file_put_contents

(PHP 5, PHP 7)

file_put_contentsZapisuje łańcuch znaków do pliku

Opis

file_put_contents ( string $nazwa_pliku , mixed $dane [, int $flagi = 0 [, resource $kontekst ]] ) : int

Ta funkcja działa identycznie jak kolejne wywołanie fopen(), fwrite() i fclose(), aby zapisać dane do pliku.

Jeżeli nazwa_pliku nie istnieje, plik jest tworzony. W przeciwnym wypadku plik jest nadpisywany, dopóki nie ustawiono flagi FILE_APPEND.

Parametry

nazwa_pliku

Ścieżka do pliku, w którym zapisać dane.

dane

Dane do zapisania. Może być typu string, array lub stream.

Jeżeli dane są typu stream, pozostały bufor tego strumienia będzie skopiowany do określonego pliku. Jest to adekwatne do użycia stream_copy_to_stream().

W parametrze dane można podać jednowymiarową tablicę. Jest do adekwatne do użycia kodu file_put_contents($filename, implode('', $array)).

flagi

Wartość parametru flagi może być dowolną kombinacją następujących flag połączonych przez binarny operator OR (|).

Dostępne flagi
Flaga Opis
FILE_USE_INCLUDE_PATH Szuka nazwa_pliku w katalogu dołączania. Zobacz include_path, aby uzyskać więcej informacji.
FILE_APPEND Jeżeli nazwa_pliku już istnieje, dane zostaną dopisane do pliku, zamiast go nadpisywać.
LOCK_EX Funkcja nabywa wyłączną blokadę na pliku podczas zapisu do niego. Innymi słowy, wywołanie flock() występuje pomiędzy wywołaniem fopen() a fwrite(). Nie jest to identyczne z wywołaniem funkcji fopen() w trybie "x".

kontekst

Poprawny zasób kontekstu utworzony przy użyciu stream_context_create().

Zwracane wartości

Funkcja zwraca ilość bajtów zapisanych do pliku lub FALSE w wypadku niepowodzenia.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić Boolean FALSE, ale może też zwrócić wartość innego typu niż Boolean, która oznacza wartość FALSE. Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z rozdziałem Typy logiczne. Można używać operatora === do testowania zwracanych wartości przez tę funkcję.

Przykłady

Przykład #1 Prosty przykład użycia

<?php
$file 
'people.txt';
// Otwórz plik, aby pobrać istniejącą zawartość
$current file_get_contents($file);
// Dopisz nową osobę do pliku
$current .= "John Smith\n";
// Zapisz zawartość z powrotem do pliku
file_put_contents($file$current);
?>

Przykład #2 Używanie flag

<?php
$file 
'people.txt';
// Nowa osoba do dodania do pliku
$person "John Smith\n";
// Zapisz zawartość do pliku 
// używając flagi FILE_APPEND, aby dopisać zawartość na koniec pliku
// i flagi LOCK_EX, aby zapobiec równoczesnemu zapisowi do tego pliku przez kogoś innego
file_put_contents($file$personFILE_APPEND LOCK_EX);
?>

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.1.0 Dodano wsparcie dla LOCK_EX i możliwość przekazania zasobu strumienia do parametru dane

Notatki

Informacja: Tę funkcję można stosować dla danych binarnych.

Wskazówka

Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 35 notes

up
6
maksam07 at gmail dot com
1 year ago
A slightly simplified version of the method: http://php.net/manual/ru/function.file-put-contents.php#84180

<?php
function file_force_contents( $fullPath, $contents, $flags = 0 ){
   
$parts = explode( '/', $fullPath );
   
array_pop( $parts );
   
$dir = implode( '/', $parts );
   
    if( !
is_dir( $dir ) )
       
mkdir( $dir, 0777, true );
   
   
file_put_contents( $fullPath, $contents, $flags );
}

file_force_contents( ROOT.'/newpath/file.txt', 'message', LOCK_EX );
?>
up
105
TrentTompkins at gmail dot com
12 years ago
File put contents fails if you try to put a file in a directory that doesn't exist. This creates the directory.

