcl -o -";
 
$descriptorspec = array(
   
0 => array("pipe", "r"),  // stdin is a pipe that the child will read from
   
1 => array("pipe", "w")   // stdout is a pipe that the child will write to
 
);

 
$ph=proc_open($cmd['enscript']." ".$cmd['enscript-options'],$descriptorspec,$pipes,$cwd);

 
stream_set_blocking($src,0);
 
stream_set_blocking($pipes[0],0);
 
stream_set_blocking($pipes[1],0);

 
$CMD_OUT_OPEN = TRUE; $k = 0;
  while (!
feof($pipes[1]) || !feof($src) || $k > 0) {
    if (!
feof($src) && $k+$READ_LEN <= $MAX_BUF_LEN) {
     
$input .= fread($src,$READ_LEN);
     
$k = strlen($input);
    }
    if (
$k > 0) {
     
$l = fwrite($pipes[0],$input);
     
$k -= $l;
     
$input = substr($input,$l);
    }
    if (
$CMD_OUT_OPEN && $k == 0 && feof($src)) {
     
fclose($pipes[0]);
     
$CMD_OUT_OPEN = FALSE;
    }
   
$output = fread($pipes[1],$READ_LEN);
   
$outputn = str_replace("<H1>(stdin)</H1>","",$output);
        echo
$outputn;
  }

 
fclose($pipes[1]);

 
$return_value = proc_close($ph);
?>
up
-7
Greg Ambrose (greg at catalina-it dot com dot au)
14 years ago
[Editors note: As of PHP 5.2.1 you can specify `timeout` context option and pass the context to file_get_contents()]

The only way I could get get_file_contents() to wait for a very slow http request was to set the socket timeout as follows.

ini_set('default_socket_timeout',    120);   
$a = file_get_contents("http://abcxyz.com");

Other times like execution time and input time had no effect.
up
-13
dustin at dumontproject dot com-spam sux
8 years ago
For those who use file_get_contents for JSON or other RESTful services - like my architecture did for a big site - this will probably help a lot.

We struggled with having the site using get urls that would go through our load balancer instead of hitting the local server.

What we did was load this function through a local url and set the Host: header for our virtualhost entries on the site we wanted to laod.

This code solved our issue:
<?php

//set the header context stream for virtualhost lookup
$context = stream_context_create(array('http' => array('header' => 'Host: www.VIRTUALHOSTDOMAIN.com')));

//use a localhost url or alternatively 127.0.0.1 ip
$url = 'http://localhost/rest-service/?get-user&id=######';

//fetch the data through webserver using the Host http header we set
$data = json_decode(file_get_contents($url, 0, $context));

//verify you have your data
var_dump($data);

?>
up
-16
pperegrina
9 years ago
For those having this problem when trying to get_file_contents(url):

Warning: file_get_contents(url): failed to open stream: HTTP request failed!  in xx on line yy

If you are behind a SonicWall firewall, read this:
https://bugs.php.net/bug.php?id=40197
(this little line: uncheck a box in the internal settings of the firewall labled "Enforce Host Tag Search with for CFS")

Apparently by default SonicWall blocks any HTTP request without a "Host:" header, which is the case in the PHP get_file_contents(url) implementation.

This is why, if you try to get the same URL from the same machine with cURL our wget, it works.

I hope this will be useful to someone, it took me hours to find out :)
up
-17
werdnanoslen at gmail dot com
8 years ago
This is an easy way to trigger scripts by listening for POSTs. I simply point a service's webhook url to the script, which file_get_contents("php://input"), cast to an array, and then simplexml_load_string() to parse it and use one of the keys' data as the parameter for my script.
up
-14
php [spat] hm2k.org
13 years ago
I decided to make a similar function to this, called file_post_contents, it uses POST instead of GET to call, kinda handy...

<?php
function file_post_contents($url,$headers=false) {
   
$url = parse_url($url);

    if (!isset(
$url['port'])) {
      if (
$url['scheme'] == 'http') { $url['port']=80; }
      elseif (
$url['scheme'] == 'https') { $url['port']=443; }
    }
   
$url['query']=isset($url['query'])?$url['query']:'';

   
$url['protocol']=$url['scheme'].'://';
   
$eol="\r\n";

   
$headers "POST ".$url['protocol'].$url['host'].$url['path']." HTTP/1.0".$eol.
               
"Host: ".$url['host'].$eol.
               