<?php
   
function file_force_contents($dir, $contents){
       
$parts = explode('/', $dir);
       
$file = array_pop($parts);
       
$dir = '';
        foreach(
$parts as $part)
            if(!
is_dir($dir .= "/$part")) mkdir($dir);
       
file_put_contents("$dir/$file", $contents);
    }
?>
up
37
justin dot carlson at gmail dot com
9 years ago
It should be obvious that this should only be used if you're making one write, if you are writing multiple times to the same file you should handle it yourself with fopen and fwrite, the fclose when you are done writing.

Benchmark below:

file_put_contents() for 1,000,000 writes - average of 3 benchmarks:

real 0m3.932s
user 0m2.487s
sys 0m1.437s

fopen() fwrite() for 1,000,000 writes, fclose() -  average of 3 benchmarks:

real 0m2.265s
user 0m1.819s
sys 0m0.445s
up
27
deqode at felosity dot nl
11 years ago
Please note that when saving using an FTP host, an additional stream context must be passed through telling PHP to overwrite the file.

<?php
/* set the FTP hostname */
$user = "test";
$pass = "myFTP";
$host = "example.com";
$file = "test.txt";
$hostname = $user . ":" . $pass . "@" . $host . "/" . $file;

/* the file content */
$content = "this is just a test.";

/* create a stream context telling PHP to overwrite the file */
$options = array('ftp' => array('overwrite' => true));
$stream = stream_context_create($options);

/* and finally, put the contents */
file_put_contents($hostname, $content, 0, $stream);
?>
up
8
error at example dot com
10 years ago
It's worth noting that you must make sure to use the correct path when working with this function. I was using it to help with logging in an error handler and sometimes it would work - while other times it wouldn't. In the end it was because sometimes it was called from different paths resulting in a failure to write to the log file.

__DIR__ is your friend.
up
10
chris at ocportal dot com
7 years ago
It's important to understand that LOCK_EX will not prevent reading the file unless you also explicitly acquire a read lock (shared locked) with the PHP 'flock' function.

i.e. in concurrent scenarios file_get_contents may return empty if you don't wrap it like this:

<?php
$myfile
=fopen('test.txt','rt');
flock($myfile,LOCK_SH);
$read=file_get_contents('test.txt');
fclose($myfile);
?>

If you have code that does a file_get_contents on a file, changes the string, then re-saves using file_put_contents, you better be sure to do this correctly or your file will randomly wipe itself out.
up
7
Anonymous
3 years ago
Make sure not to corrupt anything in case of failure.

<?php

function file_put_contents_atomically($filename, $data, $flags = 0, $context = null) {
    if (
file_put_contents($filename."~", $data, $flags, $context) === strlen($contents)) {
        return
rename($filename."~",$filename,$context);
    }

    @
unlink($filename."~", $context);
    return
FALSE;
}

?>
up
7
aidan at php dot net
16 years ago
This functionality is now implemented in the PEAR package PHP_Compat.

More information about using this function without upgrading your version of PHP can be found on the below link:

http://pear.php.net/package/PHP_Compat
up
7
Brandon Lockaby
9 years ago
Calling file_put_contents within a destructor will cause the file to be written in SERVER_ROOT...
up
3
gurjindersingh at SPAM dot hotmail dot com
6 years ago
File put contents fails if you try to put a file in a directory that doesn't exist. This function creates the directory.

i have updated code of "TrentTompkins at gmail dot com". thanks
<?php
/**
* @param string $filename <p>file name including folder.
* example :: /path/to/file/filename.ext or filename.ext</p>
* @param string $data <p> The data to write.
* </p>
* @param int $flags same flags used for file_put_contents.
* more info: http://php.net/manual/en/function.file-put-contents.php
* @return bool <b>TRUE</b> file created succesfully <br> <b>FALSE</b> failed to create file.
*/
function file_force_contents($filename, $data, $flags = 0){
    if(!
is_dir(dirname($filename)))
       
mkdir(dirname($filename).'/', 0777, TRUE);
    return
file_put_contents($filename, $data,$flags);
}
// usage

file_force_contents('test1.txt','test1 content');  // test1.txt created

file_force_contents('test2/test2.txt','test2 content');
// test2/test2.txt created "test2" folder. 

file_force_contents('~/test3/test3.txt','test3 content');
// /path/to/user/directory/test3/test3.txt created "test3" folder in user directory (check on linux "ll ~/ | grep test3"). 
?>
up
3
vahkos at mail dot ru
9 years ago
file_put_contents does not issue an error message if file name is incorrect(for example has improper symbols on the end of it /n,/t)
that is why use trim() for file name.
$name=trim($name);
file_put_contents($name,$content);
up
1
vaneatona at gmail dot com
3 years ago
I'm updating a function that was posted, as it would fail if there was no directory. It also returns the final value so you can determine if the actual file was written.

    public static function file_force_contents($dir, $contents){
        $parts = explode('/', $dir);
        $file = array_pop($parts);
        $dir = '';

        foreach($parts as $part) {
            if (! is_dir($dir .= "{$part}/")) mkdir($dir);
        }

        return file_put_contents("{$dir}{$file}", $contents);
    }
up
2
egingell at sisna dot com
14 years ago
In reply to the previous note:

If you want to emulate this function in PHP4, you need to return the bytes written as well as support for arrays, flags.

I can only figure out the FILE_APPEND flag and array support. If I could figure out "resource context" and the other flags, I would include those too.

<?

define('FILE_APPEND', 1);
function file_put_contents($n, $d, $flag = false) {
    $mode = ($flag == FILE_APPEND || strtoupper($flag) == 'FILE_APPEND') ? 'a' : 'w';
    $f = @fopen($n, $mode);
    if ($f === false) {
        return 0;
    } else {
        if (is_array($d)) $d = implode($d);
        $bytes_written = fwrite($f, $d);
        fclose($f);
        return $bytes_written;
    }
}

?>
up
2
caiofior at gmail dot com
9 years ago
I had some troubles using file_put_contents with an absolute but no canonicalized path (eg. w:/htdocs/pri/../test/log.txt): on windows environment php was unable to create the file also using the realpath function .
I had to use fopen and frwite functions to write the data.
up
1
vilhar at hotmail dot com
4 years ago
This should also handle $filename from other than root and also $filename without path.

function file_force_contents($filename, $data, $per = 0755, $flags = 0) {
        $fn = "";
    if(substr($filename, 0, 1) === "/") $fn .= "/";
    $parts = explode("/", $filename);
        $file = array_pop($parts);
    
        foreach($parts as $part) {
            if(!is_dir($fn .= "$part")) mkdir($fn, $per, true);
        $fn .= "/";
    }

        file_put_contents($fn.$file, $data, $flags);  
}
up
2
ravianshmsr08 at gmail dot com
10 years ago
To upload file from your localhost to any FTP server.
pease note 'ftp_chdir' has been used instead of putting direct remote file path....in ftp_put ...remoth file should be only file name

<?php
$host
= '*****';
$usr = '*****';
$pwd = '**********';        
$local_file = './orderXML/order200.xml';
$ftp_path = 'order200.xml';
$conn_id = ftp_connect($host, 21) or die ("Cannot connect to host");     
ftp_pasv($resource, true);
ftp_login($conn_id, $usr, $pwd) or die("Cannot login");
// perform file upload
ftp_chdir($conn_id, '/public_html/abc/');
$upload = ftp_put($conn_id, $ftp_path, $local_file, FTP_ASCII);
if(
$upload) { $ftpsucc=1; } else { $ftpsucc=0; }
// check upload status:
print (!$upload) ? 'Cannot upload' : 'Upload complete';
print
"\n";
// close the FTP stream
ftp_close($conn_id);
?>
up
1
John Galt
11 years ago
I use file_put_contents() as a method of very simple hit counters. These are two different examples of extremely simple hit counters, put on one line of code, each.

Keep in mind that they're not all that efficient. You must have a file called counter.txt with the initial value of 0.