"Referer: ".$url['protocol'].$url['host'].$url['path'].$eol.
               
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded".$eol.
               
"Content-Length: ".strlen($url['query']).$eol.
               
$eol.$url['query'];
   
$fp = fsockopen($url['host'], $url['port'], $errno, $errstr, 30);
    if(
$fp) {
     
fputs($fp, $headers);
     
$result = '';
      while(!
feof($fp)) { $result .= fgets($fp, 128); }
     
fclose($fp);
      if (!
$headers) {
       
//removes headers
       
$pattern="/^.*\r\n\r\n/s";
       
$result=preg_replace($pattern,'',$result);
      }
      return
$result;
    }
}
?>
up
-19
contact at webapp dot fr
10 years ago
When using a URI with a login / password (HTTP or FTP, for an example), you may need to urlencode the password if it contains special characters.
Do not urlencode the whole URI, just the password.

Don't do :
urlencode('ftp://login:mdp%?special@host/dir/file')

Do :
'ftp://login:' . urlencode('mdp%?special') . '@host/dir/file';

Might seem obvious, but is worth noting.
up
-22
corey at effim dot com
11 years ago
In my dev environment with a relatively low-speed drive (standard SATA 7200RPM) reading a 25MB zip file in 10 times...

<?php

$data
= `cat /tmp/test.zip`;
// 1.05 seconds

$fh = fopen('/tmp/test.zip', 'r');
$data = fread($fh, filesize('/tmp/test.zip'));
fclose($fh);
// 1.31 seconds

$data = file_get_contents('/tmp/test.zip');
// 1.33 seconds

?>

However, on a 21k text file running 100 iterations...

<?php

$data
= `cat /tmp/test.txt`;
// 1.98 seconds

$fh = fopen('/tmp/test.txt', 'r');
$data = fread($fh, filesize('/tmp/test.txt'));
fclose($fh);
// 0.00082 seconds

$data = file_get_contents('/tmp/test.txt');
// 0.0069 seconds

?>

Despite the comment about file_get_contents being faster do to memory mapping, file_get_contents is slowest in both of the above examples. If you need the best performance out of your production box, you might want to throw together a script to check out which method is fastest for what size files on that particular machine, then optimize your code to check the file size and use the appropriate function for it.
up
-26
godwraith01 at yahoo dot com
9 years ago
I experienced a problem in using hostnames instead straight IP with some server destinations.

If i use file_get_contents("www.jbossServer.example/app1",...)
i will get an 'Invalid hostname' from the server i'm calling.

This is because file_get_contents probably will rewrite your request after getting the IP, obtaining the same thing as :
file_get_contents("xxx.yyy.www.zzz/app1",...)

And you know that many servers will deny you access if you go through IP addressing in the request.

With cURL this problem doesn't exists. It resolves the hostname leaving the request as you set it, so the server is not rude in response.
up
-24
fcicqbbs at gmail dot com
14 years ago
the bug #36857 was fixed.
http://bugs.php.net/36857

Now you may use this code,to fetch the partial content like this:
<?php
$context
=array('http' => array ('header'=> 'Range: bytes=1024-', ),);
$xcontext = stream_context_create($context);
$str=file_get_contents("http://www.fcicq.net/wp/",FALSE,$xcontext);
?>
that's all.
up
-27
ken at wetken dot net
11 years ago
On Centos 5, and maybe other Red Hat based systems, any attempt to use file_get_contents to access a URL on an http  port other than 80 (e.g. "http://www.example.com:8040/page") may fail with a permissions violation (error 13) unless the box you are running php on has its seLinux set to 'permissive' not 'enforcing' . Otherwise the request doesn't even get out of the box, i.e. the permissions violation is generated locally by seLinux.
up
-28
aidan at php dot net
16 years ago
This functionality is now implemented in the PEAR package PHP_Compat.

More information about using this function without upgrading your version of PHP can be found on the below link:

http://pear.php.net/package/PHP_Compat
up
-69
leomac at inbox dot ru
8 years ago
Reading all script input is simple task with file_get_contents, but it depends on what SAPI is being used.

Only in Apache, not in CLI:
<?php
  $input
= file_get_contents("php://input");
?>

Only in CLI, not in Apache:
<?php
  $input
= file_get_contents("php://stdin");
?>

In Apache php://stdin will be empty, in CLI php://input will be empyt instead with no error indication.
To Top