For a text hit counter:
<?php
$counter
= file_get_contents("counter.txt"); $counter++; file_put_contents("counter.txt", $counter); echo $counter;
?>

Or a graphic hit counter:
<?php
$counter
= file_get_contents("counter.txt"); $counter++; file_put_contents("counter.txt", $counter); for($i = 0; $i < strlen($counter); $i++) echo "<img src=\"counter/".substr($counter, $i, 1).".gif\" alt=\"".substr($counter, $i, 1)."\" />";
?>
up
0
daniel at garcianoriega dot com
2 years ago
I faced the problem of converting a downloaded csv file that had Windows-1252 encoding, so to convert it to UTF-8 this worked for me:

$from = 'Windows-1252';
$to = 'UTF-8';

$content = file_get_contents($this->path());

file_put_contents($this->path(), mb_convert_encoding($content, $to, $from));

where "$this->path()" has the path of the file... Using this the file is converted from Windows-1252 to UTF-8.

With this you can import it with mysqlimport with no problems.
up
0
briethings at gmail dot com
2 years ago
Here is a stupid pitfall I just fell into.
I think it may happen rather frequently, so I report it.

A common situation is that the $filename argument is built from two variables:
file_put_contents($path . $file, $content);

Say that $path = 'path/to' and $file = 'file.txt': you see that $path lacks its ending "/", so the resulting full path is 'path/tofile.txt'.

Then you look at 'path/to' and don't see any 'file.txt', although no warning or notice was thrown!
And may be (like for me :D) it'll take time before you realize that a bad 'tofile.txt' was created in the *parent* directory of the one where you were looking for your file.
up
1
Curtis
14 years ago
As to the previous user note, it would be wise to include that code within a conditional statement, as to prevent re-defining file_put_contents and the FILE_APPEND constant in PHP 5:

<?php
  
if ( !function_exists('file_put_contents') && !defined('FILE_APPEND') ) {
   ...
   }
?>

Also, if the file could not be accessed for writing, the function should return boolean false, not 0. An error is different from 0 bytes written, in this case.
up
1
wjsams at gmail dot com
11 years ago
file_put_contents() strips the last line ending

If you really want an extra line ending at the end of a file when writing with file_put_contents(), you must append an extra PHP_EOL to the end of the line as follows.

<?php
$a_str
= array("these","are","new","lines");
$contents = implode(PHP_EOL, $a_str);
$contents .= PHP_EOL . PHP_EOL;
file_put_contents("newfile.txt", $contents);
print(
"|$contents|");
?>

You can see that when you print $contents you get two extra line endings, but if you view the file newfile.txt, you only get one.
up
1
moura dot kadu at gmail dot com
9 years ago
I made ​​a ftp_put_contents function.

hope you enjoy.

<?php

function ftp_put_contents($fpc_path_and_name, $fpc_content) {
   
   
//Temporary folder in the server
   
$cfg_temp_folder = str_replace("//", "/", $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']."/_temp/");
   
   
//Link to FTP
   
$cfg_ftp_server = "ftp://ftp.com";
   
   
//FTP username
   
$cfg_user = "user";
   
   
//FTP password
   
$cfg_pass = "password";
   
   
//Document Root of FTP
   
$cfg_document_root = "DOCUMENT ROOT OF FTP";
   
   
//Link to the website
   
$cfg_site_link = "Link to the website";
   
   
//Check if conteins slash on the path of the file
   
$cotains_slash = strstr($fpc_path_and_name, "/");
   
   
//Get filename and paths
   
if ($cotains_slash) {
       
$fpc_path_and_name_array = explode("/", $fpc_path_and_name);
       
$fpc_file_name = end($fpc_path_and_name_array);
    }
    else {
       
$fpc_file_name = $fpc_path_and_name;
    }
   
   
//Create local temp dir
   
if (!file_exists($cfg_temp_folder)) {
        if (!
mkdir($cfg_temp_folder, 0777)) {
            echo
"Unable to generate a temporary folder on the local server - $cfg_temp_folder.<br />";
            die();
        }
    }
   
   
//Create local file in temp dir
   
if (!file_put_contents(str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name), $fpc_content)) {
        echo
"Unable to generate the file in the temporary location - ".str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name).".<br />";
        die();
    }

   
//Connection to the FTP Server
   
$fpc_ftp_conn = ftp_connect("$cfg_ftp_server");
   
   
//Check connection
   
if (!$fpc_ftp_conn) {
        echo
"Could not connect to server <b>$cfg_ftp_server</b>.<br />";
        die();
    }
    else {
       
       
// login
        // check username and password
       
if (!ftp_login($fpc_ftp_conn, "$cfg_user", "$cfg_pass")) {
            echo
"User or password.<br />";
            die();
        }
        else {
           
           
//Document Root
           
if (!ftp_chdir($fpc_ftp_conn, $cfg_document_root)) {
                echo
"Error to set Document Root.<br />";
                die();
            }
           
           
           
//Check if there are folders to create
           
if ($cotains_slash) {
               
               
//Check if have folders and is not just the file name
               
if (count($fpc_path_and_name_array) > 1) {
                   
                   
//Remove last array
                   
$fpc_remove_last_array = array_pop($fpc_path_and_name_array);
                   
                   
//Checks if there slashs on the path
                   
if (substr($fpc_path_and_name,0,1) == "/") {
                       
$fpc_remove_first_array = array_shift($fpc_path_and_name_array);
                    }
                   
                   
//Create each folder on ftp
                   
foreach ($fpc_path_and_name_array as $fpc_ftp_path) {
                        if (!@
ftp_chdir($fpc_ftp_conn, $fpc_ftp_path)) {
                            if (!
ftp_mkdir($fpc_ftp_conn, $fpc_ftp_path)) {
                                echo
"Error creating directory $fpc_ftp_path.<br />";
                            }
                            else {
                                if (!
ftp_chdir($fpc_ftp_conn, $fpc_ftp_path)) {
                                    echo
"Error go to the directory $fpc_ftp_path.<br />";
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
                else {
                   
                }
            }
           
           
//Check upload file
           
if (!ftp_put($fpc_ftp_conn, $fpc_file_name, str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name), FTP_ASCII)) {
                echo
"File upload <b>$fpc_path_and_name</b> failed!<br />";
                die();
            }
            else {
                if (!
unlink(str_replace("//", "/", $cfg_temp_folder.$fpc_file_name))) {
                    echo
"Error deleting temporary file.<br />";
                    die();
                }
                else {
                    echo
"File upload <a href='$cfg_site_link".str_replace("//", "/", "/$fpc_path_and_name")."'><b>$cfg_site_link".str_replace("//", "/", "/$fpc_path_and_name")."</a></b> successfully performed.<br />";
                }
            }
           
           
//Close connection to FTP server
           
ftp_close($fpc_ftp_conn);
        }
    }
}

#Sample

$content_file = "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">
<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">
<head>
<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />
<title>Title</title>
</head>
<body>
<p>Test</p>
</body>
</html>"
;

ftp_put_contents("test.php", $content_file);
?>
up
0
aabaev arroba gmail coma com
4 years ago
I suggest to expand file_force_contents() function of TrentTompkins at gmail dot com by adding verification if patch is like: "../foo/bar/file"

if (strpos($dir, "../") === 0)
    $dir = str_replace("..", substr(__DIR__, 0, strrpos(__DIR__, "/")), $dir);
up
0
kola_lola at hotmail dot com
12 years ago
I wrote this script implementing the file_put_contents() and file_get_contents() functions to be compatible with both php4.* and php 5.*. It is a PHP Command line interface script which searches and replaces a specific word recursively through all files in the supplied directory hierarchy.

Usage from a Linux command line: ./scriptname specifieddirectory searchString replaceString

#!/usr/bin/php
<?php
$argc
= $_SERVER['argc'];
$argv = $_SERVER['argv'];

if(
$argc != 4)
{
echo
"This command replaces a search string with a replacement string\n for the contents of all files in a directory hierachy\n";
echo
"command usage: $argv[0]  directory searchString replaceString\n";
echo
"\n";
exit;
}
?><?php
     
if (!function_exists('file_put_contents')) {
    function
file_put_contents($filename, $data) {
       
$f = @fopen($filename, 'w');
        if (!
$f) {
            return
false;
        } else {
           
$bytes = fwrite($f, $data);
           
fclose($f);
            return
$bytes;
        }
    }
}

function
get_file_contents($filename)

     
/* Returns the contents of file name passed

      */
     
{
      if (!
function_exists('file_get_contents'))
      {
     
$fhandle = fopen($filename, "r");
     
$fcontents = fread($fhandle, filesize($filename));
     
fclose($fhandle);
      }
      else
      {
     
$fcontents = file_get_contents($filename);
      }
      return
$fcontents;
      }
?><?php

function openFileSearchAndReplace($parentDirectory, $searchFor, $replaceWith)
{
//echo "debug here- line 1a\n";
//echo "$parentDirectory\n";
//echo "$searchFor\n";
//echo "$replaceWith\n";

if ($handle = opendir("$parentDirectory")) {
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if ((
$file != "." && $file != "..") && !is_dir($file)) {
         
chdir("$parentDirectory"); //to make sure you are always in right directory
         // echo "$file\n";
        
$holdcontents = file_get_contents($file);
        
$holdcontents2 = str_replace($searchFor, $replaceWith, $holdcontents);
        
file_put_contents($file, $holdcontents2);
        
// echo "debug here- line 1\n";
         // echo "$file\n";

       
}
        if(
is_dir($file) && ($file != "." && $file != ".."))
        {
       
$holdpwd = getcwd();
       
//echo "holdpwd = $holdpwd \n";
       
$newdir = "$holdpwd"."/$file";
       
//echo "newdir = $newdir \n";  //for recursive call
       
openFileSearchAndReplace($newdir, $searchFor, $replaceWith);
       
//echo "debug here- line 2\n";
        //echo "$file\n";
       
}
    }
   
closedir($handle);
}
}

$parentDirectory2 = $argv[1];
$searchFor2 = $argv[2];
$replaceWith2 = $argv[3];

//Please do not edit below to keep the rights to this script
//Free license, if contents below this line is not edited
echo "REPLACED\n'$searchFor2' with '$replaceWith2' recursively through directory listed below\nFor all files that current user has write permissions for\nDIRECTORY: '$parentDirectory2'\n";
echo
"command written by Kolapo Akande :) all rights reserved :)\n";

$holdpwd = getcwd();
//echo "$holdpwd\n";
chdir($parentDirectory2);
openFileSearchAndReplace($parentDirectory2, $searchFor2, $replaceWith2);
exit;
?>
up
0
the geek man at hot mail point com
13 years ago
I use the following code to create a rudimentary text editor. It's not fancy, but then it doesn't have to be. You could easily add a parameter to specify a file to edit; I have not done so to avoid the potential security headaches.

There are still obvious security holes here, but for most applications it should be reasonably safe if implemented for brief periods in a counterintuitive spot. (Nobody says you have to make a PHP file for that purpose; you can tack it on anywhere, so long as it is at the beginning of a file.)

<?php
$random1
= 'randomly_generated_string';
$random2 = 'another_randomly_generated_string';
$target_file = 'file_to_edit.php';
$this_file = 'the_current_file.php';

if (
$_REQUEST[$random1] === $random2) {
    if (isset(
$_POST['content']))
       
file_put_contents($target_file, get_magic_quotes_qpc() ? stripslashes($_POST['content']) : $_POST['content']);
   
    die(
'<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
    <head>
        <title>Editing...</title>
    </head>
    <body>
        <form method="post" action="'
. $this_file . '" />
        <input type="hidden" name="'
. $random1 . '" value="' . $random2 . '" />
        <textarea name="content" rows="50" cols="100">'
. file_get_contents($target_file) . '</textarea><br />
        <input type="submit" value="Save Changes" />
        </form>
    </body>
</html>'
);
}
?>

Then simply browse to hxxp://www.example.com/{$this_file}?{$random1}={$random2}, with the appropriate values substituted for each bracketed variable. Please note that this code assumes the target file to be world writable (-rw-rw-rw- or 666) and will fail to save properly without error if it is not.

Once again, this is by no means secure or permanent, but as a quick fix for brief edits to noncritical files it should be sufficient, and its small size is a definite bonus.
up
0
egingell at sisna dot com
13 years ago
There is a better way. www.php.net/touch

Since you're not adding anything to the file,

<?php
function updateFile($filename) {
    if (!
file_exists($filename)) return;
   
touch($filename);
}
?>
up
-1
Nadeem
6 years ago
Log custom or error messages to a file.

<?php

class Logger{

    protected
$file;
       
    protected
$content;
   
    protected
$writeFlag;
   
    protected
$endRow;
   

    public function
__construct($file,$endRow="\n",$writeFlag=FILE_APPEND) {
       
       
$this->file=$file;
       
       
$this->writeFlag=$writeFlag;
       
       
$this->endRow=$endRow;
       
    }
   
   
    public function
AddRow($content="",$newLines=1){
       
        for (
$m=0;$m<$newLines;$m++)
        {
       
           
$newRow .= $this->endRow;
           
        }
       
       
$this->content .= $content . $newRow;
       
    }
   
   
    public function
Commit(){
   
            return
file_put_contents($this->file,$this->content,$this->writeFlag);
       
    }
   
    public function
LogError($error,$newLines=1)
    {
        if (
$error!=""){
       
           
$this->AddRow($error,$newLines);
            echo
$error;
           
        }       
       
    }

}

$logFileDirectoryAndName="/yourDirectory/yourFileName.xxx";

$logger = new Logger($logFileDirectoryAndName);

$logger->AddRow("Your Log Message");

#log a system error and echo a message
$logger->LogError(mysql_error($conn));

$logger->Commit();
?>
up
-2
klunker dot roox at gmail dot com
6 years ago
if path to the file not exist function file_put_contents can't create it. This simple function make it on UNIX-based and Windows servers.
<?php
function file_put_contents_force(){
   
$args = func_get_args();
   
$path = str_replace(array('/','\\'), DIRECTORY_SEPARATOR, $args[0]);
   
$parts = explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $path);
   
array_pop($parts);
   
$directory '';
    foreach(
$parts as $part):
       
$check_path = $directory.$part;
            if(
is_dir($check_path.DIRECTORY_SEPARATOR) === FALSE) {
               
mkdir($check_path, 0755);
            }
           
$directory = $check_path.DIRECTORY_SEPARATOR;
    endforeach;    
   
call_user_func_array('file_put_contents',$args);
}
?>
up
-4
michel kollenhoven
7 years ago
re: moura dot kadu at gmail dot com

why not ? file_put_contents('ftp://user:pass@server/path/to/file',$data);
up
-5
clement dot delmas at gmail dot com
10 years ago
NOTE : file_put_contents doesn't add a valid BOM while creating the file

<?php
$myFile
= 'test.txt';
$myContent = 'I love PHP';

file_put_contents($myFile, "\xEF\xBB\xBF".$myContent);
?>
up
-12
hilton at allcor dot com dot br
10 years ago
NOTE : file_put_contents create files UTF-8

<?php
$myFile
= 'test.txt';
$myContent = 'I love PHP';

file_put_contents($myFile, utf8_encode($myContent));
?>
up
-2
marc at gutt dot it
3 years ago
This php.net example could be confusing:
<?php
file_put_contents
($file, $person, FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>

You do not need LOCK_EX if you write only to a file (like log files). Multiple writing processes are already queued. Test it on your own by calling this script 4 times simultaneously:
<?php
function string_rand($len, $split="\n") {
    return
substr(chunk_split(bin2hex(openssl_random_pseudo_bytes(ceil($len / 2))), 1023, $split), 0, $len);
}

ini_set('memory_limit', '200M');

if (!
file_put_contents('../cache4/file.txt', string_rand(102400000), FILE_APPEND)) {
    exit(
'file_put_contents() error!');
}

clearstatcache();
echo
'filesize: ' . filesize('../cache4/file.txt') . PHP_EOL;

$fp = fopen('../cache4/file.txt', 'r');
if (
$fp) {
    while ((
$line = fgets($fp)) !== false) {
        if (
strlen($line) != 1024) {
            exit(
'Line length error!');
        }
    }
   
fclose($fp);
}
?>

You will not see an error, the last called script needs the longest time (as it is the last one in the queue) and the final size will be 409600000 bytes as it should be.
up
-9
josemiguel at likeik dot com
4 years ago
Under PHP7.0, I have seen that using an empty string as $data, the function returns FALSE instead of 0 as it should:

        $data = ''
        $size = file_put_contents($filename, $data, FILE_APPEND);
        if ($size == FALSE)
        {
               echo "error writing file"
        }

Code will give error when $data is an empty string even using == operator.

Hope it helps somebody...
up
-6
Abe
2 years ago
If you need to read a file, process the contents, and then write the contents back, all inside a lock so that no other process can interfere, then you probably can't use file_put_contents in lock mode.

As a work around, you can consider trying the following code to do a file write (fwrite) inside of a file lock.

Play with the $overwriting= setting to switch from simply appending to completely overwriting.

      <?php
     
// Tested in PHP7.0.18

     
$trackErrors = ini_get('track_errors');
     
ini_set('track_errors', 1);

     
$filename="c:/temp/test.txt";

      if ( !
file_exists($filename) ) {
        
touch($filename);
      }

     
$mode="r+";
     
$fh=fopen($filename, $mode);
      if ( !
$fh ) {
         echo
"<LI style='color:red'>Failed to open $filename in $mode";
         die();
      }

      if (
1==1 ) {
        
flock($fh, LOCK_EX);

         if (
1==1 ) {
             if (
filesize($filename) > 0) {
              
$txt = fread($fh, filesize($filename));
               echo
"BEFORE:<OL>$txt</OL>";
            }
            else {
              
$txt = "empty";
            }

           
$txt = "<LI>Date is now " . gmdate("Y-m-d H:i:s", time());

            echo
"<HR>WRITING:<OL>";
            if (
1==1 ) {

              
$overwrite = false;
               if (
$overwrite) {
                  echo
"(Overwrite)<BR><BR>";
                 
ftruncate($fh, 0);
                 
// ftruncate is here as rewind will move the pointer
                  // to the beginning of the file and allow overwrite,
                  // but it will not remove existing content that
                  // extends beyond the length of the new write
                 
rewind($fh);
               }
               else {
                  echo
"(Appending)<BR><BR>";
               }

               if (
fwrite($fh, $txt) == FALSE) {
                  echo
"<LI style='color:red'>Failed to write to $filename";
                  die();
               }
               else {
                  echo
"$txt";
               }
              
fflush($fh);

            }
            echo
"</OL>";
         }
        
flock($fh, LOCK_UN);
      }
     
fclose($fh);

     
// -------------------------------------------------------------------

     
echo "<HR>AFTER:<OL>";
      if (
1==2 ) {
         
// I've noticed that this block fails to pick up the newly
          // written content when run with fread, but does work with
          // the fgets logic below - possibly there is caching going on.
         
$mode = "r";
         
$fh2 = fopen($filename, $mode);
         
$contents = fread($fh2, filesize($filename));
          echo
"$contents";
         
fclose($fh2);
      }
      else {
         
$fh3 = fopen($filename, "r");
          while (!
feof($fh3)) {
             
$line = fgets($fh3);
              echo
$line;
          }
         
fclose($fh3);
      }
      echo
"</OL>";

      echo
"<HR>Fin";
     
?>
up
-22
admin at nabito dot net
12 years ago
This is example, how to save Error Array into simple log file

<?php

$error
[] = 'some error';
$error[] = 'some error 2';

@
file_put_contents('log.txt',date('c')."\n".implode("\n", $error),FILE_APPEND);

?>
To Top